HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Naše činnost

Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení v oblasti krizového řízení plní zejména následující úkoly:

 1. organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji,
 2. vede přehled možných zdrojů rizik a provádí analýzy ohrožení,
 3. zpracovává krizový plán kraje a krizové plány obcí s rozšířenou působností, přičemž vyžaduje součinnost orgánů kraje a obcí, organizačních složek státu, právnických osob a podnikajících fyzických osob a dalších subjektů,
 4. vytváří podmínky pro činnosti krizového štábu kraje a krizových štábů obcí s rozšířenou působností,
 5. za účelem přípravy na krizové situace vyžaduje, shromažďuje a eviduje údaje podle § 15, odst. (3) krizového zákona,
 6. předává Ministerstvu vnitra prostřednictvím generálního ředitelství, hejtmanovi a starostovi obce s rozšířenou působností na jejich žádost údaje podle §15, odst. (3) krizového zákona,
 7. plní úkoly stanovené Ministerstvem vnitra a úkoly stanovené hejtmanem v rozsahu krizového plánu kraje a starostou obce s rozšířenou působností v rozsahu krizového plánu obce s rozšířenou působností,
 8. seznamuje obce s rozšířenou působností a právnické nebo fyzické osoby na jejich žádost s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
 9. vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za krizových stavů,
 10. vyžaduje, shromažďuje a eviduje údaje o nezbytných dodávkách a dodavatelích v informačním systému ARGIS,
 11. podílí se na plnění úkolů v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy,
 12. zabezpečuje nezbytné dodávky HZS kraje pro krizové situace včetně válečného stavu dle zpracovaného plánu,
 13. organizuje a realizuje vzdělávání v oblasti krizového řízení,
 14. vykonává státní správu na úseku krizového řízení,
 15. vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií,
 16. vykonává kontrolu u obce s rozšířenou působností a obce v součinnosti s krajským úřadem,
 17. vykonává kontrolu u právnických osob a podnikajících fyzických osob, kterým uložil povinnost vyplývající z krizového plánu,
 18. vykonává kontrolu u územních správních úřadů uvedených v krizovém plánu kraje,
 19. zpracovává vnější havarijní plány,
 20. organizuje prověřování vnějších havarijních plánů a havarijního plánu kraje,
 21. zpracovává plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury - HZS kraje,
 22. koordinuje zpracování opatření při přechodu z mírového na válečný stav v působnosti HZS kraje,
 23. připravuje a usměrňuje zpracování podkladů pro jednání bezpečnostních rad, plní úkoly v oblasti kritické infrastruktury a její ochrany,
 24. zabezpečuje využívání GIS v krizovém řízení.

vytisknout  e-mailem