Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právní a ostatní předpisy

Požární ochrana je oborem, který se dotýká širokého spektra lidské činnosti a proto i předpisová základna je velice rozsáhlá. Dotýká se každého z nás, každé fyzické osoby i právnické osoby, ale i orgánů státní správy a samosprávy. 

 • Zákon o požární ochraně a jeho prováděcí předpisy
 • Oblast stavebního práva
 • Oblast nebezpečných chemických látek a přípravků
 • Oblast bezpečného výrobku
 • Oblast hornické činnosti
 • Oblast procesních zákonů pro výkon státní správy
 • Přehled platných zkušebních předpisů

Zákon o požární ochraně a jeho prováděcí předpisy

Základní zákon týkající se požární prevence je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Autorem je Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Účelem tohoto zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
    
Zákon stanoví povinnosti ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany a povinnosti jednotek požární ochrany. Již v úvodním ustanovení je stanovena obecná povinnost každému počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek.
Podrobněji je řešen výkon státní správy prováděný Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a hasičskými záchrannými sbory krajů, včetně výkonu státního požárního dozoru. Obsahem zákona je také odborná způsobilost fyzických osob k plnění některých povinností na úseku požární ochrany. Dále zákon upravuje postihy právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob za neplnění stanovených povinností. Zvláštní část zákona je věnována jednotkám požární ochrany, jejich zřizování, rušení a jejich povinnostem.
   
(Pozn.: Soubor ve formátu pdf obsahuje úplné znění, které bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 67/2001 Sb.)
  
Aktuální znění včetně všech pozdějších změn naleznete zde → Aktuální znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Na základě zmocnění ze zákona o požární ochraně byly vydány následují prováděcí předpisy vztahující se k požární prevenci:
S naplňováním zákona o požární ochraně a jeho prováděcích předpisů souvisí i dodržování  řady dalších předpisů. Některé důležité předpisy jsou dále uvedeny v blocích dle řešené problematiky. U předpisu je uveden jeho autor (věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad), popř. také věcně příslušný správní orgán, který je oprávněn v dané věci jednat, včetně internetové adresy. Na webových stránkách úřadů - autorů předpisů by mohly být k dispozici platná znění uvedených zákonů, pokud nebyla vydána i ve Sbírce zákonů České republiky. Vydávat stanoviska k jednotlivým ustanovením předpisů by měly pouze úřady – autoři. Tento postup respektuje a důsledně dodržuje i MV – GŘ HZS ČR, které vydává na úseku požární prevence stanoviska k zákonu o požární ochraně a jeho prováděcím předpisům. Dotazy týkající se jiných předpisů, jsou postupovány věcně příslušnému správnímu úřadu.
Aktualizováno: 4.1.2018

Oblast stavebního práva

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu. Vykonává funkci ústředního správního úřadu ve věcech územního plánování včetně územního rozhodování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle dalších právních předpisů. MMR vykonávání metodické činnosti, usměrňování a sjednocování výkonu státní správy, orgánů územního plánování a stavebních úřadů na úseku územního plánování a územního rozhodování. S oborem požární ochrana souvisí především níže uvedené zákony a vyhlášky.
 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.  a zákona č. 191/2008 Sb. upravuje záležitosti ve věcech územního plánování, ve věcech stavebního řádu a podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb.
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,  ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona  č. 224/2003 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb.
 
Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a  zákona o vyvlastnění

 

Oblast nebezpečných chemických látek a přípravků

Legislativu v oblasti ochrany životního prostředí v širokém slova smyslu tvoří Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které je ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod, ochranu ovzduší, ochranu přírody a krajiny, ochranu zemědělského půdního fondu, výkon státní geologické služby, ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, geologické práce a ekologický dohled nad těžbou, odpadové hospodářství, posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu, myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích, státní ekologickou politiku.
 

Uceleně je tato problematika zpracována na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Oblast bezpečného výrobku

 

 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. ÚNMZ je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících  technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii.
  
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů upravuje způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí. Výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, jsou uvedeny v Nařízeních vlády, například:
 • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
 • Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
 • Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 42/2003 Sb., ze dne 29. ledna 2003, kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Oblast hornické činnosti

Český báňský úřad (ČBÚ) vykonává vrchní dozor nad veškerou hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem. Zajišťuje vydávání právních předpisů k provedení horního zákona, zákona o hornické činnosti a výbušninách a o státní báňské správě, zákona o zbraních a střelivu, a zajišťuje aproximaci českých horních předpisů s právem EU. Mimo jiné také kontroluje, zda dozorované organizace vykonávají tyto činnosti v souladu s horním zákonem, zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, a předpisy vydanými na jejich základě.  
 
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 2/1994 Sb., kterou se stanoví podmínky pro stavbu a provoz důlního požárního vodovodu
 • Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin,ve znění vyhlášky č. 342/2001 Sb. a vyhlášky č. 200/2006 Sb.
 
Aktualizováno: 1.10.2016

Oblast procesních zákonů pro výkon státní správy

Cílem úpravy správního řízení je především realizace ústavní zásady zákonnosti výkonu veřejné správy, tedy principu, že veškerá výsostná veřejná správa musí být vykonávána v případech, v mezích a způsobem stanoveným zákonem, a posílení právního postavení a odpovědnosti účastníků řízení ve správním řízení.

Současný zákon č. 500/2004 Sb., správní řád komplexně upravuje například proces správního řízení, který má vést k odstranění nedůvodných procesních odchylek, upravených ve zvláštních zákonech tak, aby se občan při styku s orgány veřejné správy nemusel seznamovat s novými procesními pravidly podle toho, v jaké oblasti orgán veřejné správy vykonává svoji působnost.

Odkaz na souhrnné informace, které se týkají správního řádu (jedná se o odkaz na stránky Ministerstva vnitra České republiky)

Výkon státního požárního dozoru se vedle správního řádu opírá také o další právní předpisy jako je:

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Aktualizováno: 4.1.2018

Přehled platných zkušebních předpisů

Na adrese www.pavus.cz naleznete ve složce dokumenty odkaz na přehled platných zkušebních předpisů.

vytisknout  e-mailem