Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právní a ostatní předpisy

Požární ochrana je oborem, který se dotýká širokého spektra lidské činnosti a proto i předpisová základna je velice rozsáhlá. Dotýká se každého z nás, každé fyzické osoby i právnické osoby, ale i orgánů státní správy a samosprávy. 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu. Vykonává funkci ústředního správního úřadu ve věcech územního plánování včetně územního rozhodování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle dalších právních předpisů. MMR vykonávání metodické činnosti, usměrňování a sjednocování výkonu státní správy, orgánů územního plánování a stavebních úřadů na úseku územního plánování a územního rozhodování. S oborem požární ochrana souvisí především níže uvedené zákony a vyhlášky.
 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.  a zákona č. 191/2008 Sb. upravuje záležitosti ve věcech územního plánování, ve věcech stavebního řádu a podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb.
  • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
  • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
  • Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,  ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona  č. 224/2003 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb.
 
Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a  zákona o vyvlastnění

 

vytisknout  e-mailem