Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost Hasičského záchranného sboru

 • Preventivně výchovná činnost u HZS ČR
 • Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách
 • Společné semináře NIDV, HZS ČR a Ministerstva dopravy pro další zlepšení výuky dětí
 • Pomůcky k výuce běžných rizik a ochrany člověka za mimořádných událostí
 • Spolupráce s vysokými školami připravující pedagogické pracovníky
 • Výuka ochrany člověka za mimořádných událostí na základních a středních školách
 • Podporované projekty preventivně výchovné činnosti u HZS ČR
 • Spolupráce s dalšími institucemi
 • Zajímavé odkazy

Preventivně výchovná činnost u HZS ČR

 
Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“) usiluje o maximální využití vhodných forem k informování všech skupin obyvatelstva o možných mimořádných událostech a správných postupech v případě ohrožení – tzv. preventivně výchovná činnost. MV-GŘ HZS ČR proto v této oblasti vyvíjí řadu aktivit, které svým zaměřením přímo působí na obyvatelstvo, nebo podporují jeho přípravu. Jedná se především o podporu výuky předmětné problematiky na všech typech škol, tvorbu edukativních projektů a další činnosti zaměřené na přípravu obyvatelstva jak na centrální, tak na úrovni regionální (místní).
Zaměření preventivně výchovné činnosti se mění v závislosti na potřebách společnosti, kdy reaguje nejen na možná rizika, ale také na legislativu, změny v technologickém pokroku a na potřeby stále se měnící společnosti.

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

V souladu s ustanovením § 185 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy povinny postupovat podle rámcových vzdělávacích programů, jejichž součástí je i problematika ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Uvedená problematika je zároveň součástí Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (RVP ZV), kde je rozložena do několika vzdělávacích oblastí (viz Příloha 3), což je pro ucelenou přípravu výuky pro učitele náročnější. Potřeba zpracování takovéhoto materiálu vycházela především z požadavků samotných učitelů.
 
 
Z tohoto důvodu vznikl materiál „Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách“ jako vhodná pomůcka pro pedagogy k ucelené a efektivní realizaci dané problematiky.
Materiál pedagogům nabízí soubor základních pojmů z oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, návrh na rozložení učiva do jednotlivých ročníků základní školy včetně očekávaných výstupů, doporučené metody a formy práce, literaturu, pomůcky, užitečné odkazy, nástin začlenění problematiky v stávajícím RVP ZV, výsledky rychlých šetření v problematice ochrany člověka za mimořádných událostí, ale také návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky základní školy.
 
 
 
Materiál byl zpracován pod vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, které je supervizorem tohoto dokumentu, Ministerstvem zdravotnictví a Asociací „Záchranný kruh“.
 
Materiál je současně zveřejněn na webových stránkách www.rvp.cz a www.zachranny-kruh.cz.
 
Podklad k výuce (pdf 361 kB)

 

 

Aktualizováno: 27. srpna 2012

Vložil: kpt. Mgr. Jaromír Šiman

Společné semináře NIDV, HZS ČR a Ministerstva dopravy pro další zlepšení výuky dětí

