Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Požáry v přírodním prostředí

Pozor na vypalování trávy, jak postupovat při pálení odpadu či rozdělávání ohně v přírodním prostředí  

 

 
Každé jaro musí hasiči likvidovat zvýšené množství požárů v přírodním prostředí -  hoří  suché trávy, křoviny, lesní porosty a také odpady. Teplé jarní počasí lidi totiž láká k pálení biologického odpadu na zahrádkách nebo v lesích (zbytky staré strávy, listí, větve, klestí). Hasiči navíc kvůli nenahlášenému pálení klestí nebo odpadů mnohdy vyjíždějí zbytečně. Hasiči také varují před tradičním jarním nešvarem - vypalováním suchého porostu - trávy, což je činnost velmi nebezpečná a ze zákona zakázaná. Bohužel se s tím hasiči každý rok setkávají.
 
Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů může mít neblahé následky. Oheň v otevřeném prostoru   se může velice snadno vymknout kontrole – např. při silném větru - a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale také závažné ekologické následky-např. v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.
 
Požáry způsobené neopatrností při zakládání ohně v přírodě nebo vypalování trávy způsobily v letech 2000 - 2008  celkem 4444 požárů, které připravily o život 13 lidí, zranily 237 dalších osob a způsobily škody za více než 142 mil. Kč.
 
Pamatujte, že vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě mohou hasiči udělit pokutu až do výše 500 000 Kč.
 
 Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.
 
I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí) - zejména pálení většího množství materiálu - je vhodné  předem ohlásit Hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje. Ty zveřejňují příslušné telefonní číslo na své operační a informační středisko, některé HZS krajů (např. Vysočina, Jihomoravský kraj, Královehradecký kraj) pak občanům nově nabízí možnost nahlásit pálení odpadů/klestí on-line prostřednictvím webových stránek.
Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření a po ohlášení je samozřejmě třeba dbát pokynů příslušníka sboru.
Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům. Jen loni jednotky požární ochrany takto zbytečně vyjely v 910 případech.  
 
Navíc všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.
 
 Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství - a někdy je i zakazují. Pálení navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu - je možné ho zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo sběrných dvorech.
 
Budiž varováním, že měsíc duben dlouhodobě patří mezi měsíce, kdy hoří nejčastěji, v dubnu dokonce vzniká nejvíce lesních požárů z celého roku.
Velmi záleží na počasí. Např. vůbec nejhorším měsícem co se týká počtu vzniklých požárů od roku 2003 byl duben 2007. Kvůli suchu a také neopatrnosti lidí při rozdělávání ohně v tomto měsíci vyjížděli hasiči v průměru k více než 120 požárům denně, hořely zejména trávy, odpady, lesní a obecně přírodní porosty. Vůbec nejčastěji hořelo v pondělí 30. dubna, kdy měl HZS ČR hlášeno 210 požárů – svou roli tehdy sehrála oslava čarodějnic.
 
V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:
  • Při silném větru oheň venku vůbec nerozdělávejte.
  • Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od okolí (např. kameny), při spalování je třeba mít po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky.
  • Při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
  • Oheň po celou dobu pozorně hlídejte, aby se nevymknul kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
  • Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv větru může znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí.
  • Spalování odpadů by mělo probíhat na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od objektů, lesa, stohů, seníků, polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi, s výjimkou hospodářské správy a vyhrazených tábořišť míst se nesmí spalovat materiál v lese.
  • Osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.
  • Příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  • Důsledně dbejte pokynů operačního důstojníka příslušného HZS kraje. 
 
Pamatujte, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno.
 
Povinnosti občanů a firem při pálení odpadů stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.
 
Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle. Sebemenší   podcenění situace může způsobit neštěstí a značné materiální a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.
 
 
 
Požáry přírodních porostů způsobené zakládáním ohňů a vypalováním v letech 2000 - 2008
 
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Celkem
počet požárů
833
403
439
885
494
398
322
377
293
4444
škoda mil.Kč
19,7
3,1
4,3
20,3
6,6
5,4
63,3
8,4
11,3
142,4
počet usmrcených osob
0
0
1
4
2
3
0
1
2
13
počet zraněných osob
28
16
19
55
66
10
16
11
16
237
 
 
Počet planých poplachů kvůli nenahlášenému pálení trávy
 
 
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Počet planých poplachů
883
763
706
756
896
910
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 974 819 944
Mobil: 602 215 142

                             E-mail:petr.kopacek@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem