HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení stavební prevence

ODDĚLENÍ STAVEBNÍ PREVENCE

  Žádost o stanovisko k projektu 

  Žádost o stanovisko ke kolaudaci

  Žádost o zpětvzetí


Státní požární dozor (dále jen SPD) na úseku stavební prevence dle § 31 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů:

(1) se vykonává                                                        

 b) posuzováním

 1. regulačního plánu, nahrazuje-li územní rozhodnutí vztahující se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v bodech 3 až 8,
 2. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vztahujících se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v bodech 4 až 8,
 3. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vztahujících se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 5 až 7 stavebního zákona, jedná-li se o nadzemní vedení,
 4. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, jedná-li se o stavbu rodinného domu a stavbu pro rodinnou rekreaci s celkovou zastavěnou plochou nad 200 m2,
 5. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. b) a c) stavebního zákona,
 6. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, pokud budou sloužit pro výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a hořlavými nebo hoření podporujícími plyny,
 7. dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona, mající charakter budovy pro bydlení a ubytování nebo administrativní budovy určené souborně pro více než 50 osob,
 8. projektové dokumentace stavby, která primárně vyžaduje stavební povolení, včetně projektové dokumentace staveb uvedených v bodech 4 až 7, pokud budou schvalovány v režimu stavebního povolení,
 9. dokumentace ke změně v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změně činnosti u staveb uvedených v bodech 3 až 8,
 10. dokumentace staveb uvedených v bodech 3 až 8, pokud se jedná o dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením, nebo dokumentace k nařízení nezbytných úprav,
 11. dokumentace staveb uvedených v bodech 3 až 8, pokud se jedná o udržovací práce dle § 104 odst. 1 písm. j) nebo stavební úpravy dle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona.

 Posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštního právního předpisu13)nebo v rozsahu obdobného dokumentu (v souladu se stavebním zákonem), který musí být vždy dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti stavby.

13) Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

c) ověřováním,

zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek,

(3) Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených požadavků podle odstavce 1 písm. b) a c) je závazné stanovisko podle stavebního zákona*)

*) § 4 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 (4) Podklady, dokumentaci a projektovou dokumentaci podle odstavce 1 písm. b) předkládá orgánu vykonávajícímu státní požární dozor stavebník v listinném vyhotovení.

U staveb neuvedených výše v odstavci (1) písmeno b) se státní požární dozor nevykonává a HZS JmK závazné stanovisko nevydává.

Podání žádosti o závazné stanovisko k dokumentaci

Pro získání závazného stanoviska k dokumentaci v rámci výše uvedených řízení je nutno podat žádost a to buď osobně ve stanovené době na kontaktních místech -  viz kontakty  nebo poštou. Upozorňujeme, že podání nelze učinit prostřednictvím datové schránky, neboť k podání (žádosti) musí být připojena projektová dokumentace spolu se dvěma výtisky požárně bezpečnostního řešení (nebo obdobného dokumentu) a to v listinné podobě (viz. § 31 odst.4 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně).

 Z podání (žádosti) v souladu se správním řádem musí být vždy patrno, kdo je činí tj. jednoznačně identifikovatelné osoby stavebníka, žadatele a projektanta (IČ/ u fyzické osoby datum narození, název, adresa, jméno), čeho se podání týká - jasná specifikace objektu, stavební akce, druhu řízení, adresa stavby včetně katastrálního území a stavebního úřadu  žádost o stanovisko k projektu.

      Závazné stanovisko bude následně vyhotoveno a to bez zbytečného odkladu dle kapacitních možností, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů. Ve zvláštních případech může být tato lhůta prodloužena o dalších 30 dnů. (Upozorňujeme, že nemá-li podání výše uvedené náležitosti nebo trpí-li vadami, může se lhůta vyřízení žádosti prodloužit o dobu potřebnou k odstranění nedostatků nebo žádost bude vrácena bez vyřízení.)

O vyřízení žádosti je žadatel vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky. Následně si lze závazné stanovisko spolu s dokumentací vyzvednout ve stanovené době na kontaktních místech nebo zažádat o zaslání poštou -  viz kontakty.

     Posuzování dokumentace na území okresů Brna-města a Brna venkova provádí oddělení stavební prevence Krajského ředitelství  ostatní na příslušných územních odborech - viz kontakty.