 
V lednu 2013 byly schváleny upravené Rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání (RVP ZV). Tyto programy budou platné od školního roku 2013/2014, což znamená, že nejen školy budou muset reagovat na změnu úpravou svých školních vzdělávacích programů, ale zejména učitelé budou muset zvládnout konkrétní realizaci ve vyučovacím procesu.
V nově platných RVP ZV došlo k širší specifikaci a rozpracování témat dopravní výchovy (DV) a také ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU). Šíři problematiky deklaruje skutečnost, že z celkově devíti vzdělávacích oblastí se problematika OČMU dotýká sedmi z nich.
Vznikla tedy potřeba dostatečně připravit ty, kteří se se změnami budou setkávat přímo ve vzdělávacím procesu, učitele. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) spolu s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) sice na svých stránkách zveřejnily podklady k nově zpracovaným tématům, ale to by pro zvládnutí náročných témat nestačilo, vznikla proto potřeba seznámit učitele s danými tématy podrobněji.
Na základě resortního úkolu MŠMT, připravil NIDV k danému tématu na první pololetí roku 2013 sérii seminářů ve vybraných krajích, kterým předcházela celostátní konference. Do přípravy a realizace tohoto úkolu se aktivně zapojilo i MV-GŘ HZS ČR a Ministerstvo dopravy (MD), zástupci občanského sdružení Asociace Záchranný kruh, Studia Lines s.r.o. a učitelé ze Základní školy (ZŠ) Rakovského v Praze. Ze zástupců uvedených institucí byl sestaven odborný lektorský tým, připravily se podpůrné výukové materiály a sborník prezentací a podkladů k výuce v podobě DVD.
Dne 12. března 2013 se v prostorách MŠMT uskutečnila celostátní konference „Mimořádné události ve škole a jejich řešení – dopravní výchova“, kterého se zúčastnilo celkem 107 pedagogických pracovníků především ze ZŠ. Na této konferenci byli přítomní i krajští koordinátoři BESIP a krajští koordinátoři preventivně výchovné činnosti z Hasičského záchranného sboru České Republiky (HZS ČR), kteří pak realizovali následné semináře v krajích. Tyto proběhly v období od 15. dubna do 17. června 2013 a bylo na nich proškoleno celkem 274 pedagogických pracovníků v 10 krajských seminářích a celostátní konferenci.
Cílem těchto vzdělávacích aktivit bylo seznámení pedagogické veřejnosti s aktualizací a rozšířením předmětných témat v RVP ZV. Konference i semináře zahrnovaly konkrétní údaje o aktualizaci v oblasti OČMU a DV a informace o možných metodách implementace do pedagogické praxe. Součástí byly workshopy k praktickému začlenění témat do výuky, na kterých byly rovněž představeny materiály a pomůcky i příklady dobré praxe, které lze využít při výuce. Důraz byl kladen zejména na praktické způsoby a formy práce, jak daná témata předat žákům.

 

Pomůcky k výuce běžných rizik a ochrany člověka za mimořádných událostí

S příchodem výuky problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí na základní a střední školy vydal HZS ČR k podpoře výuky řadu knih a DVD, nebo se na tvorbě dalších podílel.
Z úrovně MV-GŘ HZS ČR byly vydány knihy a příručky určené nejen k výuce na školách. Jedná se o příručku Pro případ ohrožení, publikaci Ochrana člověka za mimořádných událostí a knihy zaměřené na požární prevenci - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a Výchova a prevence v oblasti požární ochrany, ke kterým bylo vyrobeno DVD. HZS Jihomoravského kraje vytvořil brožuru „Vaše cesty k bezpečí“, která je výsledkem dlouhodobé práce na stejnojmenném projektu.
 
MV-GŘ HZS ČR spolupracoval s nakladatelstvím ALBRA na sérii učebnic „Ochrana člověka za mimořádných událostí“, která je členěna dle jednotlivých ročníků. Současně ve spolupráci s nakladatelstvím Fortuna vznikla série podobných učebnic, které jsou však členěny dle problematik – konkrétních předmětů (např. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie, učebnice pro fyziku)
 
Ke zvýšení atraktivnosti výuky v této oblasti vznikla DVD „Štěstí přeje připraveným“, které je zmíněno v předešlé části, „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ - titul pochází z řady interaktivního výukového softwaru pod názvem Schola Ludus zpracovaného Krátkým filmem Praha, a.s. a DVD v rámci projektu „Chraň svůj svět, chraň svůj život“, který byl vytvořen Občanským sdružení Asociace "Záchranný kruh" .

