HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Novinky v předpisech PO

Od 1. prosince 2021 je účinná novela zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dále jen „zákon o PO“) označená jako zákon č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Novela části zákona o PO přinesla změny do 3 stěžejních oblastí:

Instalace elektrické požární signalizace popř. autonomní detekce a signalizace do nových i stávajících zařízení sociální péče a podmínky jejího provozu včetně připojení na pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) na krajská operační a informační střediska (dále jen „KOPIS“) hasičských záchranných sborů (dále jen „HZS“) krajů. Pro tuto část jsou stanovena přechodná ustanovení určující lhůty, do kdy musí být tato opatření splněna.

Podmínky připojení elektrické požární signalizace nemovitých kulturních památek na PCO KOPIS HZS krajů.

Kategorizace staveb z hlediska požární bezpečnosti rozlišující nově stavby pro výkon státního požárního dozoru (dále jen „SPD“) formou „stavební prevence“ do kategorii 0 až III dle jejich nebezpečnosti zejména při provádění evakuace osob a zásahu jednotkami požární ochrany.

Od 11. prosince 2021 pak následně vešla v účinnost zcela nová vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Ta už přesně definuje stavby v kategorii 0 a I, u kterých HZS nevykonává SPD formou „stavební prevence“ a dále stavby kategorie II a III, u kterých HZS takový SPD vykonává. Forma výkonu SPD „stavební prevencí“ zůstává zachována v rozsahu § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o PO v podobě schvalování požárně bezpečnostního řešení stavby (dále jen „PBŘ“) a následné ověřování splnění opatření ze schváleného PBŘ a ev. podmínek ze stanovisek k nim vydaných tzn. „kolaudování stavby za oblast požární ochrany“.

Nově jsou také kladeny požadavky na to, kdy se pro danou stavbu v dané kategorii zpracovává PBŘ – pro kategorie I až III vždy; pro kategorii 0 se zpracovat nemusí, ale pokud by to individualita stavba vyžadovala není tím projektant zbaven odpovědnosti za jeho zpracování/nezpracování. Posledním dalším bodem je nově požadavek na to, kdo smí projektovat PBŘ – opět dle kategorie stavby novela klade požadavek na autorizace v oboru požární bezpečnosti staveb ev. ještě další specializace. K tomuto konkrétnímu bodu předpis obsahuje přechodná ustanovení, která stanovují odloženou účinnost k této části.

Autor: kpt. Ing. Kateřina Štajncová

Foto: Ilustrační

Ilustrační fotoIlustrační foto

vytisknout  e-mailem