Technický ústav požární ochrany  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Historie (Stará)

Technický ústav požární ochrany MV ČR (TÚPO) byl zřízen rozkazem náčelníka HSPO dne 1.1.1993 jako zálohový útvar HSPO. 

Určitou představu o vzniku a činnosti TÚPO lze získat již z následujícího stručného přehledu:
 

 • v r. 1987 byla Požárně technická laboratoř (PTL) Městské inspekce PO NVP (vedoucí Ing. Pavel Vaniš,CSc.) delimitována na hlavní správu PO (HSPO) MV ČR, kde byla organizačně začleněna do Odboru technického rozvoje (OTR),vedoucí Ing. Pavel Rybář, a to jako nové oddělení Požárně technických expertíz a posuzování výrobků. PTL měla mnohaletou praktickou zkušenost zejména se zkušebním stanovováním a katalogizací požárně techn. charakteristik hořlavých látek/materiálů podle řady domácích i zahraničních zkuš. norem, dále se zkoumáním vzorků z požářišť z hlediska jejich možné příčinné souvislosti se vznikem požárů pro potřebu požárně techn. expertíz a v neposlední řadě s aplikovaným výzkumem a vývojem v oblasti požární ochrany. Předmět činnosti OTR spočíval zejména v: - posuzování pož. techniky, věcných prostředků PO a osobních ochranných prostředků pro potřebu jejich zavedení do výzbroje/výstroje jednotek PO, - laboratorním zkoušení hasiv a vybraných věcných prostředků PO, - zabezpečování výzkumu, vývoje v této oblasti, - posuzování příslušných zkušebních a hodnotových technických norem a technických předpisů, zajišťování vědecko-technických informací,
   
 • záměr HSPO vybudovat specializovaný ústav se zkušebními a výzkumnými laboratořemi a zkušebnami byl realizován výstavbou nové budovy v ul. Písková 42, Praze 4 – Modřanech. Pod názvem Technický ústav hlavní správy byl předán do užívání HSPO v r. 1989. Jeho prvním ředitelem byl Ing. Vladislav Kmoch do r.1992. Nově jmenovaný ředitel, Ing. Ivo Masařík,CSc. realizoval změny v organizačním řádu ústavu: - ustanovením Oddělení požárně technické laboratoře (vedoucí Ing. Vaniš,CSc.) s úkoly ve stanovení PTCH a hodnocení pož. nebezpečí hořlavých látek a materiálových výrobků a v metodickém a odborném řízení zjišťování příčin požárů pro potřeby Sboru PO, - ustanovením zkušebny technických prostředků PO (vedoucí Ing. J. Dufek). Požárně technická laboratoř získala 30.4.1992 osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře č. 1001.1 (od r. 1993). Měla akreditovány desítky zkušebních norem pro stanovení PTCH hořlavých kapalin, tuhých látek/materiálů, stavebních hmot, plošných textilních materiálů a hraček,
   
 • Technický ústav požární ochrany MV ČR (TÚPO) byl zřízen rozkazem náčelníka HSPO dne 1.1.1993 jako zálohový útvar HSPO. Do oddělení VTEI byla převedena redakce časopisu 150-Hoří,
   
 • TÚPO byl rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ze dne 30.3.1993 zapsán do seznamu ústavů, kvalifikovaných pro znaleckou činnost, a to konkrétně v oboru PO s rozsahem znaleckého oprávnění pro příčiny požárů, hořlavost materiálů a výrobků a technické prostředky požární ochrany. Od této doby je TÚPO žádán/pověřován vypracováním požárně technických expertíz ve formě odborných vyjádření a znaleckých posudků pro přestupkové a trestně právní řízení,
   
 • V r. 1993 byly z TÚPO vyčleněny a převedeny na HSPO pracoviště VTEI s knihovnou a pracoviště odborného a metodického řízení ZPP,
   
