HZS Karlovarského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Občane, i ty máš povinnost!

S příchodem topné sezóny, si HZS Karlovarského kraje dovoluje širokou veřejnost upozornit na povinnosti s tím spojené. Jedná se o povinnosti na úseku požární ochrany při provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (dále jen „spalinová cesta“).  

Jak hovoří prováděcí předpis k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů - nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (dále jen „NV“) ve svém § 1:
 
„Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína, kouřovodu a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požárů.“
 
A proto nastává otázka „Občane, plníš si své povinnosti?“
 
  • Povinnost pro provozovatele vzniká před uvedením spotřebiče do provozu, kdy je bezpodmínečně nutné, provést revizi spalinové cesty. Revizi spalinové cesty je dále nutné provádět v případech změny druhu paliva připojeného spotřebiče, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru nebo při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

    Předmětnou revizní zprávu mohou zpracovávat: revizní technik komínů, specialista bezpečnosti práce – revizní technik komínových systémů nebo revizní technik spalinových cest. Jedná se o osoby, které mají platné osvědčení o odbornosti ke shora uvedeným oblastem.

  • Následně při užívání spalinové cesty má provozovatel povinnost provádět kontroly a čištění spalinové cesty s četností uvedenou v příloze č. 1 NV.

    Předmětnou kontrolu a čištění mohou provádět: odborně způsobilé osoby, které jsou držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Zjednodušeně řečeno se jedná o osoby, které mají v živnostenském listu předmět „činnosti kominictví“.

 
 
Druh paliva
Pevné
 
Kapalné
 
Plynné
celoroční provoz
sezónní provoz
Výkon připojeného spotřebiče paliv do 50 kW včetně
Čištění spalinové cesty
3x
2x
3x
1x
Kontrola spalinové cesty
1x
1x
1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu
 
1x
 
1x
 
1x
Výkon připojeného spotřebiče paliv nad 50 kW
Čištění spalinové cesty
2x
1x
1x
Kontrola spalinové cesty
2x
1x
1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu
 
2x
nejméně podle návodu výrobce
 
Výjimka je u spalinových cest, do kterých je připojen spotřebič na tuhá paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW, u kterých je možné toto čištění provádět svépomocí.  Ale i v tomto případě však stále platí povinnost nechat si provést kontrolu spalinové cesty odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a to min. 1x do roka.
  
Je nutné si uvědomit skutečnosti, že neprováděním kontrol a čistění spalinové cesty sice lze „ušetřit“ finance v řádu stovek korun, ale následky, které vznikají po komínovém požáru, jdou v „lepším“ případě do řádu desítek tisíc korun a bohužel bývají i příčinou ohrožení zdraví, či dokonce života osob.
 
Dále je neméně důležité věnovat pozornost osobě, která Vám předmětnou činnost provádí. Není vhodné hledět pouze na finanční stránku věci, ale na kvalitu odvedené práce. Pro tyto případy Vám HZS Karlovarského kraje nabízí, na níže uvedeném odkazu, možnost shlédnout znění NV, včetně příloh, kde jsou stanoveny jak lhůty kontrol a čištění, tak vzory dokladů vydávané k jednotlivým činnostem.
 
Závěrem je vhodné zmínit, že HZS Karlovarského kraje je věcně a místně příslušným orgánem státní správy v řešené problematice a v případě zanedbání povinností provádění revizí, kontrol a čištění spalinových cest jsou po požárech spalinových cest ukládány nemalé finanční sankce. Nelze však opomenout i skutečnost, že v případě pojištění objektu mohou být poškození ze strany pojišťovny finančně kráceny za neplnění svých povinností.
 
NV č. 91 - 2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,kouřovodů a spotřebičů paliv.docx

 

Občané, děláte to pro sebe!!!

 

vytisknout  e-mailem