Servisní a opravárenské zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pracoviště vyrozumívací a varovací techniky

 • Pracoviště vyrozumívací a varovací techniky
 • Pracoviště revizí a oprav
 • Pracoviště ionizujícího záření – autorizované metrologické středisko

Pracoviště vyrozumívací a varovací techniky

Zajišťuje bezporuchový provoz prvků infrastruktury Jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV), tzn. pravidelný servis, poruchový servis a opravy prvků infrastruktury JSVV a přijímačů sběrů dat monitorovacího systému koncových prvků a provádí revize elektrických zařízení.

Infrastrukturu JSVV tvoří:

 • Vyrozumívací centra (VyC) všech úrovní, zajišťující výběr aktivace jednotlivých koncových prvků varování (KPV) a vyrozumění jako jsou elektrické rotační a elektronické sirény, místní informační systémy a varovací a informační panely vybavené sirénovými přijímači a přenos krátkých alfanumerických zpráv na osobní přijímače (pagery). Monitorují a sledují informace o stavu KPV a zajišťují jejich sběr a ukládání dat. Centra slouží jako hlavní místo pro technické, organizační a provozní zabezpečení.
 • Telekomunikační sítě - přenos příkazů sloužících pro aktivaci KPV z VyC všech úrovní. Vlastní přenos příkazů je realizován přes řídící prvek příslušné vrstvy JSVV. Všechna VyC a související technologické prvky jsou propojeny pomocí linkové datové sítě.
 • První vrstva přenosové soustavy – jednosměrná rádiová síť, která zajišťuje pokrytí území ČR rádiovým signálem pro předání předdefinovaných informací KPV. Je tvořena masterem krajského subsystému, základnovými stanicemi a koncovými prvky přenosové soustavy.
 • Druhá vrstva přenosové soustavy – rádiová technologie Digital Mobile Radio (DMR). Přenosy informací probíhají od VyC ke KPV (např. aktivace, dotazy na provozní stav a diagnostické údaje apod.) a od KPV k VyC (např. informace o provozním stavu a diagnostických údajích), tedy obousměrně.
 • Koncové prvky přenosové soustavy - rádiové zařízení pro dálkové ovládání KPV

Infrastruktura JSVV umožňuje oprávněným uživatelům dálkovou aktivaci koncových prvků varování a vyrozumění.

Dohled a zajištění provozuschopnosti prvků infrastruktury JSVV:

Pravidelný servis zahrnuje pravidelnou kontrolu všech základnových rádiových stanic strategicky umístěných na území celé ČR a pravidelnou údržbu hardware VyC všech úrovní. Kontrola těchto stanic probíhá během celého roku.

Poruchový servis je zajištěn pohotovostní skupinou, která provádí kontrolu funkce jednotlivých rádiových sítí na Dohledovém pracovišti Servisního a opravárenského zařízení HZS ČR, pracoviště  Olomouc. Odstraňování závad na prvcích infrastruktury JSVV je prováděno na základě zjištění poruchy na Dohledovém pracovišti SOZ nebo nahlášené poruchy jednotlivými kraji HZS ČR po dobu 24 hodin denně. Pracoviště zabezpečuje pohotovost jedné servisní skupiny pro vysílače a jedné servisní skupiny pro VyC. Jedná-li se o poruchu master vysílače, vyjíždí servisní skupina do 120 minut od zjištění nebo nahlášení závady.

Na Dohledovém pracovišti SOZ HZS ČR  probíhá vyhodnocení přenosu rádiového signálu při činnosti Zkouška sirén. Zkušební tón slouží pro ověřování provozuschopnosti JSVV prostřednictvím tzv. akustické zkoušky.

Na základě zjištěných a naměřených údajů při pravidelném servisu se navrhuje a realizuje nastavení optimální cesty tokenu (základní, reverzní a chybová cesta) jednotlivými rádiovými sítěmi infrastruktury JSVV a dále dle požadavků jednotlivých krajů se navrhuje a realizuje průběh zkrácených cest rádiovými sítěmi infrastruktury JSVV.

Pracoviště VVT dále poskytuje technickou podporu při měření úrovně užitečného signálu pro dálkové ovládání KPV v zájmových oblastech krajů, zajišťuje kalibrace a opravy vlastních elektrických měřících přístrojů a jejich příslušenství.

Za součinnosti s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR se SOZ HZS ČR podílí na výstavbě druhé vrstvy přenosové soustavy JSVV s technologií DMR.

