HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nebezpečné látky

Nebezpečné chemické látky a směsi jsou látky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností. Klasifikace chemický látek, která je platná od 1. prosince 2012, je dána Evropskou směrnicí ES 1272/2008 . Klasifikace směsí dle uvedené směrnice bude platná od 1. června 2015, v současné době jsou směsi klasifikovány dle vyhlášky 402/2011 Sb. V tomto článku je popsáno označování chemických látek a směsí a dále nebezpečné vlastnosti látek vyskytujících se v Moravskoslezském kraji. 

 • O klasifikaci chemických látek a směsí
 • Nález nebezpečné látky
 • Provozovatelé zdrojů rizik v Moravskoslezském kraji
 • Amoniak
 • Benzín
 • Fosgen
 • Hutní plyny
 • Chlor
 • LPG
 • Nafta
 • Oxid siřičitý
 • Metanol

O klasifikaci chemických látek a směsí

Klasifikace chemický látek, která je platná od 1. prosince 2012, je dána Evropskou směrnicí ES 1272/2008. Klasifikace směsí dle uvedené směrnice bude platná od 1. června 2015, v současné době jsou směsi klasifikovány dle vyhlášky 402/2011 Sb.

Výstražné symboly dle ES 1272/2008

 symboly_new.jpg

 Výstražné symboly dle vyhlášky 402/2011 Sb.

symboly.jpg 

K haváriím s úniky nebezpečných chemických látek nebo směsí může dojít v průmyslových podnicích nebo při přepravě těchto látek. V případě skladování chemických látek a směsí jsou jednotlivá balení označována štítky, ze kterých lze vyčíst údaje o nebezpečných vlastnostech. Při přepravě chemických látek a směsí po silnici nebo železnici se pro identifikaci nebezpečí používají bezpečnostní tabulky oranžové barvy s číselnými údaji . V horní polovině je identifikační číslo nebezpečí, v dolní polovině oranžové tabulky je identifikační číslo látky. Železniční cisterny a autocisterny jsou rovněž označeny bezpečnostními značkami. 

Vzor štítku dle ES 1272/2008

stitek.jpg

 Vzor bezpečnostní tabulky

 adr.jpg

Nebezpečnost látek podle Kemlerova kódu:

1             Výbušné látky a předměty
2             Unikání plynu tlakem nebo chemickou reakcí
3             Hořlavost kapalin (par) a plynů
4             Hořlavost tuhých látek
5             Vznětlivost (podporující hoření)
6             Jedovatost nebo nebezpečí nákazy
7             Radioaktivita
8             Žíravost
9             Nebezpečí prudké samovolné reakce

Přehled bezpečnostních značek pro přepravu

 symboly_adr.jpg

Nález nebezpečné látky

Pří nálezu nebezpečné látky dodržujte následující pravidla:

 • Věřte vyobrazeným symbolům na obalu o nebezpečnosti.
 • Obal neotvírejte ani jinak nepoškozujte.
 • Informujte Hasičský záchranný sbor na tísňové lince 150 nebo Policii ČR na  tísňové lince 158.
 • Do příjezdu hasičů nebo policistů zajistěte, aby s nálezem nebylo manipulováno.

Provozovatelé zdrojů rizik v Moravskoslezském kraji

Provozovatelé zdrojů rizik jsou dle množství a druhu skladovaných chemických látek a směsí dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, zařazeni do skupin:

 • skupina B
 • skupina A
 • nezařazeni

V okolí provozovatelů zařazených do skupiny B je stanovena zóna havarijního plánování a pro účely plánování opatření pro likvidaci havárie a ochranu obyvatelstva v zóně havarijního plánování je zpracován vnější havarijní plán.

Zóny havarijního plánování v kraji

Provozovatelé zařazeni do skupiny A nebo B v MSK

Nezařazení provozovatelé jsou především objekty skladující nebezpečné látky amoniak, chlór v objektech (zimní stadiony, pivovary, koupaliště, sklady, masokombináty apod.) v prostoru měst Břidličná, Krnov, Frýdek - Místek, Paskov, Třinec, Bohumín, Stonava, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Studénka, Kopřivnice, Opava, Komárov, Ostrava. Dále pak se jedná o objekty skladující ropné produkty a látky zejména čerpací stanice PHM v Moravskoslezském kraji apod.

