HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled požárů za r. 2011

Na území Ústeckého kraje došlo v roce 2011 celkem ke 2.671 požárům, z toho 2.633 požárů likvidovaly jednotky hasičů a 38 požárů uhaslo samovolně nebo bylo likvidováno občany bez účasti hasičských jednotek.  

Požáry v tomto roce tvořily 31,62% z celkového počtu mimořádných událostí na území Ústeckého kraje (8.729), na jejichž řešení se hasičské sbory určitým způsobem podílely.

POŽÁRY PODLE OKRESŮ
POŽÁRY Děčín Chomutov Litoměřice Žatec Most Teplice Ústí n.L. Celkem
s účastí jednotky 349 437 349 214 483 432 407 2671
bez účasti jednotky 6 5 4 3 3 9 8 38
CELKEM 354 442 353 217 486 441 415 2709

Nejčastější příčiny a následky a jejich zobecnění (statistický přehled požárů)

Dle interních předpisů HZS ČR se požáry dále dělí na závažné požáry, požáry a požáry se základní evidencí. Požáry se základní evidencí jsou dále nedošetřované požáry při nichž nedošlo ke zranění, úmrtí či přímému ohrožení osob a nevznikla žádná škoda. Tyto požáry mají pouze jednoduchou dokumentaci a jsou evidovány v programu statistického sledování událostí. V loňském roce jich bylo 1858, což činí 69,57% z celkového počtu požárů v Ústeckém kraji.

Závažné požáry a požáry jsou dále došetřované požáry. Na došetřované požáry se zpracovává předepsaná spisová dokumentace(spis o požáru,odborné vyjádření,fotodokumentace atd.). Jsou to požáry při kterých došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí. Dále to je každé nežádoucí hoření při kterém byly osoby, zvířata nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. V roce 2011 bylo těchto požárů 813, což činí 30,43 % z celkového počtu požárů v Ústeckém kraji.

Požáry se dále rozdělují podle příčin vzniku požáru a to následovně:

a) úmyslné založení požáru je druhou nejčastější příčinou požáru a to s počtem 248 požárů = 9,28% z celku. Takto vzniklé požáry působily škody ve výši 51.145 tis.Kč. Při těchto požárech došlo k úmrtí 3 osob a 19 osob bylo zraněno.
b) nedbalost je nejčastější příčinou požáru azahrnujekouření, používání otevřeného ohně,manipulace se žhavým popelem, zanedbání bezpečnostních předpisů apod. V důsledku nedbalostního jednání došlo k 322 požárům = 12,6% z celkového počtu požárů. Při těchto požárech došlo k úmrtí 4 osob a 27 osob bylo zraněno. Nejčastější příčinou požáru v důsledku nedbalosti je kouření při kterém došlo k  3 úmrtí. Celkově díky nedbalosti a neopatrnosti došlo ke škodě 23.582 tis.Kč.
c) závady jsou třetí nejčastější příčinou požárů, kde se jedná především o technické závady, vady materiálu,tření a přehřátí, cizí předmět ve stroji apod. Závady zapříčinily 174 požárů = 6,51% se škodou 63.912 tis.Kč. Významný podíl tvoří v této části požáry elektroistalace, elektrických zařízení a instalací ve vozidlech.

Ostatní skupiny příčin vzniku požáru jejich počet a podíl jsou uvedeny v následující tabulce.

Celkem způsobily požáry škodu 152.5 miliony korun, hodnoty uchráněné hasebními zásahy hasičských jednotek byly vyčísleny na 382.8 milionů korun.

2.190 požáry byly beze škody nebo se škodou do 10 tisíc korun,
395požáry se škodou mezi 10 tisíci a 250 tisíci korun,
54 požárů mezi 250 tisíci a 1 milionem Kč
a 33 požáry se škodou 1 milion korun a vyšší.
Při požárech bylo usmrcen 10 osob, z toho žádný příslušník hasičského záchranného sboru ČR ani sborů obcí nebo podniků.
Zraněny byly 63osoby, z toho 18 příslušníků hasičského záchranného sboru ČR a 8 hasiči z dobrovolných sborů obcí.
Evakuováno při požárech bylo 427osob, zachráněno 13osob.
Při zjišťování příčiny vzniku požáru byla v 56 případech nutné provést požárně-technickou expertizu vzorků z požářiště.

KATEGORIE počet požárů  podíl v %
Nedošetřovaná příčina vzniku požáru  1858 69,57
Úmyslné zapálení 248 9,28
Nedbalost (kouření,používání otevřeného ohně atd.) 322 12,06
Komíny (nevhodná konstrukce,spáry v komíně atd.) 27 1,01
Topidla (nesprávné umístění,špatný stav atd.) 12 0,45
Závady (technické závady,vada materiálu atd.) 174 6,51
Samovznícení 13 0,49
Výbuchy 2 0,07
Manipulace s hořlavou látkou 0 0,00
Mimořádné příčiny (dopravní nehoda,blesk atd.) 15 0,55
CELKEM 2671  

vytisknout  e-mailem