HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Postup pro získání informací

Postup pro získání informace

1. Informace vyplývající z působnosti HZS Zlínského kraje jsou (dále jen HZS kraje) zveřejněny v jeho sídle na adrese: Přílucká 213, 760 01 Zlín, v rozsahu taxativně uvedeném ustanovením § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „InfZ“), a jsou všeobecně přístupné každé právnické a fyzické osobě na webové stránce: http://www.hzscr.cz/hzs-zlinskeho-kraje.aspx.

2. Právo na informaci má každý (čl. 17 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Informace lze žádat ústně, či písemným podáním na podatelně povinného subjektu , na adrese výše uvedené, faxem – 950 670 333 či e-mailem: spisovna@zlk.izscr.cz. 

3. Ústní formou lze požadovat informace méně časově a odborně náročné přímo u náměstků krajského ředitele, ředitele kanceláře, ředitelů územních odborů, vedoucích jednotlivých oddělení. Odpovědi na ústní žádosti jsou poskytovány rovněž ústně, neformálně, bezplatně a nevede se o nich žádná evidence. Není-li žadateli ústní informace poskytnuta, nebo není-li s ní spokojen, může o ní žádat písemně. Pokud je žadatelem požadovaná informace již zveřejněná, může být žadatel na tuto informaci odkázán. V takovém případě je vyřizující příslušník či občanský zaměstnanec povinen co nejdříve, nejpozději do 7 dnů sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, příslušník mu ji poskytne. Takové písemné sdělení žadatele se považuje za nové podání žádosti o poskytnutí informace. 

4. Písemná žádost o poskytnutí informace je podána dnem jejího doručení povinnému subjektu na podatelnu. Z obsahu podání musí být zřejmé následující údaje: 

- přesná adresa povinného: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín,

- přesná adresa žadatele: 

• u právnické osoby - název (firma), sídlo, statutární orgán, IČ, 
• u fyzické osoby podnikající dle zvláštních předpisů - jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa provozovny, IČ, 
• u fyzické osoby - jméno a příjmení, adresa bydliště, 

- u podání prostřednictvím elektronického zařízení - příslušná identifikace, tj. elektronická adresa žadatele a elektronický podpis, 

- pokud nebude žádost tyto údaje obsahovat, není žádost podáním ve smyslu § 14 odstavec 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a bude odložena, 

- pokud žádost není srozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve příslušník žadatele ve lhůtě do 7 dnů, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel podání ve lhůtě do 30 dnů, pracoviště organizační a právní kanceláře ředitele zpracuje koncept rozhodnutí o odmítnutí žádosti, který předloží řediteli HZS kraje, 

5. Informace se poskytují výslovně v rámci působnosti orgánu státní správy a pouze podle podmínek stanovených InfZ. Při vyřizování písemné žádosti postupuje pověřený příslušník v souladu s ustanoveními §§ 14, 15, 16 a 17 InfZ a vždy s ohledem na zákonem stanovené lhůty. Je povinen žádost vyřídit vždy v zákonné lhůtě. Prodloužení zákonné lhůty je přípustné pouze za podmínek v InfZ stanovených. O prodloužení lhůty musí být žadatel předem informován. 

6. Lhůty stanovené InfZ: 

a) poskytnutí informace - do 15 dnů od přijetí žádosti - § 14 odst. 5 písm.d), 
b) prodloužení lhůty - nejvýše o 10 dnů - § 14 odst. 7, 
c) rozhodnutí o odepření informací - 15 dnů od přijetí žádosti, 
d) lhůta, ve které povinný subjekt odkáže 
na zveřejněnou informaci - nejpozději do 7 dnů - § 6 odst. 1, 
e) odložení žádosti, kdy se žádost nevztahuje k působnosti úřadu - 7 dnů- § 14 odst. 5 písm. c), 
f) výzva žadateli, aby žádost upřesnil - 7 dnů od podání žádosti - § 14 odst.5 písm. b), 
g) lhůta v níž musí být žádost upřesněna do 30 dnů - § 14 odst. 5 písm. b), 
h) lhůta pro podání odvolání - 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí - § 16 odst.2, 
i) lhůta pro vyřízení odvolání - 15dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem ( § 16 odst. 3). 

7. Samotné poskytnutí informace je provedeno neformálně, tj. mimo rámec správního řízení. 

8. Podání informace se zpoplatňuje dle „Sazebníku úhrad“. 

9. Výpočet nákladů provádí příslušník pověřený podáním písemné informace. 

10. Je-li poskytnutí informace v rozsahu žadatelem požadovaném omezeno, či je-li informace odepřena vůbec, postupuje se podle zásad správního řízení a podle příslušných ustanovení správního řádu. Vždy musí být vydáno rozhodnutí, které bude splňovat podmínky stanovené v InfZ. Odepřít či omezit dostupnost informace lze jen z důvodů v InfZ výslovně uvedených. Tyto důvody mohou být v působnosti HZS kraje výhradně následující: 

a) Důvody obligatorní (povinné, závazné) vyplývající např. z § 48 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) – povinnost mlčenlivosti, nebo ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - např. §§ 89 a 90 – povinnost mlčenlivosti, nebo vyplývající z ustanovení § 27 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) - zvláštní skutečnosti, nebo vyplývající ze zákona č. 412/2004 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 


b) Důvody obligatorní vyplývající z ustanovení §§ 7 až 12 InfZ, (ochrana utajovaných skutečností,, ochrana obchodního tajemství, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů a další omezení stanovená taxativně v § 11 odst 2,3,4 InfZ), dále ze zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ochrana citlivých a osobních údajů vymezených v ust. § 4 zákona). 

c) Důvody fakultativní (nepovinné, ponechané na vůli HZS kraje) - § 11 odstavec 1 InfZ – tj. informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům HZS kraje a nové informace vzniklé při přípravě rozhodnutí povinného subjektu do doby ukončení přípravy rozhodnutí (pokud zákon nestanoví jinak). 

Dále nebudou poskytovány služby, porady, konzultace apod., které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným subjektům, například služby právní, daňové, účetní, auditorské, zpravidla však ani služby, které HZS kraje není povinen poskytovat, například služby překladatelské, tlumočnické apod. 

11. Pokud povinný subjekt nevyhoví žádosti, byť i jen zčásti, vydá o tom v zákonné lhůtě rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 

12. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (její části) lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává na stejné adrese, na které se podává žádost o poskytnutí informace. O odvolání proti rozhodnutí HZS kraje rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR -Generální ředitelství HZS ČR. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze již odvolat (nabývá právní moci), lze však podat soudní žalobu podle zvláštního právního předpisu. 

vytisknout  e-mailem