Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Otázky a odpovědi 2003

17. června 2003    
 
Ve smyslu § 40 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) se kontrola dokumentace požární ochrany dle § 27 odst. 1 písm. a) až i) této vyhlášky provádí v rámci preventivních požárních prohlídek, a to nejméně jednou za rok, po každém požáru nebo změně mající vliv na její obsah. Z toho vyplývá, že tuto kontrolu mohou vykonávat, bez ohledu na začlenění provozované činnosti podle požárního nebezpečí dle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), všechny osoby způsobilé k provádění vymezených činností na úseku požární ochrany dle § 11 zákona o požární ochraně, tedy i preventisté požární ochrany. Není tato skutečnost v rozporu s ustanovením § 40 odst. 1 vyhlášky o požární prevenci, kde je stanoveno, že dokumentaci požární ochrany zpracovává, popřípadě i vede, odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany, resp. § 15 odst. 5, kdy tyto osoby přímo odpovídají za věcnou a formální správnost zpracované dokumentace? Jak může preventista, bez oprávnění takovouto dokumentaci zpracovávat, kontrolovat zejména její věcnou správnost, předpisovou aktuálnost a další skutečnosti, nebudeme-li za kontrolu dokumentace požární ochrany považovat pouze tzv. provozní aktuálnost a skutečnost, zda dokumentace fyzicky je či není vedena?
 
Kontrola dokumentace ve smyslu § 40 odst. 1 vyhlášky o požární prevenci se provádí osobou s odbornou způsobilostí ve smyslu § 11 odst. 1 zákona o požární ochraně - osobou odborně způsobilou nebo ve smyslu § 11 odst. 2 zákona o požární ochraně - technikem požární ochrany, stejně tak jako ji provádějí osoby s uvedenou způsobilostí po každém požáru nebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah. Tato kontrola úzce souvisí s odbornou způsobilostí požadovanou pro její zpracování. Provádí se v rámci preventivních požárních prohlídek, a to nejméně 1x za rok (§ 40 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci). To znamená, že se nemusí provádět při každé preventivní požární prohlídce s ohledem na lhůty stanovené § 13 vyhlášky o požární prevenci. Záznam o kontrole dokumentace se zapisuje do požární knihy, viz § 37 odst. 1 vyhlášky o požární prevenci - „záznam o kontrole dokumentace požární ochrany“.
V rámci preventivní požární prohlídky se ve smyslu § 12 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci zjišťuje stav zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsob dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Z toho plyne, že v rámci preventivních požárních prohlídek se v praxi kontroluje mimo jiné dodržování obsahu platné dokumentace požární ochrany (nebo jiné organizační nebo provozní dokumentace) vedené právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, ve které je stanoven způsob dodržování podmínek požární bezpečnosti. V této souvislosti může preventista požární ochrany kontrolovat i jiné, přesně vymezené úkony, které nesouvisí s věcným obsahem dokumentace požární ochrany, např. umístění této dokumentace na pracovišti. Systém provádění preventivních požárních prohlídek a způsob vedení záznamů podle § 12 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci lze podrobně upravit schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti. Z tohoto pohledu se nejedná o kontrolu dokumentace ve smyslu § 40 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci, tj. dokumentace požární ochrany uvedené v § 27 odst. 1 písm. a) až i) vyhlášky o požární prevenci.
V § 23 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), se hovoří o školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně, které se provádí při nástupu do funkce a opakuje se nejméně jednou za 3 roky. Zajímalo by mne, zda mezi tyto vedoucí zaměstnance se počítá i vrcholové vedení např. akciové společnosti jako je ředitel této společnosti a jeho náměstkové, nebo jen vedoucí oddělení, vedoucí hospodářských provozů nebo středisek a mistři těchto útvarů, kteří přímo řídí pracovníky. Jedná se samozřejmě o situaci, kdy se provádí školení podle členění požárního nebezpečí.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby podle § 15 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) provozující činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně (se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím) jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem. Tyto osoby jsou dále povinny zabezpečit školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců ve smyslu § 16 zákona o požární ochraně a § 23 a § 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Pro úplnost uvádíme, že právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, které neprovozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím nevzniká povinnost zabezpečovat školení zaměstnanců o požární ochraně ve smyslu § 16 zákona o požární ochraně. Mají však za povinnost seznamovat zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci. Mezi tyto předpisy patří i předpisy o požární ochraně - viz § 133 odst. 1 písm. f) a § 273 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Ke kategorii provozovaných „činností bez zvýšeného požárního nebezpečí“ se zřejmě dotaz nevztahuje, pokud je zmíněn § 23 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci.
Jak vyplývá z § 16 odst. 2 zákona o požární ochraně, povinnost školení o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě. Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance.
Z dotazu nevyplývá, že by byly nějaké pochybnosti o tom, zda se u uváděných funkcí - ředitel společnosti a jeho náměstkové - jedná o zaměstnance. Dotaz se pravděpodobně týká „vrstev/kategorií“ vedoucích zaměstnanců (nejvyšší, střední, nižší). V zákoně o požární ochraně není uvedeno, že by se školení o požární ochraně (v rozsahu § 23 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci) na některou z těchto „vrstev/kategorií“ nevztahovalo. Odlišení je zpravidla ve vlastním obsahu a provedení školení, jak vyplývá z citovaných předpisů.
Pokud se jedná o právnickou osobu provozující činnosti se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím, vztahuje se na vedoucí zaměstnance školení o požární ochraně dle zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci, jak je shora uvedeno.
 

vytisknout  e-mailem