HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled požáru za rok 2016

Na území Ústeckého kraje došlo v roce 2016 ke 1 712 požárům, z toho 1 674 požárů likvidovaly jednotky požární ochrany (dále jen „PO“) a 38 požárů uhaslo samovolně nebo bylo likvidováno občany bez účasti jednotek PO. 

Požáry v tomto roce tvořily 21,30 % z celkového počtu mimořádných událostí na území Ústeckého kraje (8 036), na jejichž řešení se jednotky PO určitým způsobem podílely.

Požáry podle okresů:

Území okresů Celkem Požáry s účastí jednotky PO Požáry bez účasti jednotky PO
Děčín 232 229 3
Chomutov 225 219 6
Litoměřice 237 224 13
Louny 188 181 7
Most 314 312 2
Teplice 255 251 4
Ústí nad Labem 261 258 3
Celkem 1712 1674 38

Nejčastější příčiny a následky požárů a jejich zobecnění (statistický přehled požárů):

Dle interních předpisů HZS ČR se požáry dále dělí na závažné požáry, požáry a požáry se základní evidencí. 

Požáry se základní evidencí jsou požáry, při nichž nedošlo ke zranění, úmrtí či přímému ohrožení osob a nevznikla žádná škoda. Tyto požáry jsou evidovány v programu statistického sledování událostí. V loňském roce bylo těchto požárů 113, což činí 6,60 % z celkového počtu požárů v Ústeckém kraji.

Závažné požáry a požáry jsou dále došetřované požáry. Na došetřované požáry se zpracovává spis o požáru, jehož součástí je odborné vyjádření, fotodokumentace atd. Jsou to požáry, při kterých došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí. Dále to je každé nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. V roce 2016 bylo zpracováno 713 spisů o požáru. Při zjišťování příčiny vzniku požáru bylo v 56 případech nutné provést požárnětechnickou expertízu vzorků z požářiště.

Nejčastější příčiny vzniku požárů:

  • nedbalost - je nejčastější příčinou vzniku požáru a zahrnuje kouření, používání otevřeného ohně, manipulaci se žhavým popelem, zanedbání bezpečnostních předpisů apod. V důsledku nedbalostního jednání došlo k 602 požárům = 35,16 % z celkového počtu požárů. Při těchto požárech došlo k úmrtí 4 osob a 28 osob bylo zraněno. Celková škoda způsobená z nedbalosti a neopatrnosti byla vyčíslena na 16.412.700,- Kč.
  • neprokázané zavinění – je druhou nejčastější příčinou požárů. Jedná se o požáry, kde se dle interních pokynů HZS ČR nevykonává statní požární dozor zjišťováním příčiny vzniku požárů. Jsou to požáry travních porostů, odpadů, černých skládek a nádob na komunální odpad atd. Jedná se o 395 požárů = 23,07 % se škodou 2.158.200,- Kč.
  • závady - jsou třetí nejčastější příčinou vzniku požárů. Jedná se především o technické závady, vady materiálu, tření a přehřátí, cizí předmět ve stroji apod. Závady zapříčinily 263 požáry = 15,37 % se škodou 113.334.500,- Kč. Významný podíl tvoří v této části požáry elektroinstalace, elektrických zařízení a instalací ve vozidlech.

Skupiny příčin vzniku požáru, jejich počet a podíl:

Kategorie počet požárů podíl v %
Nedošetřovaná příčina vzniku požáru  113 6,56
Neprokázané zavinění 395 23,07
Úmyslné zapálení 177 10,33
Nedbalost 602 35,16
Topidla, komíny 120 7,03
Závady (technické závady, vada materiálu atd.) 263 15,37
Samovznícení 22 1,30
Výbuchy 1 0,06
Manipulace s hořlavou látkou 1 0,06
Mimořádné příčiny (dopravní nehoda, blesk atd.) 18 1,06
Celkem 1712 100,00

Škoda způsobená požáry v roce 2016 byla 210.316.900,- Kč, uchráněné hodnoty hasebními zásahy jednotek PO byly vyčísleny na 660.603.900,- Kč.

1.273 požáry byly beze škody nebo se škodou do 10 tisíc Kč,
366 požárů bylo se škodou mezi 10 tisíci a 250 tisíci Kč,
54 požáry byly se škodou mezi 250 tisíci a 1 milionem Kč,
16 požárů bylo se škodou 1 milion korun a vyšší,
3 požáry byly se škodou nad 10 milionů Kč.

Přímo požárem bylo v roce 2016 usmrceno 5 osob, celkově při požárech zemřelo 9 osob, z toho žádný příslušník HZS ČR se zařazením u HZS Ústeckého kraje, HZS podniku ani člen jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) obcí nebo podniků. Zraněny byly v přímé souvislosti s požárem 34 osoby, celkově při požárech bylo zraněno 95 osob, z toho 10 příslušníků HZS ČR, 2 příslušníci HZS podniku a 9 hasičů z JSDH obcí. Evakuováno při požárech bylo 486 osob, zachráněno bylo 90 osob.

vytisknout  e-mailem