Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní záchranné operace

Zapojování České republiky do mezinárodních záchranných operací formou vysílání organizovaných celků  

 • Úvod
 • Způsoby poskytované pomoci do zahraničí
 • Požadavky na sestavení jednotek
 • Vyslání jednotky MV-generálního ředitelství HZS ČR
 • Vyslání styčných důstojníků

Úvod

 

Logo USAR

 

 

 

Základní právní normou, podle které se řídí zapojování ČR do mezinárodních záchranných operací a poskytování humanitární pomoci do zahraničí, je zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. Tímto zákonem je Ministerstvu vnitra dána pravomoc rozhodovat v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí o humanitární pomoci poskytované státem do zahraničí a o zapojování do mezinárodních záchranných operací.

Nařízením vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb., byla závazně stanovena některá důležitá pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací.

Úkoly Ministerstva vnitra na tomto poli plní MV-generální ředitelství HZS ČR.

Zásady pro vytváření odřadů HZS ČR pro poskytování pomoci mezi kraji v rámci ČR a při zapojení ČR do mezinárodních záchranných operací jsou stanoveny pokynem generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 45 ze dne 9.10.2003, ve znění pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 7 ze dne 2.2.2004.

 • Struktura USAR jednotky (USAR - z anglického Urban Search and Rescue)
  (soubor ve formátu .pdf)
 • Příručka pro velitele jednotek MV-generálního ředitelství HZS ČR
  Vyhledávací a záchranné práce ve zřícených budovách - Mezinárodní záchranné operace (soubor ve formátu .pdf)
 • Způsoby poskytované pomoci do zahraničí

  Rozhodující faktory pro vyslání záchranné jednotky do zahraničí:

  1. vzdálenost a místo určení
   • teritorium Evropy a ostatní státy světa, které požádají o pomoc pro speciálně připravené a předurčené síly v podobě jednotky MV-generálního ředitelství HZS ČR, vyslání se předpokládá pozemní cestou na vzdálenost do 1 000 km (17 h) nebo letecky na vzdálenost nad 1 000 km a do 2 500 km,
   • sousední státy ČR pro předurčené síly HZS krajů (tzv. odřady), přeprava se předpokládá pozemní cestou (výjimečně v odůvodněných případech i letecky);
  2. způsob přepravy
   • letecká přeprava je v ČR omezena vybavením Armády ČR. Pro jednotku MV-generálního ředitelství HZS ČR jsou Generálním štábem Armády ČR přislíbeny k využití dva letouny An-26 (hmotnost nákladu cca 4 t), pohotovost posádek letounů k odletu se pohybuje mezi 3 až 6 hodinami. Využít je možné i letoun TU-154 a vrtulník Mi-17. Letecká přeprava umožňuje omezenou velikost jednotky do 25 osob s vybavením a s omezenou dobou působení do 5 dní, na přepravu musí v místě nasazení navazovat přepravní prostředky poskytnuté přijímací stranou,
   • pozemní cesta umožňuje přesun těžké techniky a soběstačnou činnost jednotky s pobytem do 10 dní, finančně únosná je opět jednotka do 25 osob s cca 6 vozidly, podle potřeby provádění hasebních nebo záchranných prací a týlového zabezpečení. Doprava osob se přednostně zabezpečuje autobusem,
   • kombinace obou způsobů přeprav - síly vyslané letecky mohou být doplněny pozemními silami a mohou zasáhnout do vzdálenosti až 2500 km (cca 60 hodin jízdy) s plnou podporou a týlovým zabezpečením první jednotky vyslané leteckou cestou;
  3. charakter záchranných prací
   Odřady v rámci HZS ČR jsou připravovány pro:
   • vyhledávací a záchrannou činnost ze zřícených budov - z hlediska určení jednotky jde o jednotku pro vyhledávací a záchrannou činnost v obydlených oblastech (USAR jednotka - z anglického Urban Search and Rescue). Jednotky tohoto typu jsou klasifikovány podle metodiky INSARAG, kterou se ČR zavázala akceptovat přijetím rezoluce Valného shromáždění OSN č. 57/150 ze dne 16. prosince 2002, o posílení efektivity a o koordinaci pomoci při mezinárodních vyhledávacích a záchranných operacích. Složení umožňuje nepřetržitou práci dvou skupin záchranářů nejméně 72 hodin v 8-hodinových směnách,
   • likvidaci požárů - pro hašení požárů ropných látek, lesních požárů nebo zajištění náhradní činnosti za jednotky požární ochrany postiženého státu,
   • záchranné práce při povodních - pro provádění záchrany a evakuace osob z oblastí postižených povodněmi a pro odstraňování následků povodní nebo nadměrných dešťových srážek,
   • zásahy při chemických a ekologických haváriích - pro zásahy na nebezpečné látky, včetně likvidace ropných látek z povrchu vodních toků a stojatých vod,
   • zajištění speciálních požadavků nad rámec možností výše uvedených druhů odřadů.

