HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stavební prevence

 • Žádosti o vydání stanoviska pro všechny okresy Královéhradeckého kraje
 • Výkon SPD na úseku stavební prevence

Žádosti o vydání stanoviska pro všechny okresy Královéhradeckého kraje

Výkon SPD na úseku stavební prevence

Výkon státního požárního dozoru na úseku stavební prevence


ČÁST 1.§ 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb. (dále jen „zákon o požární ochraně“)

Posuzování projektové dokumentace/dokumentace/podkladů (dále jen „dokumentace“) a stanovisko/závazné stanovisko dotčeného orgánu
k dokumentaci stavby v rozsahu požárně bezpečnostního řešení, příp. obdobného dokumentu, který je dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti stavby

Úvod    

Stavby, jejich změny a udržovací práce na nich (dále jen „stavby“) lze provádět jen v souladu s platným stavebním zákonem (zákona               č. 183/2006 Sb.), tzn. podle územního souhlasu, územního rozhodnutí, ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo v             zákonem stanovených případech vybraných staveb i bez opatření stavebního úřadu. Žádost o vydání územního souhlasu,   územního rozhodnutí, ohlášení, stavebního povolení spolu s předepsanou dokumentací podává stavebník u stavebního úřadu. Nedílnou       součástí dokumentace je také požárně bezpečnostní řešení stavby (dříve nazývané též požární zprávou nebo technickou zprávou                 požární ochrany), příp. obdobný dokument, který je dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti stavby. 

Kdy žádat o stanovisko           

Ne ke všem stavbám dotčený orgán na úseku požární ochrany vydává stanoviska/závazná stanoviska. Podle platného zákona o požární ochraně dotčený orgán vydává stanoviska/závazná stanoviska pouze v případě posuzování:

 1. regulačního plánu, nahrazuje-li územní rozhodnutí vztahující se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v bodech 3 až 8,
 2. podkladů k územnímu souhlasu a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vztahujících se ke stavbám nebo zařízením níže uvedeným v bodech 4 až 8,
 3. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vztahujících se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 5 až 7 stavebního zákona, jedná-li se o nadzemní vedení
 4. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, jedná-li se o stavbu rodinného domu a stavbu pro rodinnou rekreaci s celkovou zastavěnou plochou nad 200 m2
 5. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. b) a c) stavebního zákona,
 6. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, pokud budou sloužit pro výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a hořlavými nebo hoření podporujícími plynu,
 7. dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odstr. 1 písm. g) stavebního zákna, mající charakter budovy pro bydlení a ubytování nebo administrativní budovy určené souborně pro více než 50 osob, 
 8. projektové dokumentace stavby, která primárně vyžaduje stavební povolení, včetně projektové dokumentace staveb uvedených v bodech 4 až 7, pokud budou schvalovány v režimu stavebního povolení,
 9. dokumentace ke změně v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změně činnosti u staveb uvedených v bodech 3 až 8,
 10. dokumentace staveb uvedených v bodech 3 až 8, pokud se jedná o dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením, nebo dokumentace k nařízení nezbytných úprav,
 11. dokumentace staveb uvedených v bodech 3 až 8, pokud se jedná o udržovací práce dle § 104 odst. 1 písm. j) nebo stavební úpravy dle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona.

V ostatních případech není možné vydat stanovisko/závazné stanovisko.


Kdo posuzuje dokumentace  

Dotčenými orgány na úseku požární ochrany a orgány vykonávajícími státní požární dozor, tzn. orgány příslušnými k vydávání stanovisek/závazných stanovisek k dokumentacím, jsou podle zákona o požární ochraně Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru a Hasičské záchranné sbory jednotlivých krajů. V případě Královéhradeckého kraje se jedná o Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále je „HZS Královéhradeckého kraje“), který posuzuje výše citované dokumentace staveb, které se mají uskutečnit na území Královéhradeckého kraje. Podle místní příslušnosti, tzn. místa stavby, vztahujícího se k hranicím dřívějších okresů, se na území Královéhradeckého kraje jedná o:

 • HZS Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství (okres Hradec Králové),
 • HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín (okres Jičín),
 • HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod (okres Náchod),
 • HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou (okres Rychnov nad Kněžnou),
 • HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov (okres Trutnov).

