Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pravidelná zkouška sirén prodělá největší změny za posledních 6 let

Ve středu 1. dubna 2009 proběhne na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 se stejně jako každou první středu v měsíci rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.  

Zvukový záznam z tiskové konference MV- GŘ HZS ČR ze dne 31. března 2009
Na otázky novinářů k připravovaným změnám v pravidelném prověřování sirén  odpovídá kpt. Ing. Pavel Musil z odboru komunikačních a informačních systémů MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

 
Sirény Sirény
Tato prověrka sirén však je v něčem jedinečná. Odstartuje totiž vůbec největší změny tuzemského jednotného systému varování a vyrozumění, respektive jeho prověřování, za posledních více než 6 let. Tyto výrazné inovace ve způsobu  pravidelného prověřování jednotného systému varování a vyrozumění připravilo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, které ze zákona odpovídá za fungování tohoto systému. 
 
V čem změny spočívají?

V budoucnu totiž moderní koncové prvky jednotného systému vyrozumění a varování (elektronické sirény a místní rozhlasy) obyvatelstvo předem upozorní na následnou zkoušku sirén. „Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Za několik minut proběhne zkouška sirén Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“ Tato předem nahraná celostátně unifikovaná verbální informace bude odvysílána vždy 10 – 20 minut před samotnou zkouškou. Avízo zkoušky bude také nahráno cizojazyčně - anglicky, německy a rusky.
 
Jako první v zemi tyto nové verbální informace ve středu (1.4.2009) odvysílá siréna umístěná na budově Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v Praze.
 
V horizontu jednoho roku by pak touto inovací měla projít další zhruba tisícovka moderních elektronických sirén a místních rozhlasů po celé republice, do jejichž paměti budou v rámci pravidelných revizí nové verbální informace nahrány.
 
 „Tyto změny jsme navrhli po odborných diskusích. V poslední době jsme se stále častěji setkávali s tím, že lidé jsou každou první středu v měsíci zkušebním tónem buď znepokojeni, protože si neuvědomují, že jde o pravidelnou zkoušku sirén, nebo co hůře, jsou lhostejni a zkoušky si ani nevšimnou. Navíc v naší zemí přibývá lidí, kteří nerozumí češtině, ať již jde o turisty nebo přistěhovalce. Proto jsme připravili tyto inovace. V budoucnu by všechny moderní sirény a rozhlasy měly na prověrku systému vždy dopředu upozornit, a to i cizojazyčně. To, do jaké míry budou využity cizojazyčné verbální informace nebo verbální tísňové informace s ženským hlasem rozhodnou HZS jednotlivých krajů, protože nejlépe znají podmínky ve svých regionech. Nové verbální informace neumí odvysílat starší typy sirén – tedy elektrické. Ty nadále budou vydávat jen zkušební či varovný tón bez předcházející či následné verbální informace. Těchto starších typů sirén však postupně ubývá a naopak přibývá moderních koncových prvků,“ říká ředitel odboru komunikačních a informačních systému Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČRplk. Ing. Petr Skřivánek.

 
„Naším cílem je také zvýšit informovanost obyvatelstva v této oblasti, aby lidé věděli, co mají dělat, když se rozezní siréna. Rozsáhlý výzkum veřejného mínění, který v květnu a červnu roku 2008 pro HZS ČR uskutečnila společnost STEM, totiž ukázal rezervy v informovanosti lidí v této oblasti. Pouze 47 % respondentů uvedlo, že ví, jak se zachovat když zazní siréna s varovným signálem. Pro další zvýšení informovanosti obyvatelstva v letošním roce na celém území ČR realizujeme kampaň ´Bezpečné cestován´. Také se velmi osvědčila výuka na základních a středních školách, kde je tematika ochrana člověka za mimořádných událostí součástí výuky. Předpokládáme, že ke zvýšení informovanosti obyvatelstva přispějí i svým dílem sdělovací prostředky,“ dodává plk. Ing. Petr Volný z odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.
 
Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha.“ Tento jednotný signál, který byl zaveden od 1.11.2001, je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.

Po tomto signálu bezprostředně následuje verbální tísňováinformace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o povaze bezprostřední hrozby  nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva (např. chemická havárie, radiační havárie, nebezpečí zátopové vlny). K poskytování této tísňové informace se využívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace.

Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Dle zákona zajišťuje varování a vyrozumění obyvatelstva Hasičský záchranný sbor ČR, dále obecní úřad a právnické a podnikající fyzické osoby.
 
Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, jenž slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.
 
Pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění je dálkově spouštěna z operačních a informačních středisek Hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů. Dvakrát ročně je celá zkouška sirén spouštěna také centrálně z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Pravidelná měsíční prověrka jednotného systému varování a vyrozumění se provádí od října roku 2002.
 
