Záchranný útvar HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Psychologická služba u Záchranného útvaru HZS ČR

 • O psychologické službě
 • Psychologické vyšetření
 • Průběh psychologického vyšetření
 • Pomoc hasičům při zvládání psychologicky náročných zásahů
 • Aktivita TPP ZÚ HZS ČR
 • Psychologické poradenství
 • Virtuální asistenční centrum pomoci pro občany

O psychologické službě

Základní oblasti činnosti psychologické služby HZS ČR 

Tři základní pilíře psychologické služby Hasičského záchranného sboru České republiky:

 1. poskytovat posttraumatickou péči hasičům i jejich rodinám,
 2. zajišťovat podklady pro personální práci,
 3. pomáhat osobám zasaženým mimořádnou událostí.

Psychologové a asistenti psychologů Hasičského záchranného sboru České republiky: 

 • nabízejí pomoc v těžkých profesních i životních situacích,
 • poskytují psychologické poradenské služby v oblasti vztahů k sobě i druhým, 
 • vyučují v odborných učilištích požární ochrany a provádí výcviky s psychologickou problematikou, 
 • publikují odborné texty, články i propagační materiály,
 • provádějí psychologické vyšetření u uchazečů do služebního poměru příslušníka HZS ČR, hasičů do specializovaných funkcí HZS ČR, účastníků výběrového řízení ,
 • spolupracují se státními a nestátními organizacemi a každým, kdo projeví zájem

Psychologové sboru vytvářejí, odborně vzdělávají a zaštiťují systém poskytování posttraumatické péče příslušníkům a občanským zaměstnancům, a také osobám zasaženým mimořádnou událostí. V každém kraji je jmenován tzv. tým posttraumatické péče (dále jen „TPP“), jehož koordinátorem je psycholog sboru daného kraje. Členy TPP jsou příslušníci nebo zaměstnanci HZS ČR, kteří mají nad rámec svých pracovních povinností zájem o pomoc lidem také touto formou. Každý člen TPP prochází výcvikem v CISM (Critical Incident Stress Management) a rovněž odbornou přípravou v poskytování první psychické pomoci, jejímž cílem je stabilizace psychického stavu zasažené osoby tak, aby se situace pro zasaženého již nezhoršovala, byl dodán pocit bezpečí, zajištěny základní potřeby a případně předání do další péče.  

.

Právní rámec psychologické služby

     V rámci psychologické služby HZS ČR se u Záchranného útvaru zřizuje funkce psychologa. Činnost psychologa se řídí služebními předpisy HZS ČR. (Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 43/2014, o psychologické službě Hasičského záchranného sboru České republiky).

Aktivity psychologické služby

http://www.hzscr.cz/clanek/aktivity-psychologicke-sluzby.aspx

.

Standardy psychosociální krizové pomoci a spolupráce

http://www.hzscr.cz/clanek/standardy-psychosocialni-krizove-pomoci-a-spoluprace.aspx

Psychologické vyšetření

foto.jpg

Psychologické vyšetření

Psychodiagnostika se zabývá diagnostikou, tedy rozpoznáním psychických zvláštností osob ve vztahu k jejich životním podmínkám a ve vztahu k jejich osobnosti.  
Pomocí souboru metod a postupů lze zjistit a/nebo změřit úroveň vývoje člověka, vlastnosti osobnosti a individuální zvláštnosti, aktuální stav a potenciální možnosti dalšího rozvoje.
Kdo vyšetření provádí?
 • psycholog / psycholožka HZS ČR na základě písemné žádosti s důvodem cíle vyšetření,
 • asistent/ka psychologické laboratoře.
Kde se vyšetřuje?
 • zejména v psychologických pracovištích s laboratoří,
 • ZÚ HZS ČR (dislokace Hlučín a Jihlava) spadá pod psychologickou laboratoř HZS Moravskoslezského kraje v Ostravě, dále využívá psychologickou laboratoř HZS Olomouckého kraje (Prostějov), pro naši dislokaci ve Zbirohu se využívá psychologická laboratoř HZS Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, 
 • vyšetření pro účely výběrových řízení na vedoucí funkce se provádí na krajských psychologických pracovištích.
Za jakých okolností?
 • přijetí do služebního poměru – uchazeči / uchazečky o službu u HZS ČR (dle §15 zákona č. 361/2003 Sb.),
 • ustanovení na služební místo - hasiči z povolání - řízení vozidel s právem přednostní jízdy (dle §19 zákona č. 361/2003 Sb. a §37 vyhlášky  č. 247/2001 Sb.) → dopravní nehoda s vícečetným těžkým zraněním, úmrtím,
 • ustanovení na místo v rámci jiného bezpečnostního sboru,
 • domněnka služebního funkcionáře, že je příslušník trvale osobnostně nezpůsobilý k výkonu funkce (viz etický kodex),
 • výběrová řízení na vedoucí funkci (charakteristika osobnosti z hlediska pracovních kompetencí).
 • Informace k vstupnímu psychologickému vyšetření pro výkon služby v bezpečnostním sboru.

