Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení revizí a oprav

 • Pracoviště vyrozumívací a varovací techniky
 • Pracoviště oprav prostředků individuální ochrany (PIO)
 • Pracoviště revizí a oprav
 • Pracoviště ionizujícího záření – autorizované metrologické středisko

Pracoviště vyrozumívací a varovací techniky

Zajišťuje bezporuchový provoz prvků infrastruktury Systému selektivního rádiového návěštění (SSRN), tzn. pravidelný servis, poruchový servis a opravy prvků infrastruktury SSRN a přijímačů sběrů dat monitorovacího systému koncových prvků a provádí revize elektrických zařízení.

Infrastrukturu SSRN tvoří:

 • jednotlivé rádiové sítě (master vysílače a vysílače včetně anténních systémů) zajišťující pokrytí území ČR rádiovým signálem,
 • technologie vyrozumívacích center všech úrovní (VyC.), zajišťující výběr aktivace jednotlivých koncových prvků varování a vyrozumění (elektrické a elektronické sirény a obecní rozhlasy vybavené sirénovými přijímači) a přenos krátkých alfanumerických zpráv na osobní přijímače (pagery).
 • přenosové linkové sítě pro datovou komunikaci mezi vyrozumívacími centry jednotlivých úrovní.

Infrastruktura SSRN umožňuje oprávněným uživatelům dálkovou aktivaci koncových prvků varování a vyrozumění.

Pravidelný servis zahrnuje pravidelnou kontrolu všech základových rádiových stanic rozmístěných na území celé ČR, prostřednictvím nichž je radiový signál přenášen ke koncovým prvkům a pravidelnou údržbu hardware vyrozumívacích center všech úrovní, umístěných na operačních a informačních střediscích HZS kraje.Kontrola těchto stanic probíhá během celého roku,zpravidla v době březen – listopad,v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Poruchový servis je zajištěn hotovostní skupinou, která provádí kontrolu funkce jednotlivých rádiových sítí na Dohledovém pracovišti Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR Olomouc. Odstraňování závad na prvcích infrastruktury SSRN je prováděno na základě zjištění poruchy na Dohledovém pracovišti SOZ Olomouc, nebo nahlášené poruchy jednotlivými kraji 24 hodin denně. Pracoviště zabezpečuje pohotovost jedné servisní skupiny pro vysílače a jedné servisní skupiny pro VyC. Jedná-li se o poruchu master vysílače, vyjíždí servisní skupina do 120 miut od zjištění nebo po nahlášení závady.

Na základě zjištěných a naměřených údajů při pravidelném servisu navrhuje a realizuje nastavení optimální cestu tokenu (základní, reverzní a chybová cesta) jednotlivými rádiovými sítěmi infrastruktury SSRN a dále dle požadavků jednotlivých krajů navrhuje a realizuje průběh zkrácených cest rádiovými sítěmi infrastruktury SSRN.

Pracoviště VVT dále poskytuje technickou podporu při měření úrovně užitečného signálu pro dálkové ovládání koncových prvků v zájmových oblastech krajů, zajišťuje kalibrace a opravy vlastních elektrických měřících přístrojů a jejich příslušenství.

Provádí revize elektrických spotřebičů, elektrického ručního nářadí ,strojů, budov a hromosvodů.

Pracoviště oprav prostředků individuální ochrany (PIO)

Zabezpečuje opravy prostředků individuální ochrany určených jak pro děti, tak i pro dospělé na pracovišti v Olomouci a od 1.7.2008 na pracovišti Zbiroh. Jedná se především o dětské vaky, dětské kazajky a ochranné masky pro děti i dospělé. Kontrola spočívá ve vytřídění prostředků individuální ochrany na dobré a vadné. Vadné prostředky se fyzicky likvidují a u použitelných se provádí oprava,vyčištění,zkoušení a zabalení.

U ochranných masek všech typů se provádí výměna vydechovacích a vdechovacích ventilků,těsnění sedla a dle potřeby výměna upínacích systémů, popřípadě zorníkových objímek,skel apod.Dále se provádí zkouška těsnosti a měří se odpor vydechovacího a vdechovacího ventilku.Tato zkouška probíhá na nejmodernějších přístrojích typu „ZUBR“. Přezkoušené a vyčištěné prostředky individuální ochrany se označí rokem kontroly a balí se do nových kartonových obalů.

Pracoviště revizí a oprav

Provádí:

 1. revize elektrických zařízení
  • revize a kontrola elektrických spotřebičů, kancelářské techniky, elektrického ručního nářadí dle nové ČSN 33 1600 ed.2. Provozovatel si podle čl.4 a čl.5 výše jmenované normy určí periody revizí a kontrol.

