HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení v oblasti krizového řízení plní zejména následující úkoly:

 • organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji,
 • vede přehled možných zdrojů rizik a provádí analýzy ohrožení,
 • zpracovává krizový plán kraje a krizové plány obcí s rozšířenou působností, přičemž vyžaduje součinnost orgánů kraje a obcí, organizačních složek státu, právnických osob a podnikajících fyzických osob a dalších subjektů,
 • vytváří podmínky pro činnosti krizového štábu kraje a krizových štábů obcí s rozšířenou působností,
 • za účelem přípravy na krizové situace vyžaduje, shromažďuje a eviduje údaje podle § 15, odst. (3) krizového zákona,
 • předává Ministerstvu vnitra prostřednictvím generálního ředitelství, hejtmanovi a starostovi obce s rozšířenou působností na jejich žádost údaje podle §15, odst. (3) krizového zákona,
 • plní úkoly stanovené Ministerstvem vnitra a úkoly stanovené hejtmanem v rozsahu krizového plánu kraje a starostou obce s rozšířenou působností v rozsahu krizového plánu obce s rozšířenou působností,
 • seznamuje obce s rozšířenou působností a právnické nebo fyzické osoby na jejich žádost s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
 • vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za krizových stavů,
 • vyžaduje, shromažďuje a eviduje údaje o nezbytných dodávkách a dodavatelích v informačním systému ARGIS,
 • podílí se na plnění úkolů v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy,
 • zabezpečuje nezbytné dodávky HZS kraje pro krizové situace včetně válečného stavu dle zpracovaného plánu,
 • organizuje a realizuje vzdělávání v oblasti krizového řízení,
 • vykonává státní správu na úseku krizového řízení,
 • vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií,
 • vykonává kontrolu u obce s rozšířenou působností a obce v součinnosti s krajským úřadem,
 • vykonává kontrolu u právnických osob a podnikajících fyzických osob, kterým uložil povinnost vyplývající z krizového plánu,
 • vykonává kontrolu u územních správních úřadů uvedených v krizovém plánu kraje,
 • zpracovává vnější havarijní plány,
 • organizuje prověřování vnějších havarijních plánů a havarijního plánu kraje,
 • zpracovává plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury - HZS kraje,
 • koordinuje zpracování opatření při přechodu z mírového na válečný stav v působnosti HZS kraje,
 • připravuje a usměrňuje zpracování podkladů pro jednání bezpečnostních rad, plní úkoly v oblasti kritické infrastruktury a její ochrany,
 • zabezpečuje využívání GIS v krizovém řízení.

vytisknout  e-mailem