HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení zjištování příčin požárů

Oddělení zjišťování příčin vzniku požárů (dále jen ZPP) HZS PK zajišťuje především tyto činnosti: stanovení možných verzí příčin vzniku požáru, stanovení doby vzniku požáru, posouzení různých vlivů (meteosituace, vliv stavebního řešení) na průběh požáru, stanovení předběžných škod, posouzení zda došlo k porušení předpisů o požární ochraně a v neposlední řadě zabezpečuje ZPP i zpracování statisticky sledovaných údajů (počet celkových událostí, počet požárů a výše škod, příčiny vzniku požárů, požáry podle jednotlivých odvětví apod.). 

Napsal Mgr. Alena Marešová
Thursday, 17 September 2009

Při objasňování vzniku požárů vyšetřovatelé ZPP úzce spolupracují s orgány Policie ČR (dále jen PČR). V této souvislosti je využíván potenciál znalostí, metod a postupů, včetně laboratorních měření a analýz, kterými disponuje zejména Odbor kriminalistiky a odborné expertizy (OKTE) PČR. K dispozici jsou ale i vlastní zařízení jako je Chemická laboratoř Třemošná (CHL) HZS PK nebo Technický ústav požární ochrany Praha (TÚPO) MV - GŘ HZS ČR.


zpp_pes.jpg

obr 1) Využití psa při zjišťování přítomnosti hořlavých kapalin jako akcelerantu hoření


Nejnovější poznatky z oboru kriminalistiky v dané oblasti, metody a postupy při zajišťování vzorků z požářiště, jejich chování resp. získané vlastnosti v podmínkách požáru a vliv na charakteristické znaky určování kriminalistických ohnisek vzniku požáru jsou předmětem pravidelných IMZ příslušníků na úseku ZPP, které se konají ve spolupráci s PČR. Z oblasti ZPP jsou rovněž poskytovány konzultace právnickým a podnikajícím fyzickým osobám a fyzickým osobám.

Na základě šetření především závažnějších případů požárů, jsou zadávány podněty k zahájení kontrol po požárech a v těchto případech je zabezpečována spolupráce s oddělením stavební prevence. Poznatky ze šetření událostí v rámci ZPP jsou poskytovány jako podklady, které se využívají pro přípravu zpráv pro tisk, rozhlas a televizi.


zpp_zamek.jpg

obr 2) Odběr materiálu z místa požáru - nález kování na kterém je patrné páčení


V průběhu roku 2009 došlo podle statisticky vedených údajů v Plzeňském kraji ke vzniku 1.062 požárů a vznikla přímá škoda ve výši 354.779.600,- Kč. Včasnými a účinnými zásahy požárních jednotek byly uchráněny hodnoty ve výši 348.578.000,- Kč. V porovnání s rokem 2008, kdy vzniklo 1.252 požárů je to pokles o 190 požárů. Ke zvýšení oproti roku 2008 došlo ve výši škod vzniklých při požárech, a to o  199.222.000,- Kč (v roce 2008 vznikly škody ve výši 155.558.000,- Kč).

Při požárech bylo usmrceno 7 osob a 40 osob se při požárech zranilo. Statistické údaje zahrnují i požáry, které proběhly bez účasti požárních jednotek (samovolné uhašení při nedostatečných podmínkách pro rozvoj dalšího hoření, zásah zaměstnanců s hasebními prostředky, zásah občanů apod.).
 

zpp_koureni.jpg

obr 3): Nedbalost - kouření jako jedna z příčin vzniku požáru


Vyšší počty požárů i výši škod v objektech domovního bytového fondu a v rodinných domech ovlivňuje zejména nedbalost osob. Tato oblast je z pohledu preventivního působení a možnosti účinných opatření poměrně problematická. Určité pozitivní ovlivnění je možné formou zvýšené propagace požární ochrany v tisku, rozhlase, televizi apod. Výchovné působení na občanskou veřejnost má i ukládání blokových pokut za přestupky v požární ochraně. V r. 2009 uložili příslušníci HZS PK celkem 86 blokových pokut v celkové částce 29.800,- Kč.

Velký počet případů lze zaznamenat u požárů dále nešetřených (549 případů). Požáry dále nešetřené jsou podle interních pokynů ty případy, kdy dojde k požárům přírodních porostů (s výjimkou lesních), odpadů, demolic, vraků motorových vozidel, vznícení potravin při vaření a vznícení sazí v komíně, pokud nevznikne škoda na majetku a nedojde k rozšíření požáru, k usmrcení nebo zranění osob, či jejich ohrožení.

Vysoký počet požárů se eviduje u případů, kde příčinou byly různé technické závady (126 případů). Na tomto se značnou mírou podílí technické závady u motorových vozidel, jak osobních, tak i nákladních. Nejčastěji šlo o technické závady na palivových systémech nebo na elektrické instalaci motorových vozidel. Tyto požáry vznikají především u straších typů vozidel a u ojetých vozidel dovezených ze zahraničí. Vliv na vyšší počet požárů zapříčiněných technickými závadami měly i závady na elektrických instalacích a elektrických spotřebičích v soukromém sektoru. Tyto případy jsou mimo jiné ovlivňovány špatným stavem elektrických rozvodů ve starších rodinných domech a v neposlední řadě také „odbornou" instalací nebo zapojením elektrických spotřebičů  ze strany jejich uživatelů. Řada těchto lidí ne vždy respektuje návody výrobců na připojení a používání  elektrických spotřebičů.

zpp_draty1.jpg

zpp_draty2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

obr 4, 5): Posuzování markantů elektrotepelného působení při stanovení příčiny vzniku požáru


odd. ZPP

Dokumenty ke stažení:

Doma bezpečně

Hlášení o požáru

Žádost o poskytnutí informací z oblasti zjišťování příčin vzniku požárů pro účely likvidace pojistné události

Zmocnění k poskytnutí informací o požáru pro zplnomocněného zástupce pojišťovny

vytisknout  e-mailem