HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oznamování porušení práva EU

Vnitřní oznamovací systém

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), zavedl Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje vnitřní oznamovací systém, který je určen fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí.

Před podáním oznámení

Oznamovatel by měl mít oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení jsou v době oznámení pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé.

Jaké jednání lze oznámit

Informace o porušení práva Unie, které spadají do oblasti působnosti Směrnice:

 • zadávání veřejných zakázek

 • finanční služby, produkty a trhy, předcházení praní peněz a financování terorismu

 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy

 • bezpečnost dopravy

 • ochrana životního prostředí

 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost

 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat

 • veřejné zdraví

 • ochrana spotřebitele

 • ochrana soukromí a osobních údajů, bezpečnosti sítí a informačních systémů

 • porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle čl. 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie

 • porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel týkajících se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Ochrana oznamovatele

Do ohlašovacích systémů je přístup umožněn pouze speciálně pověřenému zaměstnanci tzv. příslušné osobě, která má povinnost vždy chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit její identitu.

Ochrana spočívá např. v zákazu uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli včetně hrozby odvetných opatření nebo pokusů o ně.

Ochrana není omezena pouze na oznamovatele, kteří získali informace pro podání oznámení v rámci svého pracovněprávního vztahu (i toho, co již skončil), ale také na osoby samostatně výdělečně činné, společníky, osoby ve statutárních, řídících nebo dozorčích orgánech, dobrovolníky, stážisty a osoby vykonávající činnost na základě smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné smlouvy. Ochrana se vztahuje rovněž na oznamovatele, kteří se o takovou činnost teprve ucházejí nebo ucházeli. Chráněny jsou i osoby, které jsou ve vztahu k oznamovatelům osobami blízkými, osoby, které oznámení umožnily nebo usnadnily a dále osoby, které jsou s oznamovateli nějakým způsobem spojeny v pracovním kontextu.

Komu podezření na porušení práva Unie oznámit

V rámci vnitřního oznamovacího systému Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje byla dle Směrnice jakopříslušná osoba pro přijímání oznámení a nakládání s ním určena: 

kpt. Ing. Kateřina Pulkrábková

Způsoby podání oznámení:

 1. Elektronicky:prostřednictvím emailu na adresu oznameni@pak.izscr.cz

 2. Listinně: poštou na adresu

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Teplého 1526, 530 02 Pardubice

Zalepenou obálku označit „k rukám kpt. Ing. Kateřiny Pulkrábkové – NEOTEVÍRAT“,

 1. Ústně: prostřednictvím telefonní linky +420 950 570 126 (z rozhovoru se pořizuje písemný záznam).

 2. Osobně: po předchozí telefonické nebo písemné domluvě.

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn nejpozději do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení.

Oznamovatel má také možnost své oznámení podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Není vyloučena možnost podat oznámení zcela anonymně, takováto forma podání má ovšem i své nevýhody v podobě omezené ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními. V mimořádných případech a při splnění určitých podmínek může oznamovatel svá podezření zveřejnit přímo prostřednictvím medií či jiným způsobem, aniž by tak ztratil právo na ochranu vyplývající ze Směrnice.

Jak bude oznámení prošetřováno 

Po přijetí oznámení bude vždy posuzována důvodnost podaného oznámení a v případě, že je oznámení vyhodnoceno jako odůvodněné, budou organizaci doporučena opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. V odůvodněných případech mohou být závěry prošetření postoupeny také jako podnět orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci.

Bližší informace vztahující se k oznamování porušování práv Unie jsou uvedeny ve Směrnici a dále v Metodice k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

vytisknout  e-mailem