HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevence a CNP

 

Zdeněk Otrusina, Ing.

 

Odbor prevence

Odbor prevence odpovídá za zabezpečení výkonu státního požárního dozoru v kraji, podílí se na odborné přípravě hasičů, na preventivně výchovné činnosti a organizuje v rámci své působnosti porady a metodická zaměstnání; plní současně i úkoly oddělení prevence územního odboru v sídle HZS kraje. Odbor se vnitřně dělí na oddělení kontrolní činnosti a zjišťování příčin vzniku požárů a oddělení stavební prevence.


Oddělení kontrolní činnosti a zjišťování příčin vzniku požárů

Oddělení kontrolní činnosti a ZPP plní zejména následující úkoly:

a) vykonává státní požární dozor formou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,

b) zpracovává plány kontrolní činnosti,

c) zpracovává podklady k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje v oblastech, které vymezuje zákon,

d) vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií,

e) podílí se na přípravě nařízení kraje na úseku požární ochrany,

f) podílí se na posuzování bezpečnostní dokumentace zpracovávané a předkládané v rámci prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky,

g) schvaluje posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím,

h) provádí zjišťování příčin vzniku požárů a okolností majících vliv na šíření požáru,

i) zpracovává předepsanou dokumentaci v oblasti zjišťování příčin vzniku požárů,

j) spolupracuje s odbornými pracovišti HZS ČR a Policie ČR,

k) zpracovává rozbory požárů.


Oddělení stavební prevence

Oddělení stavební prevence plní zejména následující úkoly:

a) posuzuje územně plánovací dokumentaci, podklady pro vydání územního rozhodnutí, projektovou dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení, projektovou dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením, dokumentaci k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních právních předpisů,

b) ověřuje, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z po-souzených podkladů a dokumentace dle písm. a) včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek,

c) zabezpečuje plnění úkolů orgánů v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva,

d) vede evidenci staveb CO a staveb dotčených požadavky CO.Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení odpovídá za řešení problematiky ochrany  obyvatelstva včetně varování, evakuace, nouzového přežití a výchovy a odpovídá za zpracování havarijních plánů a krizových plánů kraje a obcí s rozšířenou působností. Vede evidenci, uchovává a sleduje plnění součinnostních dohod. Odbor se vnitřně dělí na pracoviště ochrany a přípravy obyvatelstva a oddělení krizového řízení.

 


Oddělení krizového řízení

Oddělení krizového řízení plní zejména následující úkoly:

a) zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje,

b) ve spolupráci s úsekem IZS a operačního řízení zpracovává havarijní plán kraje a vnější havarijní plány,

c) koordinuje zpracování opatření při přechodu z mírového na válečný stav v působnosti HZS kraje,

d) zpracovává podklady do plánu nezbytných dodávek kraje a plánu nezbytných dodávek Ministerstva vnitra pro krizové situace včetně válečného stavu,

e) spolupracuje na zpracování podkladů pro pracoviště krizového řízení a stanovuje zásady pro operační a technickou připravenost chráněných pracovišť,

f) vyžaduje, shromažďuje a eviduje údaje nezbytné pro zpracování krizového plánu kraje pro přípravu a řešení krizových situací,

g) podílí se na vzdělávání v oblasti krizové a havarijní připravenosti,

h) připravuje a usměrňuje zpracování podkladů pro jednání bezpečnostní rady kraje předkládané HZS kraje,

i) vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií,

j) připravuje a usměrňuje zpracování podkladů k zabezpečení základních funkcí státu a kritické infrastruktury.

 

Pracoviště  ochrany a přípravy obyvatelstva plní zejména následující úkoly:

a) sjednocuje postupy orgánů s krajskou působností a obecních úřadů, právnických a fyzických osob na úseku ochrany obyvatelstva,

b) usměrňuje postupy při zřizování zařízení civilní ochrany v kraji a při odborné přípravě jejich personálu v kraji,

c) usměrňuje obsah a zaměření přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci včetně přípravy žáků základních a středních škol, organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva,

d) stanovuje zásady varování, informování, ukrytí, monitorování, dekontaminace, nouzového přežití, evakuace, individuální ochrany obyvatelstva v kraji a hospodaření s materiálem CO,

e) navrhuje opatření k ochraně obyvatelstva při použití chemických, biologických, radiologických a jaderných zbraní, látek a prostředků,

f) zabezpečuje zpracování úkolů ochrany obyvatelstva do havarijních plánů, krizového plánu kraje a do opatření při přechodu z mírového na válečný stav,

g) vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií.

 

   Úsek prevence a CNP

Funkce Jméno Telefon
vrchní rada - náměstek ředitele HZS kraje Zdeněk Otrusina, Ing.
zdenek.otrusina
950 670 300
  Oddělení st.prevence, kontr.činn. a ZPP
Funkce Jméno Telefon
rada - ved. oddělení Dana Potěšilová, Ing.
dana.potesilova
950 670 301
vrchní komisař - koordinátor - metodik Martina Neuwirthová, Ing.
martina.neuwirthova
950 670 321
vrchní komisař - vyšetřovatel požárů Marek Juráň, Ing.
marek.juran
950 670 351
komisař - kontrolní činnost Magda Knapíková, Ing.
magda.knapikova
950 670 312
komisař - kontrolní činnost Erika Grebeníčková, Ing.
erika.grebenickova
950 670 311
vrchní inspektor - stavební prevence Roman Žemlička
roman.zemlicka
950 670 322
komisař - stavební prevence Jakub Cikryt, Ing.
jakub.cikryt
950 670 323
vrchní komisař - koordinátor - metodik Jakub Derka, Ing.
jakub.derka
950 670 314
  Oddělení ochrany obyvatelstva a KŘ
Funkce Jméno Telefon
rada - vedoucí oddělení Josef Bambuch, Ing. Bc.
josef.bambuch
950 670 302
vrchní komisař - koordinátor-metodik Pavel Řezníček, Ing.
pavel.reznicek
950 670 330
vrchní komisař - koordinátor-metodik Jaroslav Foldyna, Ing. DiS.
jaroslav.foldyna
950 670 340
komisař - krizové řízení a havarijní plánování Marcel Mahďák, Ing.
marcel.mahdak
950 670 341
komisař - krizové řízení a havarijní plánování Radim Symerský, Ing.
radim.symersky
950 670 343
komisař - ochrana a příprava obyvatelstva Adam Fuksa, Ing.
adam.fuksa
950 670 331
komisař - ochrana a příprava obyvatelstva Marek Káňa, Bc.
marek.kana
950 670 332
  Pracoviště prevence, OOB a KŘ KM
Funkce Jméno Telefon
komisař - kontrolní činnost Tomáš Pavlík, Ing.
tomas.pavlik
 

vytisknout  e-mailem