HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pátek 13. – Den požární bezpečnosti – Požárně bezpečnostní zařízení v soukromých a  veřejných budovách

Pátek 13. je již tradičně vyhlašován Českou asociací hasičských důstojníků Dnem požární bezpečnosti. Letos tento den připadá na 13.8. Cílem tohoto dne je snaha „zlomit“ pověru o nešťastném pátku třináctého, kdy hasiči chtějí ukázat svojí připravenost na mimořádné události, propagovat požární ochranu a preventivně působit na veřejnost. 

Každoročně je den požární bezpečnosti zaměřen na nějaké konkrétní téma. V letošním roce, stejně jak v tom předchozím se budou hasiči snažit poukázat na důležitost požárně bezpečnostních zařízení.

V praxi se jedná o poměrně širokou skupinu zařízení, která mají za úkol chránit životy a zdraví osob a také majetek při požáru. Jsou to jak zařízení pro včasnou signalizaci požáru, tak taková, která pomáhají rychlé a bezpečné evakuaci osob a která brání šíření požáru.

Můžeme sem zařadit autonomní hlásiče požáru (zařízení autonomní detekce a signalizace) nebo elektrická požární signalizace z oblasti detekce požáru. Zařízení pro samotné hašení, jako např. přenosné hasicí přístroje nebo hasicí spreje, stabilní hasicí zařízení, vnitřní a vnější zdroje požární vody – hydranty apod.

Každý z nás by měl být připraven na to, že v našem blízkém okolí může vzniknout požár. Je třeba si uvědomit, že nejčastějšími příčinami požárů jsou nedbalost a neopatrnost, technická závada nebo úmyslné zapálení. Včasné zjištění vzniklého požáru je rozhodující pro záchranu lidských životů. Důležitých je prvních pět minut. Rozsah požáru a jeho následky ovlivňuje to, jak je či není objekt na vznik a následný rozvoj požáru připraven. Domácnosti jsou v dnešní době vybavené věcmi ze snadno hořlavých a toxických materiálů (plasty, lepený a čalouněný nábytek, matrace, textilie). Rozšíření požáru v jedné místnosti je dílem pouze několika sekund! Z vašeho domova, kde se cítíte v  bezpečí, se pak okamžitě stane hořící past plná kouře.

Abyste se nestali i vy obětí případného požáru, dodržujte toto bezpečnostní desatero:

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO:

  • ČTĚŤE NÁVODY - instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce, jen tak budete vědět, k čemu může dojít,
  • HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ - nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin,
  • POZOR NA CIGARETY - při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení nedopalků cigaret, nepokládejte cigarety na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je kouření v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog,
  • KONTROLA KOMÍNŮ – nezapomeňte na pravidelné čištění a revizi komínů a dalších spalinových cest. Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu,
  • TOPTE, JAK SE MÁ – používejte pouze topiva určená pro daná topidla, nezapalujte oheň pomocí vysoce hořlavých látek, netopte odpady, neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby na bezpečné místo,
  • POUČTE SVÉ DĚTI – dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, zamezte jejich přístupu ke zdrojům otevřeného ohně a vysvětlete jim nebezpečí vzniku požáru,
  • VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST – udělejte vše pro to, aby u vás doma nevznikl požár, instalujte autonomními hlásiče požáru, vybavte domov funkčními jednoduchými hasebními prostředky, jako jsou hasicí sprej nebo přenosný hasicí přístroj,
  • UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musí být řádně označené a přístupné, s tím souvisí i údržba pořádku na půdách a ve sklepích domů,
  • KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ - udržujte dobrý technický stav zařízení včetně rozvodů elektrické energie, plynu, topidel, stejně tak pravidelně kontrolujte stav elektrických spotřebičů, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd. Když opouštíte domov nebo jedete na dovolenou, vypněte elektrické spotřebiče i ze zásuvky, uhaste otevřený oheň a vypněte přívod vody,
  • UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ – v případě požáru oceníte, že budete z hořícího domu moct rychle utéct a zachránit své děti nebo starší členy rodiny. Kromě evakuace je prostor potřeba i pro případné vedení hasebního zásahu.

Přejeme vám, ať je pro vás pátek 13. šťastným dnem a ať také díky dobré prevenci, nikdy pomoc hasičů nepotřebujete.

nprap. Bc. Alena Doskočilová – koordinátor PVČ HZS Kraje Vysočina

vytisknout  e-mailem