Amoniak

 amoniak.jpg

Výskyt:
Používá je jako chladící médium v přímých okruzích chlazení na zimních stadionech a v potravinářském průmyslu, v chemickém průmyslu k výrobě kyseliny dusičné a výrobě dusíkatých hnojiv, herbicidů, dále je důležitým palivem v raketové technice a surovinou při výrobě pěnových polymerů a ochraně proti korozi v parovodních rozvodech.
Vlastnosti:
Amoniak je zkapalněný plyn s typickým zápachem, který je klasifikovaný jako toxický a nebezpečný pro životní prostředí. Páry silně dráždí dýchací cesty, při nadýchání může dojít k plicnímu otoku se zpožděním i několik dní. Kapalný amoniak způsobuje popálení kůže a poškození očí.
Zkapalněný amoniak se při havárii chová jako plyn těžší než vzduch, v bezprostřední blízkosti zdroje úniku se šíří při zemi a může vytvářet bílý mrak.
Odstup:
Od místa havárie bez ochranných prostředků dodržet odstup min. 100 m.
První pomoc:
 
Při nadýchání vynést postiženého na čerstvý vzduch, uvolnit oděv, úplný tělesný klid, přivolat lékaře. Při styku s kůží okamžitě svléknout potřísněný oděv, 15. minut omývat zasaženou pokožku velkým množstvím vody a přivolat lékaře. Při zasažení očí vyplachovat 15. minut velkým množstvím vody, vyhledat očního lékaře.

Benzín

 benzin.jpg

Výskyt:
Používá se jako palivo.
Vlastnosti:
Směs kapalných uhlovodíků.
Vysoce hořlavá kapalina, snadno vznětlivá, toxická pro vodní organismy, může vyvolat rakovinu, dráždí kůži. Vdechování par způsobuje ospalost a závratě.
Benzín je lehčí než voda, při úniku do životního prostředí plave na hladině, havárii lze likvidovat nornými stěnami.
Odstup:
Od místa havárie bez ochranných prostředků při požáru dodržet odstup min. 100 m
První pomoc:
 
Při nadýchání vynést postiženého na čerstvý vzduch, uvolnit oděv, úplný tělesný klid. Při styku s kůží okamžitě svléknout potřísněný oděv, důkladně omývat zasaženou pokožku vody a mýdlem, přivolat lékaře. Při zasažení očí vyplachovat 15. minut velkým množstvím vody, vyhledat očního lékaře.

Fosgen

 fosgen.jpg

 
Výskyt:
Používá se k výrobě chlorovaných derivátů. Do ovzduší může unikat jako vedlejší produkt při spalování chlorovaných uhlovodíků.
Vlastnosti:
Zkapalněný plyn s typickým zápachem, který je klasifikovaný jako toxický a nebezpečný pro životní prostředí. Páry silně dráždí dýchací cesty, při nadýchání může dojít k plicnímu otoku se zpožděním i několik dní. Kapalný způsobuje popálení kůže a poškození očí.
Zkapalněný fosgen je těžší než vzduch, po úniku se šíří při zemi.
Odstup:
Od místa havárie bez ochranných prostředků dodržet odstup min. 100 m.
První pomoc:
 
Při nadýchání vynést postiženého na čerstvý vzduch, uvolnit oděv, úplný tělesný klid, přivolat lékaře. Při styku s kůží okamžitě svléknout potřísněný oděv, 15. minut omývat zasaženou pokožku velkým množstvím vody a přivolat lékaře. Při zasažení očí vyplachovat 15. minut velkým množstvím vody, vyhledat očního lékaře.

Hutní plyny

 hutplyn.jpg

Výskyt:
Vznikají jako vedlejší produkt v hutním průmyslu při výrobě koksu (koksárenský plyn), oceli (konvertorový plyn) a na vysokých pecích (vysokopecní plyn). Využívají se jako palivo zpětně v hutním průmyslu.
Vlastnosti:
Hutní plyny jsou bezbarvé směsi plynů s obsahem oxidu uhelnatého jako toxické složky a vodíku a metanu jako složky hořlavé.
Vysoce hořlavé a toxické láky, snadno se vznítí při všech teplotách, které tvoří výbušné směsi se vzduchem.
Koksárenský a vysokopecní plyn je lehčí než vzduch, při havárii bude vstoupat vzhůru, konvertorový plyn je těžší než vzduch, který se při havárii bude držet při zemi.
Odstup:
Od místa havárie bez ochranných prostředků dodržet odstup min. 100 m.
První pomoc:
Při nadýchání vynést postiženého na čerstvý vzduch, uvolnit oděv, úplný tělesný klid, přivolat lékaře.

Chlor

 chlor.jpg

Výskyt:
Používá se k úpravě pitné vody, k výrobě dezinfekčních přípravků, rozpouštědel, PVC, dále k bělení celulosy a textilií.
Vlastnosti:
Zkapalněný nažloutlý dráždivý plyn, který je klasifikovaný jako toxický a nebezpečný pro životní prostředí. Páry silně dráždí dýchací cesty, při nadýchání může dojít k plicnímu otoku se zpožděním i několik dní. Kapalný chlor způsobuje popálení kůže a poškození očí.
Chlor je těžší než vzduch, při úniku se šíří při zemi.
Odstup:
Od místa havárie bez ochranných prostředků dodržet odstup min. 100 m.
První pomoc:
Při nadýchání vynést postiženého na čerstvý vzduch, uvolnit oděv, úplný tělesný klid, přivolat lékaře. Při styku s kůží okamžitě svléknout potřísněný oděv, 15. minut omývat zasaženou pokožku velkým množstvím vody a přivolat lékaře. Při zasažení očí vyplachovat 15. minut velkým množstvím vody, vyhledat očního lékaře.

