HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost

  • Cílové skupiny pro potřeby PVČ
  • Program HASÍK.CZ - Výchova dětí v oblasti PO a OOB
  • Program HASÍK.CZ – Vaše cesty k bezpečí
  • Projekt Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí
  • Ochrana člověka za mimořádných událostí
  • Vzdělávání pedagogů v „Ochraně člověka za mimořádných událostí“
  • Senior Akademie
  • Senior Point
  • Domovnická akademie

Cílové skupiny pro potřeby PVČ

Hlavním cílem preventivně výchovné činnosti je připravit obyvatelstvo na možné mimořádné události, které mohou ohrozit jejich život, zdraví, majetek a životní prostředí. V první řadě by měli obyvatelé mít veškeré informace, které potřebují, aby mohli mimořádným událostem předcházet. Měli by mít dostatečné informace o charakteru možného ohrožení a znát správné postupy pro sebeochranu a vzájemnou pomoc, směřující k ochraně životů, zdraví, majetku a životního prostředí při nastalé mimořádné události.

Chceme-li, aby preventivně výchovná činnost, kterou HZS ČR vykonává, byla efektivní, systematická a cílená, je třeba rozdělit obyvatelstvo do cílových skupin, z nichž každá má svoje specifické vzdělávací potřeby.

Obecná charakteristika cílové skupiny pro potřeby PVČ

Děti v MŠ – předškolní mládež

Děti v tomto věku se pohybují v zásadě pod dozorem dospělé osoby. Jejich věk neumožňuje vnímat „strategické“ zásady požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Praxe ukazuje, že jsou však velmi ochotné naslouchat.

Děti v ZŠ – 1. stupeň

Děti začínají trávit více času bez dozoru dospělých, mnohem častěji se pohybují na komunikacích a je nutné upozornit na nebezpečné situace, kterým mohou být vystaveny nebo je sami svým chováním mohou způsobit.

Děti v ZŠ – 2. stupeň

Děti většinu volného času již tráví sami. Vzniká velký prostor pro vytvoření nebezpečných situací – předvádění se, cestování např.: do kroužků atd. Hasiči jsou i v tomto „problematickém“ věku respektovanou skupinou, děti jsou ochotny naslouchat, přizpůsobí-li se výuka jejich nárokům.

Mládež v SŠ

Jedná se o velmi různorodou skupinu – od žáků dvouletých učňovských oborů, až po studenty vysokých škol. Střední školy jsou „poslední“ možností, jak se oslovit žáky, kteří mají povinnou školní docházku. Je velmi důležité připomenou jim právní odpovědnost, kterou mládež této skupiny nabývá.

Dospělí

Nejpočetnější skupina, kterou by měla PVČ oslovit. Vzhledem k pracovnímu vytížení je však tato skupina nejhůře „uchopitelná“. Osobní návštěva přednášek nebo akcí PVČ je nereálná. U dospělých nad 40+ předpokládáme, že všichni v minulosti prošli „nějakým“ školením problematiky PO a OO. Praxe však ukazuje, že jejich znalosti nejsou dostatečné a hlavně aktuální.

Senioři

Velkou výhodou této věkové skupiny jsou její životní zkušenosti. Převážně se jedná o občany, kteří nedochází denně do práce, ztrácí tak částečně kontakt s okolím a svou negativní roli může hrát zdravotní stav. Ve velmi krátké době se dnešní 60+ museli často zorientovat v oblasti výpočetní techniky a mnohé překvapí obrovský objem dat, která získávají prostřednictvím internetu. Velmi vysoký je také potenciál předávání získaných informací dál (rodině, kamarádům, známým).

Hendikepovaní - tělesně

Omezení díky zdravotnímu hendikepu se projevuje napříč všemi generacemi. Není možné zařadit všechny do jednotlivých skupin podle typu omezení, velmi často se jedná o osoby s kombinovanými hendikepy. Nejdůležitější roli samozřejmě hraje forma postižení.

Hendikepovaní - mentálně

Pro duševně hendikepované je nutné se omezit pouze na seznámení s tím, jak vypadá hasič, že je např. může odvést někam do bezpečí apod. Pokusit se o vytvoření důvěry k hasiči v zásahovém oděvu (dýchacím přístroji), která v případě zásahu velmi usnadní práci. Nutný je kontakt s obsluhujícím personálem a jejich proškolení v PO a OO. Vhodnou formou PVČ je v těchto případech např.: nácvik evakuace z objektů (stacionáře, ústavy atd.)

