Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Závěrečná informace k realizovaným projektům operace Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru České republiky pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí

bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá bílá

K 28. únoru 2014 byla ukončena realizační fáze projektů operace “Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru České republiky pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí“ (ve zkratce „Zvýšení kvality“).

Skupina projektů, která je zaměřená na pořízení moderní, inovativní techniky a technologií určených pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí, byla realizována v letech 2012 až 2014 se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu.

Operace Zvýšení kvality zahrnuje projekty hasičských záchranných sborů krajů (HZS krajů) a projekt Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava (příjemci dotace z IOP) s metodickým vedením a koordinací Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

HZS ČR jako jedna ze základních složek integrovaného záchranného systému (IZS) se v posledních letech rozvinul v široce rozvětvenou instituci plnící řadu úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva, která musí být schopna pružně reagovat na nové trendy a nová bezpečnostní rizika. Reakci na tyto nové trendy v zásahové činnosti představuje kromě jiného realizace operace Zvýšení kvality, a to v podobě pořízení kvalitativně nové, moderní techniky a technologií, které jsou určeny pro hašení požárů, záchranné práce různého charakteru a pro plnění úkolů v ochraně obyvatelstva. Nová technika ve vybavení HZS ČR a dalších jednotek požární ochrany vytváří pro zásahovou činnost nové technické a technologické podmínky, rozšiřuje spektrum jejího použití pro různé typy mimořádných událostí a vnáší do ní novou inovativní dimenzi, která ovlivní i odbornou úroveň a efektivitu zásahů. V případě Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava je projektem řešeno specifické území Národního parku Šumava nachází, které je vysoce požárně nebezpečné.

Celkem bylo v rámci operace Zvýšení kvality pořízeno 106 ks techniky pro Hasičský záchranný sbor České republiky a Správu Národního parku a chráněné krajinné oblasti. Jednalo se o cisternové automobilové stříkačky, výškovou techniku, technické automobily a velitelské automobily. Evropská unie jejich pořízení spolufinancovala částkou 519 mil. Kč. Kompletní seznam pořizované techniky v rámci operace "Zvýšení kvality"  v příloze ve formátu PDF.

Uvedené projekty spočívaly v pořízení techniky a technologií pro Hasičský záchranný sbor České republiky, s cílem zvýšit akceschopnost, mobilitu a efektivitu jeho působení. Hlavním dopadem realizace projektů je zkvalitnění veřejné služby poskytované Hasičským záchranným sborem České republiky pro občany.

Inovativní moderní požární technika a technologie pořízené z projektů operace Zvýšení kvality slouží Hasičskému záchrannému sboru České republiky a dalším jednotkám požární ochrany pro následující účely:

 1. Záchranu osob a majetku před požárem a současně pro provádění záchranných prací. Pro tento účel byly pořízeny cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) tzv. nové koncepce, které umožňují všestranný zásah jednotky – požárního družstva – na převážné množství prováděných záchranných prací a současně i požárů. Jde o zásadní inovaci v konstrukci a vybavení CAS, která se dá vyjádřit zjednodušeně heslem “CAS – pojízdná dílna hasičů”. CAS jsou vybaveny prostředky a zařízeními pro: hašení požárů zásah na nebezpečné látky;
  • dopravní nehody;
  • technickou pomoc;
  • osvětlení místa zásahu;
  • čerpání znečištěné vody;
  • pomoc raněným;
  • práce ve výšce a nad volnou hloubkou
    
 2.  Hašení rozsáhlých a komplikovaných požárů průmyslových areálů, obchodních center a požárů lesů. Pro tento účel byly pořízeny CAS pro velkoobjemové hašení.
  Požáry rozsáhlých průmyslových areálů či obchodních center jsou v ČR stále častějším fenoménem. Při použití cisteren pro velkoobjemové hašení se zvýší efektivita zásahu a tyto technické prostředky pomohou zamezit či snížit škody na životním prostředí i majetku.
  Pokud jde o lesní požáry, pak z dlouhodobého hlediska lze očekávat, že postupné a nezadržitelné změny v klimatu budou mít dopad mj. na vznik rozsáhlých požárů v lesních masívech hor i nížinách. Nové cisterny pro velkoobjemové hašení představují účinnou reakci na novou situaci, neboť umožňují hašení s velkým množstvím požární vody, a mohou plnit i úkoly v nouzovém zásobování vodou (zabezpečení vody pro obyvatelstvo).
   