   (pozn. SOZ Olomouc nemá kapacitu na provádění revizí el. zařízení u kterých si provozovatel určí periody kratší jak 1 rok. Tyto kontroly si může provozovatel provádět vlastními silami – pracovníkem pro samostatnou činnost dle Vyhl.č. 50/1978 s oprávněním § 6.
    
  • revize a kontroly strojů dle ČSN 33 1500, ČSN EN 60204-1 ed 2.
  • revize elektrocentrál dle ČSN ISO 8528-1 až 8
  • revize budov dle ČSN 33 1500,ČSN 33 2000-6
  • revize hromosvodů dle ČSN 34 1390, ČSN EN 62305-1 až 4
  • školení vyhlášky 50/78Sb. §3 a §4
  • školení obsluh elektrocentrál
  • opravy a následné revize vysoušečů

   Neprovádíme revize na zařízeních určených do prostředí s nebezpečím výbuchu (např. prostředky pro ropné havárie, .. apod.)
    
 2. revize zdvihacích zařízení
  • revize a revizní zkoušky zdvihacích zařízení dle ČSN EN 13 000 a ČSN EN 12 999 (jeřáby,hydraulické ruky, zvedáky … 
  • základní a opakované školení jeřábníků a vazačů třídy D, N, a O dle ČSN ISO 12 480-1 
  • revize plošin ( Bronto, Bumar,PP – 27/1 … ) dle ČSN EN 1777 a ČSN EN 280 
  • školení obsluh plošin dle ČSN EN 1777 a ČSN EN 280
    
 3. revize tlakových zařízení 
  • revize tlakových nádob stabilních dle ČSN 69 0012 ( provozní prohlídky,vnitřní revize, tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti) 
  • revize expanzomatů a jejich zkoušky těsnosti dle ČSN 69 0012 
  • revize vzduchojemů( periodické prohlídky a tlakové zkoušky ) ČSN 69 0012 a EN 286 – 2 
  • revize vodáren, výrobníků sodové vody,ohřívačů užitkové vody a odlučovačů oleje dle ČSN 69 0012 
  • revize pneumatických zdviháků dle ČSN 69 0012 a EN 286 – 2 
  • periodické prohlídky kompozitních a kovových tlakových nádob na přepravu plynů do objemu do 20-ti litrů dle ČSN 07 8304 
  • školení obsluh tlakových nádob stabilních 
  • školení techniků plníren tlakových nádob na přepravu plynů

Pracoviště ionizujícího záření – autorizované metrologické středisko

Pracoviště je rozděleno na dvě části: 

 1. Dozimetrická dílna je pracoviště, na kterém se provádí kontrola, modernizace, opravy a nastavování dozimetrických přístrojů a prostředků chemického průzkumu. Kontrola a opravy se provádí na dozimetrických přístrojích typové řady DC-3, které jsou určeny pro radiační průzkum a kontrolu zamoření různých povrchů. Do této skupiny přístrojů patří i radiometr DC-3E-98 – prostředek pro vybavení průzkumných jednotek a laboratoří. Tento přístroj je zařazen do kategorie tzv. stanovených měřidel a je určen na zjišťování dávkových příkonů gama záření v prostředí a pro provádění kontroly kontaminace povrchů různých materiálů, potravin, vody, krmiv apod.

  Z prostředků chemického průzkumu se na pracovišti kontroluje a opravuje chemický průkazník CHP-71.

  Další důležitou činností pracoviště je provádění oprav a servisu hlásičů úrovně radiace DC-4C-71 a DC-4D-82. 
   
 2. Pracoviště Autorizovaného metrologického střediska , které je státním orgánem autorizováno k ověřování stanovených nespektrometrických měřidel aktivit a dávek v oblasti radiační ochrany a jaderné bezpečnosti a měřidel používaných v radiačních monitorovacích sítích. Pracoviště má dvě ozařovny. První ozařovna je vybavena hlavním etalonem kermy ve vzduchu , na kterém se provádí autorizovaná činnost – ověřování stanovených měřidel aktivit a dávek gama záření, používaných ve složkách IZS. Jedná se především o radiometr DC-3E-98 a DC-3H-08, zásahový dozimetr URAD-115 a osobní dozimetry různých typů. Hlavní etalon je důležitým prvkem působícím v národním metrologickém systému ČR a ve vazbě na státní etalony ČR organicky doplňuje jejich působnost. Svým technickým řešením je moderním zařízením odpovídajícím požadavkům mezinárodních norem.

  Druhá ozařovna slouží ke kalibraci pracovních měřidel (dozimetrických přístrojů) typové řady DC-3 a sond typu DC-4, která se na kalibračních zařízeních provádí po jejich opravě nebo revizi.

vytisknout  e-mailem