Cizinci

Vzhledem k tomu, že se na území JMK pohybují cizinci jak krátkodobě (turisté, podnikatelé) tak dlouhodobě žijící všech národnostní a jazyků (převážně studenti vysokých škol, podnikatelé pracující na území kraje apod.) je jejich oslovení poměrně složité Nejvhodnější formou předávání informací je vytvoření různých jazykových mutací stávajících informačních materiálů, jejich distribuce do informačních center obcí a turisticky nejnavštěvovanějších lokalit.

Přehled cílových skupin a možné formy jejich vzdělávání

Jednorázové přednášky na vyžádání

Audio / video / multimed. Projekce

Praktické ukázky techniky / činnosti

Realizace projektů PVČ v oblasti bezpečnosti

Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí

Hasík CZ – pro ZŠ

Hasík CZ – Vaše cesty k bezpečí – pro SŠ

Záchranný kruh

Senior point

Senior Akademie

Děti v MŠ

x

x

x

x

x

Děti v ZŠ – 1. Stupeň

x

x

x

x

x

Děti v ZŠ – 2. Stupeň

x

x

x

x

x

x

Mládež v SŠ

x

x

x

x

x

x

Dospělí

x

x

x

x

Senioři

x

x

x

x

x

x

Hendikepovaní - tělesně

x

x

x

x

x*

x

x**

x**

Hendikepovaní - mentálně

x

x

x

Cizinci

x

x

x

* pokud jsou studenti
** pokud jsou senioři

Program HASÍK.CZ - Výchova dětí v oblasti PO a OOB

Program HASÍK.CZ - Výchova dětí v oblasti PO a OOB

Program HASÍK.CZ - Výchova dětí v oblasti PO a OOB je určen dětem základních škol. Vznikl v Bruntále v roce 1996 a je realizován ve spolupráci s občanským sdružením CITADELA Bruntál. Veškeré podrobnosti o jeho zaměření a historii naleznete na www.hasik.cz .

Realizace programu

Realizace programu je v JmK zajišťována instruktory programu HASÍK CZ z řad příslušníků, občanských zaměstnanců, členů SDH a dalších profesí, kteří úspěšně absolvovali celkem pětidenní školení, které má akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Výuka je zahájena ve 2. třídě základní školy první vyučovací hodinou a následuje druhá hodina zhruba za měsíc. Bonusem je pro děti třetí vyučovací hodina, která proběhne formou exkurze na hasičské stanici. S instruktory programu se znovu děti setkají až v 6. třídě. Zde se v první hodině zopakuje a prohloubí učivo z prvního stupně. Ve druhé hodině (opět zhruba po měsíci) se výuka rozšiřuje o témata z oblasti ochrany obyvatelstva a první pomoci. Třetí hodina je stejně jako na prvním stupni opakovací a probíhá formou exkurze na požární stanici.

Program HASÍK.CZ – Vaše cesty k bezpečí

Program HASÍK.CZ – Vaše cesty k bezpečí

V rámci spolupráce s lektorským týmem Citadela Bruntál z.s. se HZS JmK podílel na vytvoření tohoto výukového programu. Spojením informací z projektu „Vaše cesty k bezpečí  aneb  chytré  blondýnky  radí“ s metodikou výuky programu HASÍK CZ se podařilo vytvořit první koncepční výuku témat požární ochrany a ochrany obyvatelstva pro střední školy v rámci celé České republiky. Hlavním cílem programu je předat odborně garantované informace z této oblasti formou, která je pro žáky středních škol přijatelná. 

Realizace programu

Střední školy doporučujeme navštěvovat ve 2. ročníku, kdy jsou studenti již seznámeni s novým prostředím a třídním kolektivem. Stejně jakou u dětí ZŠ probíhá výuka v třídním kolektivu, který se zná a umí spolu pracovat. Velmi důležité je však umět rozlišit, o jak „náročné“ studenty jde. Výuka na středních školách je v mnohém podstatně náročnější na znalosti i pedagogické schopnosti instruktorů HASÍK CZ. Do této výuky se tak mohou zapojit vybraní instruktoři po minimálně dvouleté praxi na základních školách.

Projekt Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí

Projekt Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí

HZS JmK, oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení vytvořilo soubor informací a rad jak řešit nejčastější mimořádné události. Informace na webovém portálu jsou jednoduše aktualizovatelné (poslední aktualizace a přidání nových témat byla v roce 2019). Především pro seniorskou generaci, pedagogy, zaměstnance státní správy atd. jsou vhodné také tištěné brožury. V roce 2017 a 2019 se podařilo zajistit sdružený tisk těchto brožurek v celkovém počtu přes 45 000 kusů, které si pro své obyvatele objednaly především obce, občanská sdružení apod. Sledujte proto aktuální informace na https://www.krizport.cz/navody/chytre-blondynky-radi, kde jsou informace o sdruženém tisku zveřejňovány v dostatečném předstihu.

