HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nebezpečné látky

Nebezpečné chemické látky a směsi jsou látky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností. Klasifikace chemický látek, která je platná od 1. prosince 2012, je dána Evropskou směrnicí ES 1272/2008 . Klasifikace směsí dle uvedené směrnice bude platná od 1. června 2015, v současné době jsou směsi klasifikovány dle vyhlášky 402/2011 Sb. V tomto článku je popsáno označování chemických látek a směsí a dále nebezpečné vlastnosti látek vyskytujících se v Moravskoslezském kraji. 

 lpg.jpg

 
Výskyt:
Používá se jako palivo.
Vlastnosti:
Směs zkapalněných uhlovodíků, převážně propanu a butanu.
Vysoce hořlavá látka, snadno vznětlivá při všech teplotách, tvoří výbušné směsi se vzduchem. Zdravotně mírně nebezpečná.
Kapalina přechází rychle do plynného stavu za vzniku studené mlhy a výbušných směsí. Mlha je těžší než vzduch.
Odstup:
Od místa havárie bez ochranných prostředků při úniku plynu dodržet odstup min. 50 m, při požáru 200 m.
První pomoc:
Při nadýchání vynést postiženého na čerstvý vzduch, uvolnit oděv, úplný tělesný klid, přivolat lékaře. Při styku s kůží okamžitě svléknout potřísněný oděv, důkladně omývat zasaženou pokožku velkým množstvím vody a přivolat lékaře. Při zasažení očí vyplachovat 15. minut velkým množstvím vody, vyhledat očního lékaře.

vytisknout  e-mailem