HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pozor na vypalování trávy a ohníčky v lesích

(29.03.2021) Nešvar především jarních dní je tady. 

Opět profesionální a dobrovolní hasiči vyjíždějí k požárům, které způsobilo nezákonné a nebezpečné plošné vypalování trávy a porostů. Zvláště právě v tomto jarním období je statisticky více událostí tohoto typu a je tak potřeba si připomenout daná pravidla.

Zákony plošné vypalování porostů zakazují

Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše 500 000 Kč.


 

Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné

Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč.


 

Hlášení pálení HZS Zlínského kraje:

  1. Provádí se elektronicky emailem nebo přes formulář na webových stránkách HZS Zlínského kraje. Zde: https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-zlinskeho-kraje-menu-informacni-servis-evidence-paleni.aspx
  2. Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150.

Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!


 

Pravidla pro pálení biologického materiálu:

  1. velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,
  2. při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit, 
  3. místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
  4. místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
  5. místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
  6. po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
  7. příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  8. spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů, osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

Dalším velkým nešvarem posledních dní je vysoká návštěvnost lesů. Coronavirová doba i pěkné počasí tak láká obyvatele Zlínského kraje na procházky a výlety do lesů v okolí jejich bydliště. Lidé se zde často nechovají ohleduplně, nerespektují zákazové cedule a rozdělávají oheň, kde je napadne. Udělají si ohniště, opečou si špekáčky a jdou zase dál. Jenže ohniště pořádně neuhasí. Je zde tak vysoké riziko vzniku požáru. Doutnající ohniště, často nacházející se ve špatně dostupné části lesa pro těžkou techniku, najdou až myslivci, kteří oheň musí uhasit. Proto apelujeme na návštěvníky lesů, aby si oheň rozdělávali pouze na místech k tomu určených a ten poté pořádně uhasili.

Autor: por. Mgr. Lucie Javoříková, tisková mluvčí HZS Zlínského kraje

hašení požáru pole1.jpgIlustrační foto hašení požáru po vypalování trávy

vytisknout  e-mailem