HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled požáru za rok 2013

Na území Ústeckého kraje došlo v roce 2013 ke 1 980 požárům, z toho 1 954 požárů likvidovaly jednotky požární ochrany (dále jen „PO“) a 26 požárů uhaslo samovolně nebo bylo likvidováno občany bez účasti jednotek PO. 

Požáry v tomto roce tvořily 21,75% z celkového počtu mimořádných událostí na území Ústeckého kraje (9 106), na jejichž řešení se jednotky PO určitým způsobem podílely.

Požáry podle okresů:

Území okresů
Celkem
Požáry s účastí jednotky PO
Požáry bez účasti jednotky PO
Děčín
278
272
6
Chomutov
297
293
4
Litoměřice
243
237
6
Louny
159
153
6
Most
363
362
1
Teplice
317
315
2
Ústí nad Labem
323
322
1
Celkem
1980
1954
26

Nejčastější příčiny a následky požárů a jejich zobecnění (statistický přehled požárů):

Dle interních předpisů HZS ČR se požáry dále dělí na závažné požáry, požáry a požáry se základní evidencí. Požáry se základní evidencí jsou dále nedošetřované požáry, při nichž nedošlo ke zranění, úmrtí či přímému ohrožení osob a nevznikla žádná škoda. Tyto požáry mají pouze jednoduchou dokumentaci a jsou evidovány v programu statistického sledování událostí. V loňském roce bylo těchto požárů 1 214, což činí       61,32 % z celkového počtu požárů v Ústeckém kraji.

Závažné požáry a požáry jsou dále došetřované požáry. Na došetřované požáry se zpracovává předepsaná spisová dokumentace (spis o požáru, odborné vyjádření, fotodokumentace atd.) Jsou to požáry, při kterých došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí. Dále to je každé nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. V roce 2013 bylo těchto požárů 766, což činí 38,68 % z celkového počtu požárů v Ústeckém kraji. Při zjišťování příčiny vzniku požáru bylo ve 33 případech nutné provést požárně-technickou expertizu vzorků z požářiště.

Požáry se dále rozdělují podle příčin vzniku požáru následovně:

  •  úmyslné založení požáru - je druhou nejčastější příčinou vzniku požáru, a to s počtem 204 požáry = 10,31 % z celku. Takto vzniklé požáry působily škody ve výši 12.536.000 Kč. Při těchto požárech bylo 27 osob zraněno.

  •  nedbalost-je nejčastější příčinou vzniku požáru azahrnujekouření, používání otevřeného ohně, manipulaci se žhavým popelem, zanedbání bezpečnostních předpisů apod. V důsledku nedbalostního jednání došlo k 330 požárům = 16,66% z celkového počtu požárů. Při těchto požárech došlo k úmrtí 5 osob a 18 osob bylo zraněno. Celková škoda způsobená z nedbalosti a neopatrnosti byla vyčíslena na 89.311.900 Kč.

  •  závady - jsou třetí nejčastější příčinou vzniku požárů. Jedná se především o technické závady, vady materiálu, tření a přehřátí, cizí předmět ve stroji apod. Závady zapříčinily 190 požárů = 9,59 % se škodou 50.806.100 Kč. Významný podíl tvoří v této části požáry elektroinstalace, elektrických zařízení a instalací ve vozidlech.

Ostatní skupiny příčin vzniku požáru, jejich počet a podíl:

Škoda způsobená požáry v roce 2013 byla 198.605.500,- Kč, uchráněné hodnoty hasebními zásahy jednotek PO byly vyčísleny na 429.346.800,- Kč.

Kategorie

 
počet požárů
podíl v %
Nedošetřovaná příčina vzniku požáru 
1214
61,32
Úmyslné zapálení
204
10,31
Nedbalost (kouření, používání otevřeného ohně atd.)
330
16.66
Komíny (nevhodná konstrukce, spáry v komíně atd.)
17
0,85
Topidla (nesprávné umístění, špatný stav atd.)
8
0,40
Závady (technické závady, vada materiálu atd.)
190
9,59
Samovznícení
3
0,15
Výbuchy
3
0,15
Manipulace s hořlavou látkou
1
0,05
Mimořádné příčiny (dopravní nehoda, blesk atd.)
10
0,50
Celkem
1980
99,98

1.578     požárů bylo beze škody nebo se škodou do 10 tisíc Kč,
340        požárů bylo se škodou mezi 10 tisíci a 250 tisíci Kč,
43          požáry byly se škodou mezi 250 tisíci a 1 milionem Kč,
14          požárů bylo se škodou 1 milion korun a vyšší,
5            požárů bylo se škodou nad 10 milionů Kč.

Při požárech v roce 2013 bylo usmrceno 5 osob, z toho žádný příslušník HZS ČR, HZS podniku ani člen jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH“) obcí nebo podniků.

Zraněno bylo 47 osob, z toho 9 příslušníků HZS ČR a 4 hasiči z JSDH obcí.
Evakuováno při požárech bylo 719 osob, zachráněno

 

vytisknout  e-mailem