Požárně bezpečnostní řešení

     Požárně bezpečnostní řešení jako dílčí část projektové dokumentace stavby se zabezpečuje prostřednictvím osoby způsobilé pro tuto činnost (projektanta) podle zvláštního předpisu - zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (viz § 158 a 159 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., seznam osob lze dohledat na http://www.ckait.cz/autorizovane-osoby) a musí být opatřeno vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem ČR této oprávněné osoby způsobilé k projektové činnosti.

Vyžaduje-li to rozsah stavby (např. dva a více požárních úseků) tvoří nedílnou součást požárně bezpečnostního řešení výkresy požární bezpečnosti (vždy však grafické vyznačení umístění stavby s vymezením odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, zdroje požární vody).

Obsah a rozsah požárně bezpečnostních řešení je stanoven vyhláškou č.246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o požární prevenci. Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) je součástí projektové dokumentace stavby a předkládá se ve dvou vyhotoveních v listinném provedení orgánu vykonávajícímu SPD, který si jeden výtisk ponechává ve své dokumentaci pro další potřebu stavební prevence a kontrolní činnosti nebo pro případ zjišťování příčin požáru.

Metodický návod GŘ HZS ČR pro navrhování a posuzování požárně bezpečnostního řešení

Metodický návod pro navrhování a posuzování požárně bezpečnostního řešení vznikl s cílem podrobněji specifikovat požadavky na posuzování projektových dokumentací a dokumentací staveb, v rozsahu požárně bezpečnostního řešení nebo obdobných dokumentů - metodický návod GŘ HZS ČR.

Podání žádosti o závazné stanovisko k užívání stavby - ke kolaudaci

Pro získání závazného stanoviska k užívání stavby (ke kolaudaci) je nutno podat žádost a to buď osobně ve stanovené době na kontaktních místech -  viz kontakty, poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Z podání (žádosti) v souladu se správním řádem musí být vždy patrno, kdo je činí tj. jednoznačně identifikovatelné osoby stavebníka, žadatele a projektanta (IČ/ u fyzické osoby datum narození, název, adresa, jméno), čeho se podání týká - jasná specifikace objektu, stavební akce, druhu řízení, adresa stavby včetně katastrálního území a stavebního úřadu a telefonický nebo e-mailový kontakt - žádost o stanovisko ke kolaudaci .

      Žadatel je následně (nejpozději do 14–ti dnů od doručení žádosti) informován, zda je navržený termín místního šetření závazný nebo zda (po domluvě s HZS) bude stanoven jiný nejblíže možný termín.

    Místní šetření pro užívání stavby (kolaudaci) na území okresů Brna-města a Brna venkova provádí oddělení stavební prevence Krajského ředitelství  , ostatní na příslušných územních odborech -  viz kontakty.

Místní šetření - ověřování způsobilosti stavby k užívání (kolaudaci)

Při ověřování, zda byly dodrženy požadavky požární bezpečnosti staveb, prováděném při ústním jednání spojeném s místním šetřením, se zjišťuje, zda skutečné provedení stavby odpovídá požadavkům vyplývajícím z požárně bezpečnostního řešení, podmínkám vyplývajícím ze stavebního povolení a vydaných stanovisek z hlediska požární bezpečnosti.
Při ověřování způsobilosti technických zařízení k bezpečnému provozu z hlediska požární ochrany a při ověřování požadovaných vlastností výrobků se vychází zejména z požadavků § 46 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci:

 • doklad o montáži , funkčních zkouškách a kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení  (náležitosti dle § 6 a 7 vyhlášky o požární prevenci), včetně provozní dokumentace,
 • dokladů potvrzujících oprávnění osob k montáži požárně bezpečnostních zařízení, jejich potvrzení o provedení montáže těchto zařízení podle projektových požadavků a dokladů o provedení funkčních zkoušek,
 • dokumentace o způsobilosti k bezpečnému provozu technických, popřípadě technologických zařízení (doklady o výchozích revizích, provozních zkouškách apod.),
 • dokladů potvrzujících použití výrobků a konstrukcí s požadovanými vlastnostmi z hlediska jejich požární bezpečnosti podle zvláštních právních předpisů (§ 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

vytisknout  e-mailem