Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pilotní projekt – Příprava budoucích učitelů v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí

HZS ČR se aktivně podílí na pomoci školám při výuce, ale také na vzdělávání učitelů k výuce tématiky ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí. Aktivně spolupracuje s odbory školství krajských úřadů, NIDV a dalšími institucemi zabývajícími se vzděláváním učitelů. Vzhledem k materiálním a personálním možnostem není však v jeho silách proškolit a připravit k výuce předmětné problematiky potřebný počet učitelů i s ohledem na skutečnost, že každoročně přichází do škol noví absolventi pedagogických fakult.
Východisko z této situace se nabízí v přípravě budoucích učitelů již na vysokých školách. Aby bylo možno zjistit reálné možnosti začlenění uvedené tématiky do studijního programu pregraduálního vzdělávání pedagogů, byl v roce 2007 ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze – Pedagogickou fakultou zahájen pilotní projekt vzdělávání budoucích učitelů v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí, jehož výstupem by měl být návrh studijního modulu, který po ověření na Pedagogické fakultě UK bude nabídnut ostatním vysokým školám připravujícím učitele.
V první etapě byla zpracována studie projektu s názvem „Pilotní studie přípravy budoucích učitelů v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí“, jejímž cílem bylo zmapovat situaci a shromáždit dostupné dokumenty k dané problematice. Jak plyne z materiálu, znalost budoucích učitelů o zásadách chování za mimořádných událostí je minimální, což je alarmující i z hlediska jejich věku, tj. tito studenti už měli projít přípravou na ZŠ a SŠ dle Pokynu MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů.
                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
Ve druhé etapě projektu pořádalo ve dnech 22. – 23. září 2008 MV-GŘ HZS ČR v prostorách Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč seminář, cílem kterého bylo otevřít širší odbornou diskusi nad hledáním efektivních přístupů a forem vzdělávání učitelů a žáků v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. Semináře se zúčastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a zástupci vybraných pedagogických fakult z celé České republiky.
Účastníci semináře se shodli, že tématika ochrany člověka za mimořádných událostí má v dnešní době vzrůstající význam. V současnosti je určitým způsobem zahrnuta v Ramcových vzdělávacích programech pro jednotlivé stupně škol. Vzdělávání budoucích pedagogů (příprava na realizaci této tématiky ve vyučovacím procesu) řeší školy individuálním přístupem. Na základě výše uvedených skutečností plyne nutnost systémového řešení zkvalitnění výuky v dané problematice na základních a středních školách a zintenzivnění přípravy budoucích učitelů.
Seminář provedl základní sondu do problematiky přípravy budoucích učitelů na vysokých školách, získané poznatky budou využity při dalších jednáních o systematickém začlenění problematiky do učitelského vzdělávání, o kterém v budoucnu MV-GŘ HZS ČR bude jednat se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rektory vysokých škol.
 
Na základě předešlých etap se ve dnech 15. – 16. září 2009 uskutečnil v pořadí již druhý odborný seminář v rámci projektu „Příprava budoucích učitelů v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí“. Cíl semináře byl zaměřen na tvorbu vzdělávacích modulů z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí, dopravní výchovy a první pomoci, které by bylo možné začlenit do vzdělávacího systému pedagogických fakult.
Funkce pořadatele se jako v minulém roce zhostilo MV-GŘ HZS ČR v prostorách IOOLB za účasti zástupců institucí, které se zúčastnili semináře v roce 2008.
Seminář přinesl nejen podnětné informace pro všechny zúčastněné strany, ale umožnil srovnání v přístupu k výuce dané problematiky na jednotlivých vysokých školách. Současně vysoké školy představily řadu změn, které od minulého setkání v rámci výuky ochrany člověka za mimořádných událostí provedly.
MV-GŘ HZS ČR bude nadále pokračovat v započatých aktivitách v rámci plnění úkolů z Harmonogramu realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 a činnostech vedoucích k tvorbě funkčního systému vzdělávání v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. Zástupci pedagogických fakult přislíbili, že budou usilovat o prohlubování uvedené problematiky ve stávajících vzdělávacích programech.
 
 
 
  • Pilotní projekt – Příprava budoucích učitelů v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí (pdf 1,4 MB)

 V Praze 20. 11. 2009

vytisknout  e-mailem