HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nebezpečné látky

Nebezpečné chemické látky a směsi jsou látky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností. Klasifikace chemický látek, která je platná od 1. prosince 2012, je dána Evropskou směrnicí ES 1272/2008 . Klasifikace směsí dle uvedené směrnice bude platná od 1. června 2015, v současné době jsou směsi klasifikovány dle vyhlášky 402/2011 Sb. V tomto článku je popsáno označování chemických látek a směsí a dále nebezpečné vlastnosti látek vyskytujících se v Moravskoslezském kraji. 

 nafta.jpg

Výskyt:
Směs kapalných uhlovodíků, používá se jako palivo.
Vlastnosti:
Hořlavá kapalina, toxická pro vodní organismy, může vyvolat rakovinu, dráždí kůži. Vdechování par způsobuje ospalost a závratě.
Nafta je lehčí než voda, při úniku do životního prostředí plave na hladině, havárii lze likvidovat nornými stěnami.
Odstup:
Od místa havárie bez ochranných prostředků při požáru dodržet odstup min. 100 m.
První pomoc:
Při nadýchání vynést postiženého na čerstvý vzduch, uvolnit oděv, úplný tělesný klid. Při styku s kůží okamžitě svléknout potřísněný oděv, důkladně omývat zasaženou pokožku vody a mýdlem, přivolat lékaře. Při zasažení očí vyplachovat 15. minut velkým množstvím vody, vyhledat očního lékaře.

vytisknout  e-mailem