HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled požáru za rok 2015

Na území Ústeckého kraje došlo v roce 2015 ke 2 087 požárům, z toho 2 049 požárů likvidovaly jednotky požární ochrany (dále jen „PO“) a 38 požárů uhaslo samovolně nebo bylo likvidováno občany bez účasti jednotek PO. 

Požáry v tomto roce tvořily 23,21% z celkového počtu mimořádných událostí na území Ústeckého kraje (8 992), na jejichž řešení se jednotky PO určitým způsobem podílely.

Požáry podle okresů:

Území okresů Celkem Požáry s účastí jednotky PO Požáry bez účasti jednotky PO
Děčín 266 259 7
Chomutov 250 237 13
Litoměřice 282 276 6
Louny 207 201 6
Most 429 429 0
Teplice 361 358 3
Ústí nad Labem 292 289 3
Celkem 2087 2049 38

Nejčastější příčiny a následky požárů a jejich zobecnění (statistický přehled požárů):

Dle interních předpisů HZS ČR se požáry dále dělí na závažné požáry, požáry a požáry se základní evidencí. 

Požáry se základní evidencí jsou dále nedošetřované požáry, při nichž nedošlo ke zranění, úmrtí či přímému ohrožení osob a nevznikla žádná škoda. Tyto požáry jsou evidovány v programu statistického sledování událostí. V loňském roce bylo těchto požárů 140, což činí 6,71 % z celkového počtu požárů v Ústeckém kraji.

Závažné požáry a požáry jsou dále došetřované požáry. Na došetřované požáry se zpracovává předepsaná spisová dokumentace (spis o požáru, odborné vyjádření, fotodokumentace atd.). Jsou to požáry, při kterých došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí. Dále to je každé nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. V roce 2015 bylo těchto požárů 749, což činí 35,89 % z celkového počtu požárů v Ústeckém kraji. Při zjišťování příčiny vzniku požáru bylo ve 56 případech nutné provést požárně-technickou expertizu vzorků z požářiště.

Požáry se dále rozdělují podle příčin vzniku požáru následovně:

  • úmyslné založení požáru - je druhou nejčastější příčinou vzniku požáru, a to s počtem 662 požáry = 31,73 % z celku. Takto vzniklé požáry způsobily škody ve výši 36.998.200 Kč. Při těchto požárech došlo k úmrtí 0 osob a 17 osob bylo zraněno.
  • nedbalost - je nejčastější příčinou vzniku požáru a zahrnuje kouření, používání otevřeného ohně, manipulaci se žhavým popelem, zanedbání bezpečnostních předpisů apod. V důsledku nedbalostního jednání došlo k 851 požárům = 40,76% z celkového počtu požárů. Při těchto požárech došlo k úmrtí 4 osob a 25 osob bylo zraněno. Celková škoda způsobená z nedbalosti a neopatrnosti byla vyčíslena na 18.769.800 Kč.
  • závady - jsou třetí nejčastější příčinou vzniku požárů. Jedná se především o technické závady, vady materiálu, tření a přehřátí, cizí předmět ve stroji apod. Závady zapříčinily 273 požárů = 13,09 % se škodou 58.621.200 Kč. Významný podíl tvoří v této části požáry elektroinstalace, elektrických zařízení a instalací ve vozidlech.

Ostatní skupiny příčin vzniku požáru, jejich počet a podíl:

Škoda způsobená požáry v roce 2015 byla 761.629.700,- Kč,

Kategorie Počet požárů Podíl v %
Nedošetřovaná příčina vzniku požáru  140 6,71
Úmyslné zapálení 662 31,73
Nedbalost (kouření, používání otevřeného ohně atd.) 851 40,76
Komíny (nevhodná konstrukce, spáry v komíně atd.) 103 4,93
Topidla (nesprávné umístění, špatný stav atd.) 11 0,52
Závady (technické závady, vada materiálu atd.) 273 13,09
Samovznícení 18 0,86
Výbuchy 3 0,15
Manipulace s hořlavou látkou 3 0,15
Mimořádné příčiny (dopravní nehoda, blesk atd.) 23 1,10

uchráněné hodnoty hasebními zásahy jednotek PO byly vyčísleny na 2.719.223.300,- Kč.

1.632 požárů bylo beze škody nebo se škodou do 10 tisíc Kč,
377 požárů bylo se škodou mezi 10 tisíci a 250 tisíci Kč,
57 požáry byly  se škodou mezi 250 tisíci a 1 milionem Kč,
18 požárů bylo se škodou 1 milion korun a vyšší,
3 požárů bylo se škodou nad 10 milionů Kč.

Při požárech v roce 2015 bylo usmrceno 7 osob, z toho žádný příslušník HZS ČR, HZS podniku ani člen jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) obcí nebo podniků.

Zraněno bylo 91 osob, z toho 21 příslušníků HZS ČR, 19 příslušník HZS podniku a  3 hasičů z JSDH obcí.

Evakuováno při požárech bylo 4114 osob, zachráněno bylo 178 osob.

vytisknout  e-mailem