Více informací naleznete v odkaze Pomůcky pro základní a střední školy a Pomůcky pro mateřské školy

Spolupráce s vysokými školami připravující pedagogické pracovníky

Dne 5. října 2011 schválila vláda ČR, usnesením č. 734, materiál Začlenění tématik „Ochrana člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví a dopravní výchova“ do studijních programů pedagogických fakult. Cílem materiálu je vytvoření společného vědomostního základu (Studijní základ I) pro vysokoškolské vzdělávání učitelů, který by měl připravit absolventy tak, aby byli schopni adekvátně reagovat při vzniku mimořádné události a ochránili tím sebe a jim svěřené děti. Součástí materiálu jsou i vědomostní základy určené pro přípravu budoucích učitelů, kteří budou danou problematiku vyučovat (Studijní základ II; Studijní základ III).

Materiál zpracovalo Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, jako orgán pověřený v rámci Ministerstva vnitra, ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem dopravy v souladu s původním Harmonogramem realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 (schválený usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února 2008, úkol č. 9). Na tvorbě se také podílely oslovené fakulty vysokých škol (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci).

V průběhu přípravy materiálu byly Studijní základy, na základě jednání mezi zástupci Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, rozšířeny o problematiku „Informace o možných hrozbách v demokratické společnosti“.
Míra obecnosti, v jaké byl materiál zpracován, je adekvátní diferenciací názorů různě zaměřených subjektů a budoucích uživatelů. Umožňuje jeho široké využití při respektování akademických svobod vysokých škol. Návrh materiálu je výsledkem konsensu zúčastněných stran (připomínky byly vypořádány v průběhu tvorby materiálu).
Nezbytnou podmínkou k tomu, aby se jednotlivé Studijní základy, jakožto integrující vědomostní prvky, uplatnily v praxi, je jejich zahrnutí do studijních programů vysokých škol zaměřených na přípravu budoucích učitelů.
 

Tvorbě materiálu předcházel pilotní projekt vzdělávání budoucích učitelů v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí, jenž byl v roce 2007 rozběhnut ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze – Pedagogickou fakultou. Více informací o uvedeném projektu naleznete zde.

Materiál (pdf 150 kB)

Usnesení vlády ČR zde dne 5. října 2011 č. 734

 

Výuka ochrany člověka za mimořádných událostí na základních a středních školách

 • Podíl HZS ČR na výuce - od zavedení výuky uvedené problematiky do škol a v rámci dokumentu „Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ podniká HZS ČR řadu činností, které podporují a obohacují edukaci žáků v dané oblasti.
 • Historie -  výuka problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí na školách k současnému stavu


 • Pomůcky - k výuce témat ochrany člověka za mimořádných událostí na základních a středních školách.
 • Pomoc HZS krajů -  na podpoře výuky ochrany člověka za mimořádných událostí na základních a středních školách se podílí nejen MV-GŘ HZS ČR, ale také všechny HZS krajů. Informace o jejich činnosti a projektech naleznete na webových stránkách jednotlivých HZS krajů.
 •  Pomůcky k výuce v mateřských školách

Podporované projekty preventivně výchovné činnosti u HZS ČR

 • Záchranný kruh - Bezpečnostní internetový portál "Záchranný kruh" slouží k informovanosti obyvatelstva, ke komunikaci a k přípravě na běžná nebezpečí i mimořádné události i ke vzdělávání na školách v rámci ČR. Prostřednictvím portálu jsou veřejnosti poskytovány aktuální informace zejména z oblasti hrozících nebezpečích, dále je zajišťována komunikace s obyvatelstvem i případná pomoc obyvatelstvu.
 • Vaše cesty k bezpečí - v projektu "Vaše cesty k bezpečí" Vám pracovnice HZS KŘ JMK a PČR KŘ JMK a Diecézní charity Brno poradí, jak správně postupovat při běžných druzích ohrožení, včetně ohrožení Vaší bezpečnosti či Vašeho majetku v důsledku kriminality (ve spolupráci s kolegy z Policie ČR - Krajské ředitelství Jihomoravského kraje a Diecézní charitou Brno).
 • Hasík CZ - projekt spočívá v předávání informací dětem základních škol formou besed z oblasti ochrany obyvatelstva a požární ochrany v souladu se stanoveným obsahovým zaměřením. Tyto informace předává určená dvojice aktivistů, která prošla kurzy instruktorů pořádanými o.s. Citadela Bruntál.
 • Kampaň "Bezpečné cestování" - projekt probíhající od roku je určen osobám cestujícím v prostředcích hromadné dopravy.
 • Soutěže - HZS ČR v rámci preventivně výchovné činnosti pořádá na ústřední a regionální úrovni také soutěže pro děti a mládež.