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru posuzuje dokumentace u takových staveb, které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, tzn. např. na území Královéhradeckého kraje a dalšího kraje/dalších krajů (jedná se zpravidla o stavby technické a dopravní infrastruktury).
 

Kdo podává žádost

Žádost o stanovisko/závazné stanovisko k dokumentaci stavby podává stavebník (rozumí se tím též investor nebo objednatel stavby), nebo jím zmocněná osoba.


Způsob podání

Žádost včetně dokumentace je u staveb navrhovaných pouze na území Královéhradeckého kraje možné podat buď osobně na podatelně místně příslušného HZS Královéhradeckého kraje, nebo doručením prostřednictví poskytovatele poštovních služeb na adresu místně příslušného HZS Královéhradeckého kraje:
okres Hradec Králové:
- HZS Královéhradeckého kraje, Nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové
okres Jičín:
- HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, Dělnická 162, 506 01 Jičín
okres Náchod:
- HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí nad Metují
okres Rychnov nad Kněžnou:
- HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
okres Trutnov:
- HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Náchodská 475, 541 03 Trutnov
a to vždy podle místa stavby.

Úřední hodiny podatelen jsou:
PO, ST: 7:30 – 17:00 hod.
ÚT, ČT: 7:30 – 15:00 hod.
PÁ: 7:30 – 14:00 hod.
Poznámka: V případě staveb, které se mají uskutečnit na území dvou nebo více krajů, je zapotřebí podání adresovat na Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, Kloknerova 26, poštovní přihrádka 69, 148 01 Praha 414.

Náležitosti podání

Žádost:
Žádost o vydání stanoviska/závazného stanoviska k dokumentaci stavby je možné podat na formuláři (formuláře). V případě nevyužití formuláře musí být z žádosti patrné, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje! Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování. Fyzická osoba podnikající uvede jméno a příjmení, popř. dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, IČO a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné místo podnikání, popř. jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČO nebo obdobný údaj a adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování. Žádost musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby, která je činí (viz zákon č. 500/2004 Sb., správní řád).
Přílohy:
K žádosti je nutné přiložit dvě tištěná vyhotovení požárně bezpečnostního řešení zpracovaného osobou oprávněnou k vybraným činnostem ve výstavbě (projektantem) v rozsahu podle § 41 vyhlášky o požární prevenci (vyhlášky č. 246/2001 Sb.) nebo dvě tištěná vyhotovení obdobného dokumentu, který je dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti stavby, a jedno tištěné vyhotovení dokumentace podle vyhlášky o dokumentaci staveb (vyhláška č. 499/2006 Sb.) nebo jedno tištěné vyhotovení jiného podkladu podle stavebního zákona. Pokud žádost pro stavebníka zajišťuje zplnomocněná osoba (např. zpracovatel požárně bezpečnostního řešení), přikládá též podpisy opatřenou písemnou plnou moc opravňující žadatele jednat jménem stavebníka v úkonech vedoucích k vydání stanoviska/závazného stanoviska dotčeného orgánu.
Poznámka: Jedno vyhotovení požárně bezpečnostního řešení/obdobného dokumentu si podle vyhlášky o požární prevenci (vyhlášky č. 246/2001 Sb.) orgán státního požárního dozoru ponechává ve své dokumentaci.
 

Elektronická forma služby

Tuto agendu není možné vyřizovat elektronickou formou (tzn. prostřednictvím datových schránek, e-mailu) s odvoláním na platné znění zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Výsledek posuzování

Výsledkem posouzení dokumentace je stanovisko/závazné stanovisko, a to souhlasné, souhlasné s podmínkou/podmínkami nebo nesouhlasné.

Poplatek

Posouzení dokumentace stavby v rozsahu požárně bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu, který je dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti stavby, dotčeným orgánem na úseku požární ochrany nepodléhá správním ani jiným poplatkům.

Termíny

Pro vydání stanoviska/závazného stanoviska dotčeným orgánem platí lhůty podle správního řádu, tzn. že toto je vydáváno neprodleně nejdéle však do 30 dnů od data podání žádosti o vydání stanoviska/závazného stanoviska, jedná-li se o zvlášť složitý případ nejdéle do 60 dnů.

ČÁST 2.
§ 31 odst. 1 písm. c) zákona o požární ochraně


Ověřování dodržení podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z posouzených dokumentací včetně podmínek vyplývajících z vydaných
stanovisek (viz výše) a závazné stanovisko dotčeného orgánu k užívání stavby

Úvod

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 stavebního zákona, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle  § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu (zákona o vodách), nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a zároveň jedná-li se o:
a) stavbu veřejné infrastruktury,
b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
d) změnu stavby, která je kulturní památkou,
lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí.

Kdy se vydává stanovisko

Ne ke všem stavbám vydává dotčený orgán na úseku požární ochrany závazná stanoviska k užívání. Podle platného zákona o požární ochraně dotčený orgán vydává závazná stanoviska k užívání stavby pouze u staveb, u kterých to vyžaduje stavební zákon (viz odstavec výše), a to za předpokladu, že v jejich případě byla dotčeným orgánem na úseku požární ochrany posouzena dokumentace a vydáno závazné stanovisko k dokumentaci. V ostatních případech není možné vydat závazné stanovisko k užívání stavby.

Kdo ověřuje podmínky

Dotčenými orgány na úseku požární ochrany a orgány vykonávajícími státní požární dozor, tzn. orgány příslušnými k vydávání závazných stanovisek k užívání staveb, jsou podle zákona o požární ochraně Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru a Hasičské záchranné sbory jednotlivých krajů. V případě Královéhradeckého kraje se jedná o Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále je „HZS Královéhradeckého kraje“), který ověřuje dodržení podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z posouzených dokumentací včetně podmínek vyplývajících z vydaných závazných stanovisek u staveb realizovaných na území Královéhradeckého kraje. Podle místní příslušnosti, tzn. místa stavby, vztahujícího se k hranicím dřívějších okresů, se na území Královéhradeckého kraje jedná o:

 • HZS Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství (okres Hradec Králové),
 • HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín (okres Jičín),
 • HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod (okres Náchod),
 • HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou (okres Rychnov nad Kněžnou),
 • HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov (okres Trutnov).

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ověřuje dodržení podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z posouzených dokumentací včetně podmínek vyplývajících z vydaných závazných stanovisek u staveb realizovaných na území dvou nebo více krajů, tzn. např. na území Královéhradeckého kraje a dalšího kraje/dalších krajů (jedná se zpravidla o stavby technické a dopravní infrastruktury). Kontrolní prohlídka stavby

Kontrolní prohlídka stavby

Ověřování dodržení podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z posouzených dokumentací včetně podmínek vyplývajících z vydaných závazných stanovisek a dokladů podle vyhlášky o požární prevenci (vyhlášky č. 246/2001 Sb.) probíhá v rámci závěrečných kontrolních prohlídek staveb, příp. kontrolních prohlídek staveb, a to na podkladě žádosti o stanovisko k užívání stavby. Zjišťuje se, zda skutečné provedení stavby odpovídá požadavkům vyplývajícím z požárně bezpečnostního řešení, nebo obdobného dokumentu, podmínkám vyplývajícím z územního rozhodnutí, stavebního povolení a vydaných závazných stanovisek z hlediska požární bezpečnosti. Podmínkou ověření dodržení podmínek požární bezpečnosti (provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby, příp. kontrolní prohlídky stavby, je její úplné dokončení!

Kdo podává žádost

Žádost o závazné stanovisko k užívání stavby podává stavebník (rozumí se tím též investor nebo objednatel stavby), nebo jím zmocněná osoba.

