Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Otázky a odpovědi 2006

  1. červenec
  2. Kontrola dokumentace požární ochrany
Sedm dotazů týkajících se oprávnění orgánu vykonávajícího státní požární dozor při kontrole dokumentace požární ochrany
 
1.Má orgán vykonávající státní požární dozor právo kontrolovat i dokumentaci, která je vedena nad rámec povinností stanovených předpisy o požární ochraně?
Při výkonu státního požárního dozoru formou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve smyslu § 31 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, je kontrolní orgán oprávněn provádět potřebná zjištění a služební úkony, nahlížet do příslušné dokumentace a požadovat potřebnou součinnost v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je naopak povinna ve smyslu § 5 odst. 1 písm. f) zákona o požární ochraně mimo jiné poskytovat orgánu státního požárního dozoru požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu se zákonem o požární ochraně. I v dokumentaci vedené nad rámec povinností mohou být uvedeny skutečnosti, které jsou pro vyhodnocení plnění povinností na úseku požární ochrany důležité a nelze je pominout. Například obsahuje-li tato dokumentace skutečnosti vztahující se ke stanovené povinnosti z hlediska fungování systému zabezpečení požární ochrany. Orgán vykonávající státní požární dozor má právo do této dokumentace nahlížet.
 
2.Má HZS kraje při výkonu státního požárního dozoru právo odvážet si jednotlivou dokumentaci pro potřeby zápisu na HZS?
Při požární kontrole se orgán státního požárního dozoru řídí § 31 odst. 2 zákona o požární ochraně a § 45 vyhlášky o požární prevenci, které neřeší detailní postupy při kontrole dokumentace ale ani nevylučují zapůjčení dokladů nebo dokumentace (dále jen „dokumentace“). Při potřebě zapůjčení originálu dokumentace nebo pořízení kopie postupuje kontrolující zpravidla v dohodě s kontrolovaným subjektem. Nedojde-li k dohodě mezi kontrolovaným subjektem a kontrolním orgánem, je možné pořídit kopie potvrzené oběma stranami v tom smyslu, že se jedná o kopie konkrétního originálu. Potvrzuje se zpravidla každá strana dokumentace. Takto se postupuje zejména v případech, kdy orgán dozoru předpokládá další řízení (např. k uložení pokuty) a bude nezbytné mít k dispozici takový materiál. Důvod zapůjčení dokumentace by měl kontrolující sdělit provozovateli činnosti s uvedením informace týkající se jejího navrácení. Odmítnutí vydání nebo zapůjčení originálu dokumentace se obecně nepovažuje za neumožnění nebo ztěžování výkonu státního požárního dozoru. Za neumožnění nebo ztěžování výkonu státního požárního dozoru by takové jednání bylo možné považovat při odmítnutí zapůjčení nebo zajištění dokumentace v souvislosti s šetřením při podezření na spáchání trestného činu nebo přestupku v souvislosti se zjišťováním příčin vzniku požárů.
 
3. Pokud ano, na jakou dobu.
V návaznosti na předchozí dotaz konstatujeme, že tato podrobnost není řešena právním předpisem. Konkrétní vyjádření doby, po kterou si může orgán státního požárního dozoru ponechat dokumentaci kontrolovaného subjektu se odvíjí dle charakteristiky jednotlivých případů. Převážně se nevyjadřuje konkrétním datem, ale slovní formulací, např. do ukončení nebo uzavření úkonu, pro který byla zajištěna.
 
4.Má v takovém případě osoba provádějící kontrolu povinnost provést písemný zápis o tom, že si dokumentaci odváží včetně soupisu přebírané dokumentace?
Právní předpisy ani v tomto případě neuvádějí žádné podrobnosti. Mělo by být zájmem kontrolované osoby si tento seznam zpracovat a nechat si jej podepsat kontrolním pracovníkem, viz výše. Jedná se o postup, který lze označit za oboustranně prospěšný.
 
5.Je v kompetenci kontrolního orgánu odvézt si Smlouvu, ve které jsou moje osobní údaje, tj. data chráněná zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, i když se podle ustanovení § 27 vyhlášky nejedná o dokumentaci požární ochrany?
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů se vztahuje pouze na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány státní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby. Zpracování osobních údajů uvedený zákon definuje jako jakoukoliv operaci nebo soustavu operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokováni a likvidace. Orgán státního požárního dozoru při svém výkonu žádným způsobem nezpracovává osobní údaje.
 
6.Pokud ano, je stanoven systém, jakým je u HZS tato písemnost uchovávána a zabezpečena před nepovolanými osobami?
Přestože se zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů na výkon státního požárního dozoru nevztahuje, ustanovení § 89 zákona o požární ochraně zavazuje osoby pověřené plněním úkolů na úseku požární ochrany zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které v obecném zájmu nebo v zájmu zúčastněných osob mají zůstat utajeny před nepovolanými osobami. Obdobně je tato povinnost zakotvena i v § 19 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
7. Pokud ne, má kontrolní orgán právo do této smlouvy nahlížet, pořizovat z ní opisy nebo fotokopie a za jakým účelem?
Orgán státního požárního dozoru má právo jak zajistit dokumentaci, tak z ní pořizovat opisy nebo fotokopie a to v souvislosti s úkony prováděnými v rámci výkonu státního požárního dozoru, tzn. zejména úkony vedoucí ke zjištění, zda kontrolovaná osoba plní povinnosti na úseku požární ochrany, viz podrobnosti uvedené výše. Zde je vhodné uvést např. § 11 zákona o požární ochraně, který obsahuje požadavky na odbornou způsobilost osob, které mohou zabezpečovat plnění konkrétně určených povinností. Ve vztahu k tomuto paragrafu nelze vyloučit, že kontrolující získá určité informace ze smlouvy mezi provozovatelem činnosti a osobou, která pro něj zabezpečuje požární ochranu.
 

vytisknout  e-mailem