Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dotazy týkají se vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Odpovědi na dotazy občana z Olomouce ze dne 27. února 2008.
  
 
K Vašim dotazům sdělujeme:
 
            Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR obdrželo Vaše dotazy ze dne 27. února 2008, které se týkají vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (dále jen „vyhláška“) a k jejich obsahu sděluje:
 
            Povinnost vybavit mimo jiné rodinné domy, bytové domy a některé další druhy vybraných staveb zařízením autonomní detekce a signalizace se týká těch staveb, o jejichž umístění bylo pravomocně rozhodnuto v územním řízení nebo byl vydán územní souhlas podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. po 1. červenci 2008 a dále u staveb u kterých byla zpracována projektová dokumentace, k níž bylo vydáno souhlasné stanovisko podle § 31 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb. po 1. červenci 2008.
 
V příloze č. 5 vyhlášky je upřesněno, co se rozumí zařízením autonomní detekce a signalizace a je zde odkaz na příslušné ČSN EN (např. ČSN EN 14604), kterým toto zařízení musí odpovídat.
 
Při uvádění výrobku na trh v České republice platí v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE ve znění pozdějších předpisů. Pokud v České republice existuje harmonizovaná norma (v daném případě ano, tj. ČSN EN 14604) a výrobek je podle ní posouzen, je pak v souladu s výše uvedeným nařízením povinností výrobce umístit na výrobek označení CE. U takto označeného výrobku je předpoklad, že je vhodný pro zabudování do stavby.
 
V harmonizované normě ČSN EN 14604 je v příloze ZA uveden na obr. ZA.1 příklad informací o označení CE v průvodní dokumentaci. Z tohoto označení je zřejmé, že zařízení autonomní detekce – tj. autonomní hlásič kouře byl posouzen výše uvedeným postupem v souladu s ČSN EN 14604.
 
            K dalšímu dotazu sdělujeme, že podle Vámi uváděného označení hasicího přístroje PG 10 nelze jednoznačně určit, zda máte na mysli starý hasicí přístroj práškový, který má objem hasební látky 10 kg a neuvedenou hasicí schopnost nebo zda uvádíte pouze typ nově vyrobeného práškového hasicího přístroje PG 10 s Vámi neuvedenou hasicí schopností. Podle hasicí schopnosti hasicí látky může mít přenosný hasicí přístroj různou hasicí schopnost, proto není ve vyhlášce uveden typ (jako např. PG 10). V současné době musí být na typovém štítku přenosného hasicího přístroje uvedena hasicí schopnosti hasební látky (např. 34 A), a to je podstatné kritérium, které je ve vyhlášce uvedeno. Podle ustanovení přílohy č. 4 vyhlášky musí být rodinný dům vybaven alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 34 A.
 
Zda se hasicí přístroj dle Vámi uváděného popisu S6 již nevyrábí a zda byl nahrazen hasicím přístrojem s označením S5, Vám nejlépe odpoví výrobce tohoto typu hasicího přístroje. Podle výše uvedené přílohy ve stavbách bytových domů musí být instalován např. jeden přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B pro strojovnu výtahu.
 
 
 
                                                                                                            plk. Ing. Rudolf Kaiser v.r.
                                                                                                             ředitel odboru prevence
                                                                                                                MV-GŘ HZS ČR

vytisknout  e-mailem