HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Požární kontroly

Při kontrolách se kontroluje plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Za předpisy o požární ochraně se považují zákon o požární ochraně, předpisy vydané na jeho základě nebo jiné předpisy upravující povinnosti na úseku požární ochrany. 

Komplexní kontroly

Komplexní kontrolou se prověřuje celkový stav organizačního zabezpečení, plnění povinností a dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývajících z předpisů o požární ochraně (§ 45 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci).
Součástí komplexní požární kontroly u právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím (§4 odst. 3 zákona o požární ochraně), je také ověření, zda posouzení požárního nebezpečí podle § 6a odst. 1 zákona o požární ochraně odpovídá skutečnému stavu a zda jsou plněna opatření vyplývající ze schváleného posouzení požárního nebezpečí.

Termín provedení komplexní požární kontroly nemusí být kontrolované osobě předem ohlášen. 
 

Tematické kontroly

Tematickou kontrolou se prověřuje stav zabezpečení požární ochrany ve vymezených oblastech, které jsou předem stanoveny v programu kontroly.
Termín provedení tematické požární kontroly nemusí být kontrolované osobě předem ohlášen.
 

Kontrolní dohlídky

Kontrolní dohlídkou se prověřuje plnění opatření uložených při komplexní nebo tematické požární kontrole.
Termín provedení kontrolní dohlídky nemusí být kontrolované osobě předem ohlášen


Z požárních kontrol se vyhotovuje protokol o kontrole, který obsahuje skutečnosti vztahující se k vykonané kontrole. Stejnopis protokolu o kontrole doručí kontrolující orgán kontrolované osobě. Kontrolovaná osoba je povinna podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá. Kontrolovaná osoba může podat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole.

vytisknout  e-mailem