  Požadavky na sestavení jednotek

  Personální zajištění a věcné prostředky požární ochrany jednotky MV-generálního ředitelství HZS ČR

  USAR jednotka pro leteckou přepravu k provádění vyhledávacích a záchranných prací v zahraničí je sestavována z příslušníků HZS hl.m. Prahy, který má dostatečné zázemí pro personální výběr vhodných příslušníků - požadavek znalosti cizích jazyků, velitelské funkce a specializace. Návaznost na letiště v Praze je rozhodující pro zpohotovení jednotky. Je předurčeno 66 příslušníků HZS hl.m. Prahy k prvotnímu nasazení, tj. 22 příslušníků v každé směně, kteří jsou vybíráni na základě zdravotní a psychické způsobilosti a předem očkováni proti nakažlivým nemocím a odborně připravováni.

  Jednotka předurčená pro přepravu pozemní cestou může být doplněna příslušníky z jiných HZS krajů.

  Lékaře jednotky zabezpečuje na vyžádání zdravotnický ústav speciálních služeb MV. Jde o lékaře pro potřebu členů jednotky, na kterého nejsou kladeny požadavky výkonu záchranářské specializace.

  Pro jednotku je ve spolupráci s kynologickými organizacemi předurčeno cca 15 až 20 kynologů z celé ČR. Rovněž tito předurčení členové jsou očkováni proti nakažlivým nemocím.

  Veškeré osoby předurčené do jednotky MV-generálního ředitelství HZS ČR musí mít platné cestovní doklady. Problematika potřebných víz se řeší operativně ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a příslušným zastoupením postižené země v ČR při vysílání jednotky.

  Speciální technikou a prostředky je podle charakteru záchranných prací jednotka MV-generálního ředitelství HZS ČR vybavována příslušnými HZS krajů. USAR jednotka je vybavována zejména technickými prostředky HZS hl.m. Prahy. Pro leteckou přepravu materiálu je HZS hl.m. Prahy vybaven dvaceti speciálními kontejnery. Letecká přeprava se řeší ve spolupráci s Generálním štábem Armády ČR.

  Po stránce týlového zabezpečení je jednotka MV-generálního ředitelství HZS ČR vybavována stravou na příslušný počet dní, stany, spacími pytli a dalšími prostředky. U pozemní přepravy týlovým kontejnerem, náhradními díly pro vozidla, alternativně pak cisternou na PHM a cisternou s pitnou vodou. Doprava osob se zabezpečuje přednostně autobusem. Autobus zajišťuje operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR u Zařízení služeb pro MV na základě písemné dohody mezi MV-generálním ředitelstvím HZS ČR a Zařízením služeb pro MV. Ostatní potřebnou techniku lze zajistit u jednotlivých HZS krajů.

  Vyslání jednotky MV-generálního ředitelství HZS ČR

  Uvedení předurčených sil a prostředků do pohotovosti provádí na pokyn řídícího důstojníka operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR po obdržení informace o vzniku závažné mimořádné události v zahraničí nebo při vyžádání pomoci ze zahraničí. Po upřesnění jmenného seznamu zajišťuje řídící důstojník vydání rozkazu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra k povolání příslušníků k pracovní cestě k plnění mimořádných úkolů HZS ČR, kterým se určí velitel jednotky, zařadí do jednotky osoby poskytující pomoc, stanoví cíl a způsob přepravy, místo soustředění, doba odjezdu a další náležitosti dle čl. 4 pokynem generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 45 ze dne 9.10.2003, ve znění pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 7 ze dne 2.2.2004.

  Svoz příslušníků nebo kynologů na místo soustředění k vyslání jednotky je zajišťován HZS krajů, případně ve spolupráci s Policií ČR na základě rozhodnutí řídícího důstojníka MV-generálního ředitelství HZS ČR.

  Současně s uvedením jednotky do pohotovosti je ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a odborem mezinárodní spolupráce MV:

  • situace v místě nasazení,
  • požadavky na pomoc,
  • kontakty na kompetentní orgány postižené země, její zastupitelský úřad v ČR a náš zastupitelský úřad v postižené zemi,
  • rychlý průjezd tranzitními zeměmi,
  • nutnost zajištění víz.

  Před vysláním je veliteli jednotky předána zúčtovatelná záloha v zahraniční měně potřebná pro zahraniční služební cestu ve smyslu zákona o cestovních náhradách a uzavřeno pojištění. Finanční prostředky v zahraniční měně zajišťuje odbor mezinárodní spolupráce MV ve spolupráci s MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.

  Při letecké přepravě je třeba s kompetentními orgány postižené země dohodnout návaznou přepravu do místa určení z cílového letiště.

   

  Vyslání styčných důstojníků

  Spolu s odesláním jednotek k zapojení do mezinárodních záchranných operací se předpokládá vyslání styčného důstojníka (koordinátora) na místo mimořádné události, kde je jeho úkolem především zprostředkování informační výměny mezi jednotkou a orgánem krizového řízení postižené země a podílení se na práci mezinárodního centra koordinace záchranných operací v místě mimořádné události (OSOCC), pokud je v místě mimořádné události ustaveno.

  Styčný důstojník je vybírán zejména podle jazykových nároků ze seznamu styčných důstojníků předurčených pro zapojení do mezinárodních záchranných operací, který byl sestaven na základě podkladů jednotlivých HZS krajů a je veden dle ustanovení § 2 písm. b) nařízení vlády č. 463/2002 Sb.

  vytisknout  e-mailem