HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nedodržení stanovených povinností a sankce

Jestliže při výkonu státního požárního dozoru dojde ke zjištění neplnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně, může HZS kraje uložit pokutu právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě. Fyzické osobě lze uložit pokutu za spáchaný přestupek. 

 

Vyloučení věci z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozu

Jestliže při výkonu státního požárního dozoru dojde ke zjištění, že věc nebo činnost při provozu anebo provoz vyvolávají bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, HZS kraje rozhodne o:

  1. vyloučení věci z užívání
  2. zákazu činnosti
  3. zastavení provozu


Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám

Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 500.000,- Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně. Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 1.000.000,- Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.
Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která zruší jednotku požární ochrany bez souhlasu hasičského záchranného sboru kraje, může hasičský záchranný sbor kraje uložit pokutu až do 10.000.000,- Kč.

Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která opětovně poruší povinnost, za kterou jí byla v předchozích třech letech uložena pokuta pravomocným rozhodnutím, může hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru uložit další pokutu až do výše dvojnásobku pokuty stanovené v odstavcích 1 až 4 § 76 zákona o požární ochraně.

Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti a době trvání protiprávního jednání a k rozsahu způsobené škody.

Uložení pokuty nezbavuje právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu povinnosti odstranit závadný stav ve stanovené lhůtě.
 

Přestupky

Jestliže při výkonu státního požárního dozoru dojde ke zjištění neplnění základních povinností fyzických osob (přestupku) vyplývajících z předpisů o požární ochraně, může HZS kraje uložit fyzickým osobám pokutu až do 25.000,- Kč.
 

Uložené pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

vytisknout  e-mailem