LPG

 lpg.jpg

 
Výskyt:
Používá se jako palivo.
Vlastnosti:
Směs zkapalněných uhlovodíků, převážně propanu a butanu.
Vysoce hořlavá látka, snadno vznětlivá při všech teplotách, tvoří výbušné směsi se vzduchem. Zdravotně mírně nebezpečná.
Kapalina přechází rychle do plynného stavu za vzniku studené mlhy a výbušných směsí. Mlha je těžší než vzduch.
Odstup:
Od místa havárie bez ochranných prostředků při úniku plynu dodržet odstup min. 50 m, při požáru 200 m.
První pomoc:
Při nadýchání vynést postiženého na čerstvý vzduch, uvolnit oděv, úplný tělesný klid, přivolat lékaře. Při styku s kůží okamžitě svléknout potřísněný oděv, důkladně omývat zasaženou pokožku velkým množstvím vody a přivolat lékaře. Při zasažení očí vyplachovat 15. minut velkým množstvím vody, vyhledat očního lékaře.

Nafta

 nafta.jpg

Výskyt:
Směs kapalných uhlovodíků, používá se jako palivo.
Vlastnosti:
Hořlavá kapalina, toxická pro vodní organismy, může vyvolat rakovinu, dráždí kůži. Vdechování par způsobuje ospalost a závratě.
Nafta je lehčí než voda, při úniku do životního prostředí plave na hladině, havárii lze likvidovat nornými stěnami.
Odstup:
Od místa havárie bez ochranných prostředků při požáru dodržet odstup min. 100 m.
První pomoc:
Při nadýchání vynést postiženého na čerstvý vzduch, uvolnit oděv, úplný tělesný klid. Při styku s kůží okamžitě svléknout potřísněný oděv, důkladně omývat zasaženou pokožku vody a mýdlem, přivolat lékaře. Při zasažení očí vyplachovat 15. minut velkým množstvím vody, vyhledat očního lékaře.

Oxid siřičitý

 oxid_siricity.jpg

Výskyt:
Používá se pro výrobu kyseliny sírové, dále k bělení a desinfekci či jako konzervační činidlo. Oxid siřičitý znečišťuje ovzduší jako vedlejší produkt při spalování.
Vlastnosti:
Zkapalněný plyn s typickým zápachem, který je klasifikovaný jako toxický a nebezpečný pro životní prostředí. Páry silně dráždí dýchací cesty, při nadýchání může dojít k plicnímu otoku se zpožděním i několik dní. Kapalný způsobuje popálení kůže a poškození očí.
Zkapalněný oxid siřičitý je těžší než vzduch, po úniku se šíří při zemi.
 Odstup:
Od místa havárie bez ochranných prostředků dodržet odstup min. 100 m.
První pomoc:
Při nadýchání vynést postiženého na čerstvý vzduch, uvolnit oděv, úplný tělesný klid, přivolat lékaře. Při styku s kůží okamžitě svléknout potřísněný oděv, 15. minut omývat zasaženou pokožku velkým množstvím vody a přivolat lékaře. Při zasažení očí vyplachovat 15. minut velkým množstvím vody, vyhledat očního lékaře

Metanol

kemler_metanol.jpg

Výskyt:
Metanol vzniká v přírodě v malém množství rozkladem organických látek působením některých mikroorganismů. Metanol se používá jako rozpouštědlo, přísada do nemrznoucích směsí, přísada do pohonných látek jako surovina pro výrobu jiných organických látek.
Vlastnosti:
Jde o bezbarvou, alkoholicky páchnoucí kapalinu, neomezeně mísitelnou s vodou. Je těkavý, vysoce hořlavý a jedovatý při vdechování, styku s kůží a požití. Páry metanolu jsou snadno zápalné, se vzduchem tvoří jedovaté a výbušné směsi, těžší než vzduch. Drží se při zemi a při jejich zapálení se oheň rychle šíří. Meze výbušnosti jsou 5,5 až 44 obj. %.
Odstup:
V případě požáru nádrže, železničního vozu nebo nákladní cisterny uzavřít oblast v okruhu 800 metrů ve všech směrech a v této oblasti zvážit počáteční evakuaci.
První pomoc:
Postiženého uložit do klidné polohy na čerstvém vzduchu, uvolnit těsné části oděvu a uklidnit. V případě podezření na expozici podat ihned 30 až 40 ml etylalkoholu (např. 90 až 120 ml whisky nebo vodky), dávku etylalkoholu opakovat. Udržovat 1 promile hladiny v krvi. Zajistit hojný přívod tekutin.

vytisknout  e-mailem