 • Dne 1.3.1994 bylo TÚPO uděleno Úřadem pro technickou normalizaci a měření autorizací č. 7/1994 oprávnění k výkonu státního zkušebnictví jako Státní zkušebna ,SZ č. 221 pod vedením ředitele TÚPO, konkrétně pro tyto typy výrobků: ochranné oděvy, rukavice a obuv pro jednotky PO,
   
 • Osvědčením ČIA č. 060/1994 získala zkušebna technických prostředků TÚPO, jako zkušební laboratoř č. 1011.2 , akreditaci na desítky zkušebních norem pro stanovení a hodnocení parametrů pož. techniky, věcných prostředků PO, osobních ochranných prostředků pro hasiče,
   
 • V r. 1995 bylo zřízeno Provozně ekonomické oddělení TÚPO (vedoucí Ing. Vrat. Honč),
   
 • V souvislosti s potřebou zajistit lepší podmínky pro plnění úkolů MV na úseku výzkumu a vývoje, vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, byla 10.4.1998 schválena transformace TÚPO spočívající v uvolnění PTL do soukromé  sféry a ve využití uvolněné kapacity pro zřízení nového oddělení Výzkumu a vývoje (vedoucí Ing. O. Dvořák, Ph.D.). Současně  byly  posíleny  akreditovaná l aboratoř č. 1011.2. a prac. skupina ZPP (v rámci OVV) o jednoho pracovníka. Přehled řešených výzkumných projektů od r. 1997 do r. 2010 a nově řešených projektů od roku 2011, viz OVV/Přehled řešených projektů/Charakteristika výsledků VaV,
   
 • V r. 1997 rozšířil ÚNMZ autorizaci TÚPO o výrobky podle NV č. 172/1997 Sb a č. 173/1997 Sb se změnou označení ze SZ 221 na autorizovanou osobu AO 221.
   
 • V r. 2000 vydal ČIA osvědčení o akreditaci k certifikaci výrobků č. 121/2000 pro certifikační orgán č. 3080 , MV – GŘ HZS ČR, TÚPO. Byl přijat nový pracovník k posílení certif. orgánu, Ing. Jaromír Jenčovský,
   
 • V r. 2001 se stala AO č. 221 notifikovanou osobou č. 1022 pro oblast osobních ochranných prostředků pro hasiče,
   
 • Nový ředitel TÚPO od 1.5.2004, pplk. Ing. Vasil Silvestr Pekar vydal v červnu 2004 dokument Základní směry činnosti TÚPO po vstupu do EU . Vedoucím pracoviště  Certifikačního orgánu se stal Ing. Vlad. Straka  od 1.5.2004. Generální ředitel MV-GŘ HZS ČR, genmjr. Ing. Mir. Štěpán schválil změnu organiz. řádu TUPO čj. PO-315/TÚ-2006 dne 31.10.2006, kterým se zřizuje samostatné oddělení zjišťování příčin vzniku požárů (ZPP).
 • Dne 19.06.2008 vydala ČIA nové osvědčení č. 245/2008, rozšiřující předmět akreditace AZL č. 1011.2 o zkoušení požární bezpečnosti látek, materiálů, výrobků, vzorků z požářiště a analýzy zplodin hoření. Současně byla upřesněna organizace TÚPO-AZL 1011.2: nově ji tvoří kromě zkušební laboratoře OTPPO ještě zkušební laboratoře OVV a ZPP a bylo nově jmenováno vrchlové a technické vedení AZL. Zkušební laboratoře TÚPO-AZL, OVV a ZPP nově poskytují na vyžádání interpretace a odborná stanoviska. Postupně jsou/budou přijímána další organizačně technická opatření k prohloubení a zkvalitnění práce při plnění nosných úkolů TÚPO.
 • Dne 2.1.2012 byl jmenován novým ředitelem TÚPO  Ing.Zdeněk Ráž.

vytisknout  e-mailem