Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Otázky a odpovědi 2003

22. prosince 2003
Dotaz:
Lze považovat domovy mládeže, internáty a vysokoškolské koleje za ubytovací zařízení ve smyslu vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, pro účely začleňování činností ve smyslu § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů?
 
Odpověď:
Ubytovací zařízení škol, např. domovy mládeže, internáty a vysokoškolské koleje jsou ubytovacími zařízeními ve smyslu § 3 odst. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba ubytovacího zařízení je touto vyhláškou definována jako „stavba nebo její část, kde je veřejnosti poskytováno přechodné ubytování a služby s tím spojené; ubytovacím zařízením není bytový dům a rodinný dům a stavba pro individuální rekreaci“. Výše uvedená ubytovací zařízení škol jsou ve velké míře využívána i pro poskytování ubytování nejen dětí a studentů.
5. prosince 2003    
 
Lze začlenit činnost - diskotéku ve smyslu § 4 odst. 2 písm. i) zákona o požární ochraně?
Charakteristiky činností, potřebné pro účely začleňování činností do jednotlivých kategorií podle požárního nebezpečí jsou uvedeny v § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), popř. v § 18 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
Podrobnosti k začleňování jsou uvedeny v § 16 - 19 vyhlášky o požární prevenci. Pro účely začleňování se využívá zejména zákon o požární ochraně, vyhláška o požární prevenci, a další právní předpisy, pokud je na ně uveden odkaz, a dále schválená projektová dokumentace stavby, popř. skutečný stav na pracovišti, kde se provozuje činnost. Většina pojmů užívaných v § 4 zákona o požární ochraně je vysvětlena ve výše uvedených právních předpisech.
Pojmy služba a obchod, které jsou uvedeny v § 4 odst. 2 písm. i) zákona o požární ochraně jsou v podrobnostech rozvedeny v příloze č. 2 vyhlášky o požární prevenci. Položka č. 6 - OBCHODY uvádí příklady, které je nutné respektovat při začleňování. Obdobně položka č. 9 - SLUŽBY A PROVOZOVNY má uvedeny konkrétní příklady. Diskotéky by měly být začleňovány podle položky č. 7 VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ, která zahrnuje ve svém výčtu zařízení, která se provozně shodují s činností diskoték (např. položka 7.1.3 - vinárny, noční kluby apod.).
Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že diskotéky nemohou být začleňovány ve smyslu § 4 odst. 2 písm. i) zákona o požární ochraně, protože nesplňují podmínku „služba nebo obchod“.
Upozorňujeme, že analogickým postupem jsou definovány např. provozy chemické výroby (položka č. 13.3 přílohy č. 2 vyhlášky o požární prevenci) uvedené v § 18 písm. d) vyhlášky o požární prevenci a výrobní provozy (položka 13 přílohy č. 2 vyhlášky o požární prevenci) uvedené jako charakteristika v § 4 odst. 2 písm. d) zákona o požární ochraně.
Nutno upozornit, že každá z provozovaných činností musí být posuzována z hlediska všech charakteristik uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně. Při zpracování dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím se ve smyslu § 28 písm. c) vyhlášky o požární prevenci uvádějí všechny charakteristiky, kterými je daná činnost definována.
 
 
Žádám o vydání odborného stanoviska pro začlenění provozované činnosti podle požárního nebezpečí do kategorie podle § 4 zákona o PO činností v kuchyních restauračního, hotelového provozu, případně školních či obdobných kuchyní, tzn. veřejného stravování. Je možné tyto činnosti začlenit jako činnost ve „výrobních provozech“, ve smyslu § 4 odst. 2 písm. d) zákona o požární ochraně?
Při začleňování činností podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) se za výrobní provozy považují provozy, které jsou uvedeny pod položkou č. 13 přílohy č. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). V této příloze a položce jsou současně vyjádřeny hodnoty nahodilého požárního zatížení jednotlivých výrobních provozů.
Činnosti v kuchyních restauračního, hotelového provozu, případně školních či obdobných kuchyní, tzn. veřejného stravování, jak uvádíte ve svém dotazu, nesplňuje charakteristiku výrobního provozu jako činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 odst. 2 písm. d) zákona o požární ochraně.
Nutno upozornit, že každá z provozovaných činností musí být posuzována z hlediska všech charakteristik uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně. Při zpracování dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím se ve smyslu § 28 písm. c) vyhlášky o požární prevenci uvádějí všechny charakteristiky, kterými je daná činnost definována.

vytisknout  e-mailem