Průběh psychologického vyšetření

Průběh psychologického vyšetření:

 • Psychologické vyšetření pro vstup k HZS ČR probíhá přibližně 6 hodin a zahrnuje tři části: výkonovou, osobnostní a rozhovor s psychologem.
 • Výkonové úkoly, které jsou u HZS ČR administrovány především počítačově, jsou zaměřené hlavně na pozornost, rychlost a přesnost reakcí uchazeče. V rámci výkonových úkolů se u uchazečů zjišťuje úroveň rozumového nadání a paměť.
 • Po absolvování výkonových úkolů vyplňuje uchazeč několik osobnostních dotazníků, které se týkají jeho povahy a chování, které je typické pro jeho osobu (zejména chování v zátěžových situacích).
 • Třetí, neméně důležitou součástí psychologického vyšetření, je rozhovor s psychologem. Jako podklad pro tento rozhovor slouží anamnestický dotazník, který uchazeč před rozhovorem vyplní.
K psychologickému vyšetření se dostavte v dobré psychické, fyzické a zdravotní kondici (ne v době pracovní neschopnosti či rekonvalescence). 
 • Vyšetření pro uchazeče a příslušníky ZÚ HZS ČR probíhá obvykle od 07:30 až do cca 15:00 v Ostravě, Prostějově a Českých Budějovicích.
Co je cílem psychologického vyšetření pro potřeby HZS?
 • Zvážení předpokladů, zda komplexní profil uchazeče / uchazečky nebo příslušníka / příslušnice HZS ČR je v souladu s kritérii stanovenými pro určené funkce.
Závěr:
 • psycholog komplexně vyhodnotí výsledky zjišťování osobnostní způsobilosti,
 • psycholog zpracuje v listinné podobě 3 stejnopisy závěru (pro posuzovanou osobu, pro služebního funkcionáře a pro dokumentaci psychologického pracoviště),
 • psycholog posuzovanou osobu seznámí s možnostmi podat návrh na přezkoumání závěru – možnost odvolání.
Více viz Vyhláška č. 487 ze dne 7. září 2004, o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů.

Osobnostní charakteristiky, které jsou předpokladem pro výkon služby:

a)    intelektově v pásmu průměru nebo vyšším,
b)    emočně stabilní,
c)    psychosociálně vyzrálý,
d)    odolný vůči psychické zátěži,
e)    s žádoucí motivací, postoji a hodnotami,
f)     bez nedostačivosti v oblasti volních procesů,
g)    bez nedostačivosti v oblasti poznávacích procesů,
h)    bez nedostačivosti v oblasti autoregulace,
i)     bez znaků nežádoucí agresivity,
j)     bez psychopatologické symptomatiky.

 Ukázka testů.jpg

Pomoc hasičům při zvládání psychologicky náročných zásahů

Pomoc hasičům při zvládání psychologicky náročných zásahů

Psychologové HZS ČR se ve své práci inspirují systémem překládaným jako Řízení stresu při kritických událostech nebo Strategická aplikace krizové intervence (Critical Incident Stress Management, CISM). CISM je vícesložkový a komplexní systém, který zahrnuje fáze před mimořádnou událostí (např. prevence, vzdělávání), během události (např. bezprostřední pomoc) a po události (např. defusing, debriefing). Psychologové absolvují příslušné vzdělávání v této oblasti a sami potom školí dobrovolníky z řad příslušníků a zaměstnanců HZS ČR, kteří psychologům pomáhají v péči o ty, kteří prožili náročné zásahy. 
.

Tým posttraumatické péče


V srpnu 2014 byla vydána Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR č.43, která upravuje systém poskytování posttraumatické péče příslušníkům a občanským zaměstnancům Hasičského záchranného sboru České republiky, kteří prožili traumatizující událost v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů a stanoví se postup při posttraumatické péči o oběti mimořádné události.

ZÚ HZS ČR má svůj posttraumatický tým od 01. září 2012, kdy byli jmenováni první členové. Tým se během dalších let rozšířil a nyní je složen z 8 hasičů/ek pod vedením kpt. Mgr. Andrey Špačkové. Dislokace Hlučín - 7 příslušníků, dislokace Zbiroh - 1 příslušník ZÚ. 

Foto z výcviku TPP ZÚ HZS ČR.jpgFoto z výcviku TPP ZÚ HZS ČR.jpg

Aktivita TPP ZÚ HZS ČR

Aktivita TPP ZÚ HZS ČR

 • ps.jpgJednou z dalších aktivit profesionálních hasičů při MÚ v Moravskoslezském kraji v roce 2013 byla práce posttraumatického intervenčního týmu, který do dnešního poledne provedl tři desítky nejrůznějších rozhovorů s postiženými, se zaměřením na nejrizikovější skupiny … V týmu byli příslušníci a příslušnice HZS Moravskoslezského kraje a Záchranného útvaru HZS ČR.
 • Tým záchranného útvaru HZS ČR také poskytoval v roce 2013 posttraumatickou péči příslušníkům ZÚ HZS ČR po náročné mimořádné události.
 • Rovněž byl tým Záchranného útvaru HZS ČR aktivní při povodních v roce 2013, kde poskytoval podporu profesionálním i dobrovolným hasičům.
 • Od roku 2014 se členové týmu Záchranného útvaru HZS ČR aktivně podílejí na praktické odborné přípravě – komunikace s handicapovanými při mimořádné události.