Realizace projektu a jeho cíle

Předávání aktuálních informací z oblasti prevence a řešení nejčastějších mimořádných událostí, které obyvatelstvo postihují, pokračuje od roku 2016 ve spolupráci všech složek IZS. Aktualizují a doplňují se jednotlivá témata podle požadavků veřejnosti, které zaznívají především na akcích PVČ. Jedná se o „živý“ informační zdroj, který je doplňován a aktualizován. Velmi se osvědčilo propojení aktualit na webu HZS JmK s příslušným tematickým celkem „chytrých blondýnek“. Preventivní projekt bude i nadále šířen především prostřednictvím informací na webových stránkách, videospoty v dopravních prostředcích, šířením tištěné verze – brožury jednotlivými subjekty, které mají zákonnou povinnost realizovat PVČ. 

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí

V roce 2013 byla do Rámcových vzdělávacích programů základních škol začleněna témata z oblasti „ochrany člověka za mimořádných událostí“. HZS ČR ve spolupráci s nestátní neziskovou organizací Centrum pro bezpečný stát vytvořil webový portál www.ocmu.cz, jehož cílem je poskytnout na jednom místě všechny dostupné materiály a pomůcky pro učitele a žáky v základních a středních školách k výuce „ochrany člověka za mimořádných událostí“ a k začlenění této problematiky do výuky.

Vzdělávání pedagogů v „Ochraně člověka za mimořádných událostí“

Vzdělávání pedagogů v „Ochraně člověka za mimořádných událostí“

Na základě požadavků GŘ HZS ČR a v souladu s ročními plány PVČ zajišťuje HZS JmK vzdělávání a přípravu pedagogů v „Ochraně člověka za mimořádných událostí“ (dále jen OČMU). Krajský koordinátor ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání (dále jen NIDV) pro Jihomoravský kraj pořádá pro zájemce z řad pedagogů JmK seminář mapující problematiku vzdělávání OČMU. NIDV zajišťuje oslovení pedagogů a ředitelů základních a středních škol s nabídkou tohoto kurzu a po jeho absolvování vydává osvědčení, lektorování kurzu zajišťuje HZS JmK. 

Senior Akademie

Senior Akademie

Senior Akademie je speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání (obdoba Univerzit třetího věku – U3V), určený seniorům. Předměty studia jsou orientovány na témata kriminálních, pořádkových, dopravních nebo požárních rizik, která seniory v současné společnosti ohrožují. Odborní lektoři pomáhají posluchačům orientovat se ve složitých životních situacích, a současně je vedou k efektivní, účinné a srozumitelné komunikaci se státní správou, samosprávou a složkami IZS tak, aby pomoc a služby, které jim nabízí, byly pro ně dostupné a využitelné. HZS JmK zajišťuje prostřednictvím krajského koordinátora PVČ přednášky z oblasti PO a OO a následně exkurze posluchačů na hasičské stanici v Brně. Veškeré informace o tomto studijním programu najdete na https://www.mpb.cz/senior-akademie/ .

Senior Point

Senior Point

Senior Pointy jsou kontaktní místa, přátelská seniorům. Služby jsou seniorům poskytovány zdarma. JmK byl pilotním krajem pro tento projekt. Spolupráce s odbornými partnery zahrnuje právě i poradenské služby a odbornou pomoc z oblasti PO a OO. Na žádost Senior Pointu zajišťujeme přednáškovou činnost a školení odborné obsluhy těchto center. Podrobné informace a seznam kontaktních míst naleznete na https://www.seniorpointy.cz/

Domovnická akademie

Domovnická akademie

Klíčovou myšlenkou projektu je za pomoci vyškolených a respektovaných domovníků dosáhnout optimální soběstačnosti obyvatel bytových domů při vytváření podmínek bezpečného a dobře spravovaného bydlení. Osnovy se realizují ve spolupráci se Střední polytechnickou školou v Brně, která se zaměří zejména na řemeslnické činnosti, správu a údržbu domu. Významnou a inovativní složkou kurzu jsou měkké dovednosti, na jejichž výuce spolupracuje Městská policie Brno a Vyšší policejní škola MV ČR. Budoucí domovníci získají absolvováním akademie i základní znalosti a dovednosti v oblasti komunikace, zvládání konfliktních situací, mediace, prevence kriminality, požární ochrany, ochrany obyvatelstva, komunikace se složkami integrovaného záchranného systému. HZS JmK zajišťuje kompletní lektorskou činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Veškeré podrobnosti o tomto programu naleznete na https://www.mpb.cz/domovnicka-akademie/ .

vytisknout  e-mailem