 
Jednotný systém varování a vyrozumění, který se tolik osvědčil např. při katastrofálních povodních v roce 2002, je v ČR budován již od roku 1991 a ze zákona za něj odpovídá Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Systém tvoří soustava vyrozumívacích center (operační a informační střediska HZS ČR), síť poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva, síť vysílačů a také telekomunikační sítě pro přenos signálu mezi vyrozumívacími centry a vysílači. Sirény mohou být dálkově spuštěny z  operačních a informačních středisek HZS krajů, také jednotlivými obcemi, popř. právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami (např. chemické továrny, jaderné elektrárny apod.). Operační a informační středisko Generálního ředitelství HZS ČR pak dokáže na dálku ovládat všechny sirény v ČR. HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu.
 
Do jednotného systému varování a vyrozumění je v současnosti zapojeno více než 6 000 koncových prvků varování a vyrozumění (sirény a místní rozhlasy), které umožňují přenos varovných signálů na 90 % území naší republiky. Provázanost systému varování a vyrozumění s hromadnými informačními prostředky umožňuje včasné a plošné informování osob o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí (živelní pohroma, závažná havárie, teroristický útok apod.). 
 
Existují různé typy sirén: staré elektrické rotační ovládané místně tlačítkem nebo dálkově, nejmodernějším typem sirén jsou tzv. elektronické sirény, které jsou opatřeny hlasovým modulem. V paměti sirény je uloženo několik různých verbálních informací a v případě potřeby je možné sirénu přepnout na vysílání rozhlasové stanice, příp. starosta obce může skrze sirénu informovat občany přímo vlastním hlasem. Elektronické sirény také mají zálohovaný zdroj napájení v případě výpadku elektrického proudu a umožňují diagnostikování svého stavu na dálku. Stále více obcí si v poslední době pořizuje také tzv. místní informační systémy, tedy místní rozhlasy (využitelné pro informování obyvatelstva i o běžných záležitostech obce), které jsou zařazeny do systému dálkového ovládání a umožňují nejen odvysílat varovný signál, ale i následné konkrétní slovní varování, ať již předem nahrané, nebo vysílané „živě.“
 
Právě obměnu starších typů koncových prvků varování – tedy elektrických rotačních sirén, za modernější typy – elektronické sirény a místní rozhlasy s vlastnostmi elektronických sirén, Ministerstvo vnitra výrazně podporuje.

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR každoročně obcím poskytuje dotace na rozvoj jednotného systému varování a vyrozumění, tedy na pořízení moderních koncových prvků schváleného typu jako jsou sirény a rozhlasy. V letech 2007 – 2009 byly takto poskytnuty dotace 33 obcím za celkem 9 mil. Kč. Podrobné podmínky pro udělení těchto dotací jsou dostupné na www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-rozvoj-koncovych-prvku-varovani-207678.aspx.  
 
Celá infrastruktura jednotného systému varování a vyrozumění je pod permanentním dohledem odborníků Hasičského záchranného sboru ČR. Provozuschopnost systému selektivního rádiového návěštění zajišťují pracovníci Opravárenského závodu Olomouc (účelové zařízení MV-GŘ HZS ČR). Na něm totiž závisí i funkčnost celorepublikového systému varování a vyrozumění. Pohotovostní skupina závodu pravidelně v terénu kontroluje a provádí potřebnou údržbu a opravy radiové infrastruktury v podobě více než 140 vysílačů a pracovišť systému selektivního rádiového návěštění.
Rovněž každý koncový prvek systému (sirény, místní rozhlasy) musí alespoň jednou za rok projít revizí.
 
Jednotný systém varování a vyrozumění je využíván nejen pro varování občanů před hrozícím nebezpečím, ale i k tzv. vyrozumění. To je určeno pro orgány krizového řízení, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám určeným havarijním nebo krizovým plánem. Tyto orgány a jednotky IZS zahájí svoji činnost a jsou připraveny k provádění záchranných prací. Tyto orgány následně organizují mj. ochranu obyvatelstva včetně varování pokud již nebylo provedeno dříve.

Pokud občané uslyší sirénu s varovným signálem „Všeobecná výstraha“, měli by zpozornět a řídit se dalšími pokyny z rozhlasu nebo médií. Např. při úniku nebezpečné látky je třeba se schovat v nejbližší budově, zavřít okna, dveře, dle možností je utěsnit, vypnout klimatizaci a větrání. Další informace v takové situaci lidé získají z médií a od záchranných složek.  

 
Víc informací o jednotném systému varování a vyrozumění nalezete na www.hzscr.cz/clanek/jednotny-system-varovani-a-vyrozumeni-89993.aspx    v sekci ochrana obyvatelstva/varování obyvatelstva.

 
kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 974 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail:petr.kopacek@grh.izscr.cz
 

vytisknout  e-mailem