SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecné informace pro žáky

Školní řád SOŠ PO

Žáci jsou povinni se řídit platným školním řádem SOŠ PO (stáhnete jej kliknutím na odkaz před touto závorkou).

Uplatnění absolventů SOŠ PO

Absolvent se může uplatnit v těchto profesích:

 • v rámci výkonu služby v jednotkách PO;
 • jako technik speciálních služeb v jednotkách PO;
 • v oblasti požární prevence;
 • v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva;
 • jako lektor odborných předmětů v oblasti požární ochrany;
 • může pracovat jako osoba odborně způsobilá v oblasti požární ochrany vykonávající tuto činnost u právnických nebo podnikajících fyzických osob nebo při samostatném podnikání vázanou živností technickoorganizační činností v požární ochraně;

Absolvent může po úspěšném zakončení tohoto studia navázat studiem na Vyšší odborné škole požární ochrany, případně (po úspěšně zvládnutém přijímacím řízení) může být přijat ke studiu na vysokých školách, zejména na fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU v Ostravě;

Žák po absolvování studia na SOŠ PO vykonává tyto odborné činnosti:

a) Uplatňuje ustanovení právních norem upravujících činnosti v gesci HZS ČR:

 • uplatňuje systém řízení požární ochrany v době organizačního i operačního řízení;
 • vede a používá základní dokumentaci a evidenci jednotky požární ochrany;
 • zná, dodržuje a uplatňuje práva a povinnosti příslušníka a povinnosti fyzických a právnických osob na úseku požární ochrany;
 • zná teoretické základy požární ochrany a řídí se jimi;
 • osvojuje si a při vykonávaných činnostech uplatňuje základní zásady ochrany obyvatelstva a krizového řízení;
 • uplatňuje při svých činnostech poznatky o zásadách, hlavních úkolech a činnostech v oblasti požární prevence;
 • uplatňuje při svých činnostech poznatky o výkonu státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany;
 • osvojuje si základní zásady požární bezpečnosti staveb a technologií.

b) Plní standardní úkoly stanovené jednotkám požární ochrany:

 • zvládá typické činnosti výkonu služby samostatně i v družstvu;
 • provádí stanovené činnosti za běžných i ztížených podmínek při zdolávání různých typů mimořádných událostí;
 • využívá prostředky informačních a komunikačních technologií v rámci organizačního a operačního řízení.

c) Vykonává činnosti stanovené vnitřními předpisy HZS ČR:

 • ovládá činnosti stanovené Cvičebním a Bojovým řádem jednotek požární ochrany (např. pořadový výcvik, technický výcvik, výcvik požárního družstva, taktické postupy zásahu apod.);
 • zná organizaci spojové služby požární ochrany (např. předpisy pro rádiové spojení, spojení u zásahu, signalizační a poplachová zařízení v požární ochraně apod.);
 • používá a obsluhuje prostředky požární ochrany (např. pracovní výstroj a výzbroj, technické prostředky, požární příslušenství, čerpadla, hasicí přístroje, mobilní požární techniku, apod.);
 • dodržuje zásady stanovené pro jednotlivé činnosti odborných a speciálních služeb v požární ochraně.

d) Zajišťuje provozuschopnost techniky používané v rámci HZS ČR:

 • vyčte z technické dokumentace potřebné údaje;
 • zná vlastnosti technických materiálů;
 • zná konstrukční provedení požární techniky používané v HZS ČR, její vybavení a příslušenství;
 • zná a umí používat veškeré technické prostředky používané v HZS ČR včetně její údržby;
 • řídí a organizuje údržbu a opravy techniky používané v HZS ČR;
 • využívá při pracovních činnostech nejrůznější informační zdroje, např. technické výkresy a schémata vyskytující se v návodech k obsluze přístrojů a strojů, servisní příručky, návody apod.;


aktualizováno: 15.2.2024

vytisknout  e-mailem