Zaměstnanci pracoviště VVT provádí také opakované zkoušky elektrických spotřebičů dle ČSN EN 50699, revize elektrocentrál dle ČSN ISO 8528-1 až 8, revize a kontroly strojů dle NV 378/2001 Sb a ČSN EN 60204-1 ed 2.

Pracoviště revizí a oprav

Provádí:

 1. revize elektrických zařízení
  • revize budov dle ČSN 33 2000-6 ed.2
  • revize hromosvodů dle ČSN 34 1390, ČSN EN 62305 ed.2
  • revize a kontroly strojů dle NV 378/2001 Sb a ČSN EN 60204-1 ed 2.
  • revize elektrocentrál dle ČSN ISO 8528-1 až 8
  • opakované zkoušky elektrických spotřebičů podle ČSN EN 50699
  • školení v rozsahu §4 – osoba poučená podle NV 194/2022 Sb.

Neprovádíme revize na zařízeních určených do prostředí s nebezpečím výbuchu (např. prostředky pro ropné havárie, .. apod.)

 1. revize tlakových zařízení 
  • revize tlakových nádob stabilních (TNS) např.: vzdušníky kompresorů (provozní revize, vnitřní revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky), expanzní nádoby topných systémů, ohřevu vody a vodáren (provozní revize a zkoušky těsnosti), nádoby na prášek u práškových hasících automobilů (provozní revize)
  • periodické zkoušky nádob na plyny určené k dýchání do objemu 20-ti litrů kompozitní tlakové lahve, ocelové tlakové lahve
  • školení obsluh tlakových nádob stabilních 
  • školení obsluh plníren

 1. kontroly a zkoušky prostředků individuální ochrany ( dále jen „PIO“)
  • PIO pro děti i pro dospělé jsou kontrolovány a přezkušovány na pracovišti SOZ HZS ČR, pracoviště Olomouc a od 1. 7. 2008 i na pracovišti ve Zbiroze. Jedná se především o dětské vaky, dětské kazajky a ochranné masky pro děti i dospělé. Kontrola spočívá ve vytřídění PIO na dobré a vadné. Vadné prostředky se fyzicky likvidují a u použitelných se provádí oprava, vyčištění, zkoušení a zabalení. U ochranných masek se provádí výměna vydechovacích a vdechovacích ventilků popř. těsnění sedla.  Dále se provádí zkouška těsnosti a měří se odpor vydechovacího a vdechovacího ventilku. Tato zkouška probíhá na nejmodernějších přístrojích typu „ZUBR“. Přezkoušené PIO se označí rokem kontroly a balí se do nových obalů.

Pracoviště ionizujícího záření – autorizované metrologické středisko

Pracoviště je rozděleno na dvě části: 

 1. Dozimetrická dílna je pracoviště, na kterém se provádí kontrola, modernizace, opravy a nastavování dozimetrických přístrojů a prostředků chemického průzkumu.

Kontrola a opravy se provádí na dozimetrických přístrojích typové řady DC-3, které jsou určeny pro radiační průzkum a kontrolu zamoření různých povrchů. Do této skupiny přístrojů patří i radiometr DC-3E-98 – prostředek pro vybavení průzkumných jednotek a laboratoří. Tento přístroj je zařazen do kategorie tzv. stanovených měřidel a je určen na zjišťování dávkových příkonů gama záření v prostředí a pro provádění kontroly kontaminace povrchů různých materiálů, potravin, vody, krmiv apod.

Z prostředků chemického průzkumu se na pracovišti kontroluje a opravuje chemický průkazník CHP-71.

 1. Pracoviště Autorizovaného metrologického střediska, které je státním orgánem autorizováno k ověřování stanovených nespektrometrických měřidel aktivit a dávek v oblasti radiační ochrany a jaderné bezpečnosti a měřidel používaných v radiačních monitorovacích sítích. Pracoviště má dvě ozařovny.

První ozařovna je vybavena hlavním etalonem kermy ve vzduchu, na kterém se provádí autorizovaná činnost – ověřování stanovených měřidel aktivit a dávek gama záření, používaných u složek IZS. Jedná se především o radiometr DC-3E-98 a DC-3H-08, zásahový dozimetr URAD-115 a osobní dozimetry různých typů. Hlavní etalon je důležitým prvkem působícím v národním metrologickém systému ČR a ve vazbě na státní etalony ČR organicky doplňuje jejich působnost. Svým technickým řešením je moderním zařízením odpovídajícím požadavkům mezinárodních norem.

Druhá ozařovna slouží ke kalibraci pracovních měřidel (dozimetrických přístrojů) typové řady DC-3,  která se na kalibračních zařízeních provádí po jejich opravě nebo revizi.

vytisknout  e-mailem