 PSYCHOLOGICKÁ SLUŽBA - internet_cr.jpg

Anonymní linka pro pomoc v krizi:

http://www.policie.cz/clanek/anonymni-linka-pomoci-v-krizi.aspx

Materiály ke stažení a odkazy

http://www.hzscr.cz/clanek/psychologicka-sluzba-materialy-ke-stazeni-a-odkazy.aspx

Materiály ke stažení.jpg

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství

 Dnešní rychlá a moderní doba často vyčerpává naše přirozené obranné síly a začne se objevovat celá řada zdravotních a psychických problémů:

 • stavy nejistoty, ztráta sebedůvěry, úzkosti, deprese, únava, nespavost, panika, pocit ztráty životního smyslu, beznaděje
 • stavy psychosomatické (bolesti zad, bolesti hlavy, potíže s trávením, chronické zdravotní potáže a´pod.)

Ve většině náročných povoláních, kde lidé pracují pod psychickým tlakem, se psychologické služby nepodceňují.

V jakých situacích je vhodné vyhledat psychologa?

 • nespokojenost a potíže spojené s výkonem profese: prožití nestandardního zásahu, vyčerpání, narušený spánek, děsivé sny, tíživé myšlenky, výbuchy hněvu a zlosti, neschopnost radovat se, těšit se, znovuprožívání traumatu, vyhoření, ztráta smyslu aj.,
 • další osobní potíže: úzkostné, depresivní myšlenky, nadměrné užívání drog a alkoholu, nevyřešený zármutek nad životními ztrátami,
 • rodinné problémy: partnerský nesoulad, problematická výchova dětí, rozvod, generační konflikty,
 • neshody na pracovišti: spory se spolupracovníky, příliš stresující práce .

Psycholog ZÚ HZS ČR poskytuje:

 • poradenství
 • koučink (metoda, která napomáhá osobnímu rozvoji – Motto „Jestliže se chcete ve svém životě cítit jinak, udělejte něco, co jste doposud neudělali“)

Kontaktovat psychologa můžete osobní návštěvou, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Na první setkání se není třeba nijak zvlášť připravovat.  

Virtuální asistenční centrum pomoci pro občany

Hasičský záchranný sbor České republiky spustil webové stránky tvhasici.cz, které slouží jako virtuální asistenční centrum pomoci. S ohledem na současné dění je pozornost věnována aktuálně probíhající epidemii nemoci covid-19. Cílem je podpořit občany v aktivním zvládání současné situace, v běžných denních starostech, ale i v nejtěžších chvílích. Obsahem jsou textové a audiovizuální materiály (videa, podcasty atd.), na kterých se podílejí odborníci z oblasti psychologie, ochrany obyvatelstva a medicíny. Najdete zde strukturované informace o tom, jak funguje lidská psychika ve stresu a postupy, jak zvládat různé nepříjemné stavy. Rovněž je srozumitelně vysvětleno, jak se náš organismus chová po napadení virem a jak působí očkování. Postupně jsou přidávána další aktuální témata. 

tvhasici_3.PNG

 „Stránky vznikly z podnětu Rady vlády pro duševní zdraví, která navrhla zapojení psychologické služby HZS ČR do psychologické podpory obecné populace“, sděluje Martina Wolf Čapková, vedoucí psycholožka HZS ČR. „Přestože projekt tvhasici.cz je v tuto chvíli zacílen na to nejaktuálnější téma – řešení epidemie nemoci covid-19, budou postupně doplňovány další informace, aby bylo pokryto široké spektrum bezpečnostních hrozeb a životních situací, a to vše za účelem naplnění našeho dlouhodobého úsilí, kterým je zvyšování připravenosti a posilování odolnosti občanů“, doplňuje František Paulus, ředitel Institutu ochrany obyvatelstva. 

Zasazení virtuálního asistenčního centra pomoci HZS ČR do celkové vize ochrany obyvatelstva uvádí náměstek generálního ředitele HZS ČR, Daniel Miklós: „Současná situace ukazuje, že řešení krize není pouze o poskytnutí bezprostřední pomoci formou zásahu, ale zejména o práci s člověkem, s jeho potřebami. Tento široký přístup k člověku považujeme za budoucnost ochrany obyvatelstva.“.

Na přípravě stránek se podílí psychologická služba HZS ČR, sekce prevence a civilní nouzové připravenosti HZS ČR, lékaři Letecké záchranné služby (Armády ČR) a z očkovacího centra. Audiovizuální podobu zpracovává oddělení dokumentace HZS ČR.

tvhasici.PNG

plk. Mgr. Martina Wolf Čapková
Psychologické pracoviště

MV-generální ředitelství HZS ČR
Kloknerova 26
148 01 Praha 414

Tel: 950 819 808
Mobil: 724 178 412
Mail: martina.capkova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem