HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Topná sezóna

Nedílnou součástí zimního období je otopné období (tzv. topná sezóna), které s sebou přináší zprovoznění topných spotřebičů a spalinových cest. Nezávislost na dodavatelích tepla, užívání spotřebičů na pevná paliva a tvorba tepelného komfortu ve vlastním obydlí je oblíbenou variantou vytápění, nicméně vyžaduje individuální přístup s jistou mírou zodpovědnosti. 

 

Všichni provozovatelé spalinových cest by neměli zapomenout na povinnosti související s jejich provozem, které jsou stanoveny zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která stanovuje četnost čištění a kontrol spalinových cest.

Revize, kontrola a čištění spalinové cesty

Revize spalinové cesty se provádí:

 • před jejím uvedením do provozu nebo při každé stavební úpravě komínu,
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
 • před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
 • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 • po komínovém požáru,
 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Revizi spalinových cest může provádět výhradně oprávněná osoba, kterou je zároveň držitel osvědčení revizního technika spalinových cest.

Seznam revizních techniků spalinových cest, další užitečné rady a odkazy najdete na našich webových stránkách v odborné části: https://www.hzscr.cz/clanek/cisteni-kontrola-a-revize-spalinovych-cest.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D

Čištění spalinové cesty

Čištěním spalinové cesty se rozumí pravidelné odstraňování pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.

Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Výjimkou je čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně. Čištění komínu u těchto spotřebičů lze provádět svépomocí. Nicméně se doporučuje při čistění komínových těles obrátit na odborníky.

Kontrola spalinových cest

Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:

 • zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání,
 • zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů,
 • zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům,
 • zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
 • zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou,
 • nedošlo-li ke zemně jejího stavebně technického stavu,
 • zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Dle zákona jsou lhůty pro čistění a kontrolu spalinových cest stanoveny takto:

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

pevné

kapalné

Plynné

celoroční provoz

sezónní provoz

celoroční provoz

sezónní provoz

do 50 kW včetně

čištění spalinové cesty

3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

kontrola spalinové cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

nad 50 kW

čištění a kontrola spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Vysvětlivky a podmínky:

Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva měsíce.
Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.
Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

V případě vzniku požáru sazí v komíně neprodleně volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou z důvodu možného popraskání komínového tělesa, či exploze.

Hasební práce provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby! V opačném případě neprodleně opusťte místo požáru!

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Do příjezdu hasičů je možné hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Případně lze použít hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu např. textilií, která bude plnit vzduchotěsnící funkci).

Závěrem bychom chtěli připomenout několik preventivních zásad pro správné užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. V návodu je uvedeno, jak se spotřebičem správně zacházet. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo. V opačném případě by mohlo dojít k nežádoucímu nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.

vytisknout  e-mailem