Způsob podání

Žádost je u staveb realizovaných pouze na území Královéhradeckého kraje možné podat buď osobně na podatelně místně příslušného HZS Královéhradeckého kraje, nebo doručením prostřednictví datové schránky (ID datové schránky: yvfa6e) nebo doručením prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu místně příslušného HZS Královéhradeckého kraje:
okres Hradec Králové:
- HZS Královéhradeckého kraje, Nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové
okres Jičín:
- HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, Dělnická 162, 506 01 Jičín
okres Náchod:
- HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí nad Metují
okres Rychnov nad Kněžnou:
- HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
okres Trutnov:
- HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Náchodská 475, 541 03 Trutnov
a to vždy podle místa stavby.

Úřední hodiny podatelen jsou:
PO, ST: 7:30 – 17:00 hod.
ÚT, ČT: 7:30 – 15:00 hod.
PÁ: 7:30 – 14:00 hod.
Poznámka: V případě staveb, které byly realizovány na území dvou nebo více krajů, je zapotřebí podání adresovat na Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, Kloknerova 26, poštovní přihrádka 69, 148 01 Praha 414.
 

Náležitosti podání

Žádost:
Žádost o vydání závazného stanoviska k užívání stavby je možné podat na formuláři (formuláře). V případě nevyužití formuláře musí být z žádosti patrné, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje! Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování. Fyzická osoba podnikající uvede jméno a příjmení, popř. dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, IČO a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné místo podnikání, popř. jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČO nebo obdobný údaj a adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování. Žádost musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby, která je činí (viz zákon č. 500/2004 Sb., správní řád). Dále je zapotřebí uvést Č. j. závazného stanoviska vydaného k posouzené dokumentaci stavby!


Přílohy:
Pokud žádost pro stavebníka zajišťuje zplnomocněná osoba, přikládá též podpisy opatřenou písemnou plnou moc opravňující žadatele jednat jménem stavebníka v úkonech vedoucích k vydání stanoviska dotčeného orgánu. K žádosti není nutné přikládat vydané závazné stanovisko, posouzenou dokumentaci ani doklady:
- potvrzující použití výrobků a konstrukcí s požadovanými vlastnostmi z hlediska jejich požární bezpečnosti,
- o způsobilosti k bezpečnému provozu technických, popřípadě technologických zařízení (např. revize, apod.),
- o montáži, funkčních zkouškách a kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních,
- potvrzující oprávnění osob k montáži požárně bezpečnostních zařízení, jejich potvrzení o provedení montáže těchto zařízení podle projektových požadavků a dokladů o provedení funkčních zkoušek
podle vyhlášky o požární prevenci (vyhlášky č. 246/2001 Sb.). Citované dokumenty je však zapotřebí předložit v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby, příp. kontrolní prohlídky stavby!

Výsledek ověřování

Výsledkem ověřování dodržení podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z posouzených dokumentací včetně podmínek vyplývajících z vydaných závazných stanovisek a dokladů je závazné stanovisko, a to souhlasné nebo nesouhlasné.

Poplatek

Ověřování dodržení podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z posouzených dokumentací včetně podmínek vyplývajících z vydaných závazných stanovisek a dokladů podle vyhlášky o požární prevenci (vyhlášky č. 246/2001 Sb.), dotčeným orgánem na úseku požární ochrany nepodléhá správním ani jiným poplatkům.

Termíny

Pro vydání závazného stanoviska k užívání stavby dotčeným orgánem platí v případech podání žádosti lhůty podle správního řádu, tzn. že toto je vydáváno neprodleně po ověření dodržení podmínek požární bezpečnosti (tzn. po vykonání závěrečné kontrolní prohlídky stavby, příp. kontrolní prohlídky stavby), nejdéle však do 30 dnů od data podání žádosti o vydání stanoviska, jedná-li se o zvlášť složitý případ nejdlédo do 60 dnů. 

vytisknout  e-mailem