Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Metodický pokyn pro ověřování požárních vlastností volně vedených kabelů a vodičů

Předmětem tohoto dokumentu je sjednocení postupu při ověřování požární odolnosti a funkční integrity volně vedených kabelových systémů podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb. a reakce na oheň podle rozhodnutí Komise 2006/751/ES.

Požární odolnost

 
Klasifikace PH
 
Ve smyslu čl. 4.3.1.4.6 interpretačního dokumentu č. 2 ke směrnici Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (dále jen „CPD“) se požární odolností kabelů rozumí schopnost elektrických kabelů vystavených podmínkám požáru zachovávat plynulou dodávku elektrické energie a přenos signálů ze silového zdroje do bezpečnostní instalace (instalací). Rozhodnutím Komise 2000/367/ES, kterým se provádí CPD pokud jde o klasifikaci požární odolnosti stavebních výrobků a jejich částí, byly v návaznosti na shora uvedenou definici zavedeny následující třídy odolnosti napájecích nebo signálních kabelů nebo systémů malého průměru (průměr < 20 mm a průřez vedení ≤ 2,5 mm2): 
 
PH 15, PH 30, PH 60, PH 90 a PH 120.
 
Uvedené třídění se vztahuje k působení plamenného zdroje o konstantní teplotě 842 °C. Předepsaná teplotní/časová křivka po prvních 30 minut sleduje normovou teplotní/časovou křivku (ČSN EN 1363-1) a pak zůstává konstantní. Umístění a upevnění kabelů ve zkušebním zařízení při zkoušce je stanoveno zkušební metodikou podle ČSN EN 50200. Zkušební poloha ani způsob upevnění však neodpovídají reálné instalaci kabelů ve stavbě. Rovněž působení plamenného zdroje není v souladu s předepsaným požárním scénářem podle ČSN EN 1363-1. Klasifikace PH platí pro kabely nouzových obvodů s jmenovitým napětím nepřesahujícím 600/1 000 V, včetně kabelů pro jmenovité napětí nižší než 80 V a pro optické kabely nouzových obvodů. Zkušební metoda platí pouze pro kabely s kovovými vodiči do průřezu 2,5 mm2 včetně a pro optické kabely do průměru 20 mm:
 
Klasifikace P
 
Vztahuje se pro elektrické kabely a kabely u optických vláken a příslušenství v systémech pro rozvod a požární ochranu kabelů:
 
P 15, P 30, P 60, P 90 a P 120.
 
Uvedené třídění se vztahuje k expozici normovou teplotní/časovou křivkou (ISO 834). Jedná se o kabely se jmenovitým napětím do 1 kV o průměru či průřezu větším než u tříd PH. Pro zkoušení funkčního kriteria P však nebyla zpracována společná evropská zkušební metodika. Jednotlivé členské státy proto v takovém případě využívají subsidiární části směrnic nového přístupu a využívají pro tyto účely existující národní technické normy či jiné technické specifikace.
 
Provádění zkoušky a klasifikace shora uvedených mezních stavů v podmínkách České republiky se provádí podle revidovaného zkušebního předpisu PAVUS, a.s. ZP-27/2008, kterým jsou pokryty veškeré třídy i úrovně zmíněných kriterií, požadované právními předpisy a projektovými normami z oblasti požární bezpečnosti staveb.
 

Zachování funkční integrity volně vedených kabelových systémů

 
Součástí klasifikace P nebo PH ve smyslu interpretačního dokumentu č. 2 k CPD, ani klasifikace podle rozhodnutí Komise 2000/367/ES není posouzení systémové integrity kabelových rozvodů v instalační sestavě (tj. včetně nosných, upevňovacích a kotvících prvků).
 
Z důvodu neexistence národní technické specifikace, která by řešila zachování funkce kabelových rozvodů, včetně jejich systémové integrity, byla v zájmu dosažení vysokého stupně ochrany tato systémová integrita zachování funkce kabelových systémů definována přímo v příloze č. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb. Z této definice vyplývá, že nosná či úložná konstrukce kabelového systému musí zajišťovat stabilitu kabelu nebo kabelů na ní uložených alespoň po dobu zachování jejich funkce při požáru, vyjádřenou třídou odolnosti P či PH v minutách. Jedná se o ověření požadavku R≥P nebo R ≥ PH.
 
Zkoušky systémové integrity v podmínkách České republiky se provádí podle zkušebního předpisu PAVUS, a.s. ZP-27/2008. Ověření stability úložných konstrukcí kabelových systémů je v klasifikaci vyjádřeno klasifikačním písmenem R s údajem doby umístěným za lomítkem v klasifikaci P nebo PH.
 

Reakce na oheň

 
Klasifikace elektrických kabelů podléhá rozhodnutí Komise 2006/751/ES, kterým se mění a doplňuje rozhodnutí Komise 2000/147/ES. Zkušební metodiky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí jsou pro klasifikaci elektrických kabelů z hlediska reakce na oheň přímo závazné dnem oznámení tohoto rozhodnutí v úředním věstníku EU (OJEU). V praxi to znamená, že zkušební metody zakotvené v citovaném rozhodnutí, byť například odvolávkou na prEN 50399-2-1, prEN 50399-2-2, jsou pro členské státy závazné. Ve shodě s ČSN EN 61386-1 Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky, se zkoušení a klasifikace reakce na oheň provádí na kabelech, včetně ochranných trubek. Provádění zkoušek kabelů z hlediska reakce na oheň v podmínkách České republiky je zajištěno.
 

Závěr

 
Požadavky vyplývající z přílohy č. 2 k vyhlášce č. 23/2008 Sb. odpovídají potřebám praxe a jejich ověřování je možné. Vzhledem k tomu, že k některým základním požadavkům směrnice CPD nebyly dosud zpracovány příslušné evropské technické specifikace, lze pro ověření shody v podmínkách České republiky využít národní návody autorizovaných osob, zpracované k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Za tímto účelem AO 216 PAVUS, a.s. provedla výše zmíněná rozšíření zkušebního předpisu ZP-27/2008 Pro stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí – - systémů - v případě požáru. Klasifikace reakce na oheň se provádí ve shodě s rozhodnutím Komise č. 2006/751/ES. Autorizovaná osoba č. 216 PAVUS, a.s. vede databázi klasifikovaných výrobků na základě výsledků zkoušek zkušebních laboratoří.

vytisknout  e-mailem