 AZK_banner_HZSCR2.gif banner_blondyny_234x60_2.gif hasik_banner.gif

 

 

 

 

Spolupráce s dalšími institucemi

Ke zlepšení situace ohledně výuky ochrany člověka za mimořádných událostí na školách, navázalo MV-GŘ HZS ČR spolupráci se zástupci dalších zainteresovaných institucí.

 • Ústav pro informace ve vzdělávání- od 30. listopadu 2009 do 4. prosince 2009, proběhlo v rámci čtvrté vlny projektu Rychlá šetření 2009, realizovaného Ústavem pro informace pro vzdělávání, šetření týkající se výuky ochrany člověka za mimořádných událostí.
 • Výzkumný ústav pedagogický v Praze - ve spolupráci s touto institucí bylo vytvořeno digitální portfolio Ochrana člověka za mimořádných událostí, kde je nabízena  metodická podpora pro učitele (články a materiály) a kde jsou uváděny informace o akcích a pozvánkách, ale také jsou zde nabízeny materiály ke stažení.
 • Ministerstvo obrany - ve spolupráci s Ministerstvem obrany jsou naplňovány cíle a úkoly  Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 a Koncepce přípravy občanů státu k obraně státu

 

Zajímavé odkazy

zank_mo.gifPříprava občanů k obraně státu - aktivity Ministerstva obrany - internetový portál "Příprava občanů k obraně
státu" informuje veřejnost o problematice přípravy občanů k obraně státu a zároveň poskytuje vybraným cílovým
skupinám veřejnosti nezbytné informační a učební dokumenty a vytváří prostor ke komunikaci prostřednictvím
moderních komunikačních nástrojů.

 

Prevence_infoPrevence info - web prevence-info (financován a garantován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky) půběžně aktuálně seznamuje s novinkami v dané problematice a klade si za cíl být pomocníkem v oblasti informační, metodické, legislativní a kontaktní. Seznamuje  s terminologií, legislativou, výsledky výzkumů a představuje organizace a instituce od celorepublikové po místní úroveň, které prevenci realizují.

 

sik_logo.jpgŠkolní informační kanál- prostřednictvím velkoplošných obrazovek instalovaných ve školách je oslovována skupinu mladých lidí formou video spotů, které mají preventivní, osvětově-vzdělávací a informační charakter. MV-GŘ HZS ČR funguje jako dborný garant projektu „Rady a doporučení hasičů při varování ČHMÚ“. MV-GŘ HZS ČR funguje jako dborný garant projektu „Rady a doporučení hasičů při varování ČHMÚ“.

 

rady_v_nouzi.jpgRady v nouzi- portál přibližuje občanům jak se chovat v nejrůznějších krizových situacích.

 

nase_prevence.jpgPortál "Naše prevence"- informační portál NAŠE PREVENCE je pomocníkem v hledání odpovědí na otázky týkající se požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

 

 

CO.jpgPortál „Co dělat“- přináší nové moderní způsoby výuky a vzdělávání studentům vysokých škol. Portál vytvořilo občanské sdružení Centrum pro bezpečný stát, které se stalo partnerem projektu "Elektronická skripta".

 

 

karta.jpgKrizová karta- unikátní způsob žádosti o laickou pomoc formou jasných instrukcí a se všemi potřebnými informacemi

vytisknout  e-mailem