Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Požadavky a podmínky pro úspěšné absolvování kurzu (P-CHL P)

Pracovník chemické laboratoře (P-CHL P) 

 • Charakteristika vzdělávacího programu
 • Kompetence absolventa
 • Časová dotace
 • Podmínky pro zařazení
 • Materiální zajištění studujících
 • Ukončení vzdělávacího programu
 • Kontaktní osoby

Charakteristika vzdělávacího programu

1. Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávací program je určen k opakování a prohlubování znalostí a k prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti P-CHL pro pracovníky chemických laboratoří HZS ČR a jejich výjezdových skupin. Dále je určen pro pracovníky a příslušníky výjezdových skupin s rozšířenou detekcí HZS krajů. Garantem vzdělávacího programu je Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, který zároveň kurz zajišťuje po odborné a organizační stránce. Těžištěm je teoretická a praktická příprava zaměřená na zásady chování a ochranná opatření při zásahu s výskytem nebezpečných chemických látek, toxinů, při podezření na přítomnost rizikových a vysoce rizikových B-agens a přítomnosti ionizujícího záření.

 

Kompetence absolventa

2.  Kompetence absolventa

Absolvent vzdělávacího programu si prohloubí potřebné znalosti a dovednosti při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami, zdroji ionizujícího záření, rizikovými a vysoce rizikovými B-agens a při laboratorních a terénních analýzách.

Je schopen:
 

 • orientovat se v nových trendech a rozvoji chemického průzkumu a laboratorní kontroly a v opatřeních k prevenci havárií (zásady přepravy NL, označování apod.),
 • podat přehled o nových pohledech na zabezpečení chemické, radiační a biologické ochrany zasahujících osob a obyvatelstva na základě mezinárodních doporučení a nových právních a technických předpisů a typových činností,
 • podat přehled o nových detekčních prostředcích, laboratorních analyzátorech, dozimetrických, radiometrických a spektrometrických přístrojích,
 • přehledně informovat o biologických agens, toxinech, biologických bojových prostředcích, právních předpisech a stavu detekčních a identifikačních kapacit v rámci IZS,
 • v praxi využívat zásady správné laboratorní praxe a dodržovat zásady bezpečnosti práce,
 • pracovat samostatně při přípravě a úpravě vzorku pro provedení příslušné analýzy a samostatně vzorek analyzovat,
 • o provedených analýzách a výsledcích měření sepsat protokol a vhodně a správně interpretovat naměřené hodnoty,
 • obhájit své analýzy, výsledky stanovení a protokol měření.

 

Časová dotace

3.  Časová dotace

Předmět
Počet hodin
Zahájení vzdělávacího programu
1
1-Integrovaný záchranný systém
7
2-Dekontaminace a ochranné prostředky
7
3-Protichemických opatření
6
4-Zásady radiační ochrany
4
5-Biologické prostředky
4
6-Analýza nebezpečných látek nebo vzorků obsahujících radionuklidy
8
Ověření odborné způsobilosti – ústní zkouška + obhajoba protokolu měření
2
Ukončení vzdělávacího programu
1
Celkem
40
1 týden
V pravomoci ředitele vzdělávacího zařízení je možnost úpravy obsahu učiva do 10 % rozsahu.
Pozn.: 1 hodina = 1 vyučovací hodina v rozsahu 45 minut.
 

Podmínky pro zařazení

4.  Podmínky pro zařazení

Pro zařazení do vzdělávacího programu musí uchazeč splňovat tyto podmínky:
 

 • je zařazen ve výjezdové skupině nebo pracuje v chemické laboratoři HZS ČR, úspěšně absolvoval vzdělávací program Základní odborná příprava, získal odbornou způsobilost technik chemické služby (T-CHS Z) a získal osvědčení (potvrzení) držitele dýchací techniky – pokud v CHL pracuje méně než 3 roky,
 • je zařazen ve výjezdové skupině nebo pracuje v chemické laboratoři HZS ČR, úspěšně absolvoval minimálně 50 % instrukčně metodických zaměstnání pro pracovníky CHL – pokud v CHL pracuje více než 3 roky.

Materiální zajištění studujících

5.  Materiální zajištění studujících

Studující kurzu musí mít u sebe doklady a vybavení pro účely výuky a pobytu ve vzdělávacím zařízení a musí být vybaven naturálními náležitostmi.

5.1  Doklady

 • osobní doklady, služební průkaz,
 • průkaz pojištěnce,
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti účastníka kurzu,
 • povolávací rozkaz a doklady prokazující splnění podmínek pro zařazení do kurzu (osvědčení o odborné způsobilosti).
5.2   Vybavení pro účely výuky 

 • sešity,
 • psací a kreslicí potřeby,
 • osobní ochranné prostředky pro práci v laboratoři,
 • obličejová maska s filtrem
 •  pracovní stejnokroj II.
Vzdělávací zařízení může popřípadě vyžadovat i další náležitosti, které budou uvedeny v povolání do vzdělávacího programu.
 

Ukončení vzdělávacího programu

6.  Ukončení vzdělávacího programu

Vzdělávací program je ukončen formou závěrečného ústní zkoušky a pohovoru nad protokolem.

6.1  Doklad o ukončení vzdělávacího programu 

Dokladem o ukončení vzdělávacího programu je osvědčení o odborné způsobilosti s platností 5 let. Prodloužení odborné způsobilosti se uskutečňuje úspěšným absolvováním kurzu Pracovník chemické laboratoře P (P-CHL P).
 

Kontaktní osoby

7. Kontaktní osoby

Ing. Štefan Pacinda, Ph.D.
tel.: 950 580 410 
e-mail: stefan.pacinda@ioolb.izscr.cz

Iveta Hladíková
tel.: 950 580 414 
e-mail: iveta.hladikova@ioolb.izscr.cz

Ing. Ladislava Navrátilová, Ph.D. 
tel.: 950 580 445 
e-mail: ladislava.navratilova@ioolb.izscr.cz

 

vytisknout  e-mailem