 3. Hašení a další zásahy v případě mimořádných událostí na výškových budovách. Pořízená generačně nová výšková technika v HZS ČR s novými prvky pro zásah na výškových budovách reaguje na relativně nový a stále více rozšířený jev, který vyplývá z charakteru sídelních oblastí v ČR. Tímto jevem jsou výškové budovy a výškové objekty vyžadující specifické prvky požárního zabezpečení (ochrany), ale i zásahu v případě požáru či jiné mimořádné události, a to včetně specifické výškové techniky, kterou je třeba při zásahu v podmínkách výškové budovy nasadit.
   
 4. Technické zásahy typu dopravní nehody, vyproštění osob, úniky provozních kapalin po automobilových nehodách apod. Pro řešení tohoto typu mimořádných událostí se v zásahové praxi HZS ČR osvědčil tzv. technický automobil s vybavením na likvidaci nebezpečných látek a s vybavením pro další záchranářské práce. Počet zásahů na mimořádné události, u nichž došlo k úniku nebezpečné látky do životního prostředí, přitom stále narůstá; velký podíl z těchto úniků tvoří ropné produkty, které jsou provozními náplněmi automobilů. Nové a unifikované technické automobily pro zásah pro chemické látky a ropné produkty pořízené v rámci operace Zvýšení kvality jsou nasazovány pro řešení mimořádných událostí vyžadujících zásah technického typu. Jejich použití vytváří předpoklad pro rychlou a efektivní návaznost záchranných, likvidačních a sanačních prací v místě vzniku technické havárie.
   
 5. Kvalitní mobilní zázemí pro velitele zásahu a pro organizaci spojení na místě zásahu a koordinaci ostatních složek integrovaného záchranného systému. Nově pořízené velitelské automobily vytváří mobilní pracoviště velitele zásahu složek IZS, umožňují veliteli zásahu efektivní řízení zásahu a koordinaci složek IZS na místě zásahu, vytvářejí zázemí a organizaci velení a spojení na místě zásahu, včetně zabezpečení přenosu dat a informací z operačního a informačního střediska IZS na místo mimořádné události, které podporují rozhodování velitele na místě zásahu. Prostřednictvím datové sítě jsou přenášeny informace o místě mimořádné události potřebné k provedení zásahu HZS ČR, jednotek požární ochrany a složek IZS, a na místo mimořádného zásahu.
V řadě případů byla technika pořízená z Integrovaného operačního programu nasazena při povodních v červnu 2013. K oplachu kontaminovaných prostor od bahna vysokotlakou nekontaminovanou vodou byly využity velkokapacitní cisterny CAS 30. Velitelské vozy byly nasazeny pro řízení zásahu v místě nasazení.
Na projekty operace Zvýšení kvality bylo v IOP určeno celkem 700 mil. Kč, z toho 85 % způsobilých nákladů spolufinancuje Evropská unie.
Pořízené technické prostředky jsou koncipované pro široké využití v integrovaném záchranném systému, při řešení rizik přírodních katastrof v případě potřeby i na území jakéhokoliv státu Evropské unie.
Dne 1. října 2013 se uskutečnilo slavnostní předání pořízené techniky, které proběhlo na ploše Letiště Praha Letňany před koncertem Povodně 2013 – Děkujeme!, který byl poděkováním záchranářům za pomoc poskytnutou při povodních v červnu 2013.
Integrovaný operační program (IOP) je zaměřen na řešení společných regionálních problémů v oblasti infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územního rozvoje. K hlavním směrům podpory lze zařadit rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. Více na: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/IOP
 

Příjemci dotace z Integrovaného operačního programu v projektech jsou:
 
Projekt Integrovaného operačního programu
Příjemce dotace
Registrační
číslo projektu
Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08153
Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08165
Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08151
Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08168
Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08156
Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08161
Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08155
Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08174
Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
CZ.1.06/3.4.00/13.08171
Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08147
Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08149
Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08159
Pořízení moderní techniky a technologií Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
CZ.1.06/3.4.00/13.08164
Pořízení moderní techniky a technologií Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí
Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
CZ.1.06/3.4.00/13.08166

Povinná publicita:

Napsali o nás:

Webové stránky operace Technika pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí-realizační fáze projektů:

vytisknout  e-mailem