HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se Zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, účinného od 1. 8. 2023 (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) byl v rámci Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje zaveden vnitřní oznamovací systém pro podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání. Tento oznamovací systém je určen příslušníkům a zaměstnancům Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a dalším osobám dle zákona o ochraně oznamovatelů, za účelem oznamování protiprávního jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje (dále jen „HZS Pardubického kraje“).

1. Informace před podáním oznámení

Oznamovatel by měl mít oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení jsou v době oznámení pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takové jednání může být sankcionováno. Dle § 23 zákona o ochraně oznamovatelů, se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50.000 Kč.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká
a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

2. Kdo může podat oznámení

Oznamovatelem ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů je fyzická osoba, která u HZS Pardubického kraje vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů nebo osoba, která byla nebo je v souvislosti výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti v kontaktu. HZS Pardubického kraje tedy přijímá oznámení pouze od svých zaměstnanců, osob vykonávajících u HZS Pardubického kraje dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.

HZS Pardubického kraje vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro HZS Pardubického kraje nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. Tito oznamovatelé mohou využít externí oznamovací systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti - viz níže.

Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů. Pokud dodatečně vyjde najevo totožnost oznamovatele, uplatní se vůči němu všechna relevantní ustanovení zákona o ochraně oznamovatelů.

3. Jaké jednání lze oznámit

Protiprávní jednání, ke kterému došlo nebo má dojít u HZS Pardubického kraje a které

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

4. Ochrana oznamovatele a dalších osob

Přístup k oznámením v rámci vnitřního oznamovacího systému HZS Pardubického kraje má pouze tzv. příslušná osoba, tedy osoba pověřená ředitelem HZS Pardubického kraje k přijímání a vyřizování oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů a nesmí poskytovat informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit identitu oznamovatele nebo jiných chráněných osob. Chráněny jsou i osoby, které jsou ve vztahu
k oznamovatelům osobami blízkými, osoby, které oznámení umožnily nebo usnadnily a dále osoby, které jsou s oznamovateli nějakým způsobem spojeny v pracovním kontextu.

Ochrana oznamovatele spočívá také v zákazu uplatnění odvetného opatření (ze strany HZS Pardubického kraje a dalších osob) vůči oznamovateli a dalším chráněným osobám uvedeným
v § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona o ochraně oznamovatelů. Odvetným opatřením se rozumí takové jednání, které oznamovateli nebo jiné chráněné osobě může způsobit újmu (§ 4 zákona o ochraně oznamovatelů), např. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby nebo skončení služebního poměru, odvolání z místa vedoucího zaměstnance, uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu, snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku).

5. Komu se oznámení podává a co by mělo obsahovat

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení, datu narození a kontaktní adrese oznamovatele nebo jiné údaje, z nichž je možné odvodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje
o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání, jak je uvedeno v bodu 3.

Komu oznámení podat:

Oznámení se podává příslušným osobám určeným HZS Pardubického kraje

Příslušné osoby:

kpt. Ing. Kateřina Pulkrábková

Bc. Aneta Divišová (zastupující příslušná osoba)

Jakým způsobem lze oznámení podat:

Oznámení lze učinit písemně (v listinné nebo elektronické podobě) nebo ústně (telefonicky nebo osobně na požádání). O ústním oznámení se pořídí zvuková nahrávka (se souhlasem oznamovatele) nebo písemný záznam v souladu ustanovením § 19 zákona o ochraně oznamovatelů.

V elektronické podobě na zabezpečenou e-mailovou adresu: pak.oznameni@hzscr.cz

V listinné podobě se oznámení adresuje výhradně do vlastních rukou příslušné osoby
na adresu: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice. Obálka musí být zalepená a označená slovy „Vnitřní oznamovací systém - k rukám příslušné osoby - NEOTVÍRAT

Telefonicky:

+420 950 570 126 (kpt. Ing. Kateřina Pulkrábková)

+420 950 570 221 (Bc. Aneta Divišová)

Osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou. Příslušná osoba je povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Vnější oznamovací systém:

Oznamovatel může své oznámení podat rovněž prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému u Ministerstva spravedlnosti – pověřeným zaměstnancem pro příjem oznámení prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému je Mgr. Marek Netočný (mnetocny@msp.justice.cz, tel.: 221 997 840). Zabezpečený formulář pro učinění oznámení a bližší informace na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

6. Jak bude oznámení prošetřováno

Po přijetí oznámení příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele do 7 dnů. Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení, zjistí-li, že nejde o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Do 30 dnů ode dne přijetí oznámení příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele
o výsledcích posouzení oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. V odůvodněných případech mohou být závěry prošetření postoupeny také jako podnět orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba HZS Pardubického kraje navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele o přijatých opatření. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích.

7. Další informace:

Bližší informace vztahující se k oznamování porušování práv jsou uvedeny:

vytisknout  e-mailem