Servisní a opravárenské zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pracoviště vyrozumívací a varovací techniky

Zajišťuje bezporuchový provoz prvků infrastruktury Jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV), tzn. pravidelný servis, poruchový servis a opravy prvků infrastruktury JSVV a přijímačů sběrů dat monitorovacího systému koncových prvků a provádí revize elektrických zařízení.

Infrastrukturu JSVV tvoří:

  • Vyrozumívací centra (VyC) všech úrovní, zajišťující výběr aktivace jednotlivých koncových prvků varování (KPV) a vyrozumění jako jsou elektrické rotační a elektronické sirény, místní informační systémy a varovací a informační panely vybavené sirénovými přijímači a přenos krátkých alfanumerických zpráv na osobní přijímače (pagery). Monitorují a sledují informace o stavu KPV a zajišťují jejich sběr a ukládání dat. Centra slouží jako hlavní místo pro technické, organizační a provozní zabezpečení.
  • Telekomunikační sítě - přenos příkazů sloužících pro aktivaci KPV z VyC všech úrovní. Vlastní přenos příkazů je realizován přes řídící prvek příslušné vrstvy JSVV. Všechna VyC a související technologické prvky jsou propojeny pomocí linkové datové sítě.
  • První vrstva přenosové soustavy – jednosměrná rádiová síť, která zajišťuje pokrytí území ČR rádiovým signálem pro předání předdefinovaných informací KPV. Je tvořena masterem krajského subsystému, základnovými stanicemi a koncovými prvky přenosové soustavy.
  • Druhá vrstva přenosové soustavy – rádiová technologie Digital Mobile Radio (DMR). Přenosy informací probíhají od VyC ke KPV (např. aktivace, dotazy na provozní stav a diagnostické údaje apod.) a od KPV k VyC (např. informace o provozním stavu a diagnostických údajích), tedy obousměrně.
  • Koncové prvky přenosové soustavy - rádiové zařízení pro dálkové ovládání KPV

Infrastruktura JSVV umožňuje oprávněným uživatelům dálkovou aktivaci koncových prvků varování a vyrozumění.

Dohled a zajištění provozuschopnosti prvků infrastruktury JSVV:

Pravidelný servis zahrnuje pravidelnou kontrolu všech základnových rádiových stanic strategicky umístěných na území celé ČR a pravidelnou údržbu hardware VyC všech úrovní. Kontrola těchto stanic probíhá během celého roku.

Poruchový servis je zajištěn pohotovostní skupinou, která provádí kontrolu funkce jednotlivých rádiových sítí na Dohledovém pracovišti Servisního a opravárenského zařízení HZS ČR, pracoviště  Olomouc. Odstraňování závad na prvcích infrastruktury JSVV je prováděno na základě zjištění poruchy na Dohledovém pracovišti SOZ nebo nahlášené poruchy jednotlivými kraji HZS ČR po dobu 24 hodin denně. Pracoviště zabezpečuje pohotovost jedné servisní skupiny pro vysílače a jedné servisní skupiny pro VyC. Jedná-li se o poruchu master vysílače, vyjíždí servisní skupina do 120 minut od zjištění nebo nahlášení závady.

Na Dohledovém pracovišti SOZ HZS ČR  probíhá vyhodnocení přenosu rádiového signálu při činnosti Zkouška sirén. Zkušební tón slouží pro ověřování provozuschopnosti JSVV prostřednictvím tzv. akustické zkoušky.

Na základě zjištěných a naměřených údajů při pravidelném servisu se navrhuje a realizuje nastavení optimální cesty tokenu (základní, reverzní a chybová cesta) jednotlivými rádiovými sítěmi infrastruktury JSVV a dále dle požadavků jednotlivých krajů se navrhuje a realizuje průběh zkrácených cest rádiovými sítěmi infrastruktury JSVV.

Pracoviště VVT dále poskytuje technickou podporu při měření úrovně užitečného signálu pro dálkové ovládání KPV v zájmových oblastech krajů, zajišťuje kalibrace a opravy vlastních elektrických měřících přístrojů a jejich příslušenství.

Za součinnosti s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR se SOZ HZS ČR podílí na výstavbě druhé vrstvy přenosové soustavy JSVV s technologií DMR.

Zaměstnanci pracoviště VVT provádí také opakované zkoušky elektrických spotřebičů dle ČSN EN 50699, revize elektrocentrál dle ČSN ISO 8528-1 až 8, revize a kontroly strojů dle NV 378/2001 Sb a ČSN EN 60204-1 ed 2.

vytisknout  e-mailem