HZS Zlínského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vnitřní oznamovací systém

Informace pro oznamovatele

Cíl zavedení ochrany oznamovatelů

Hlavním cílem pro zavedení ochrany oznamovatelů je umožnit odhalování protiprávního jednání u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje (dále jen „HZS kraje“) při výkonu pracovní či jiné činnosti, o kterém zaměstnanci, příslušníci či jiné osoby v obdobném postavení (viz. níže) za běžných okolnosti neinformují svého zaměstnavatele či příslušné státní orgány, a to z důvodu obav z tvz. odvetných opatření.

Právní úprava ochrany oznamovatelů  

Právní úprava ochrany oznamovatelů vychází zákona č.171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“).

Kdo může být oznamovatelem

Oznamovatelem může být jakákoliv fyzická osoba, která je ve služebním nebo pracovním poměru vůči HZS kraje, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), dobrovolník, stážista nebo student v rámci praxe, vykonávané u HZS kraje, včetně osob, které se o tyto činnosti ucházejí.

Oznámení může učinit rovněž osoba, jejíž pracovní nebo služební poměr již skončil, případně osoba, které oznamované informace získala v rámci přijímacího řízení či předsmluvních jednání u HZS kraje.

HZS kraje vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Jaké protiprávní oznámení lze ohlásit

Oznamovatel může podat informace z vymezeného okruhu oznámení, přičemž se může jednat o důvodná podezření, o skutečné či možné porušení předpisů, ke kterým již došlo nebo může dojít, včetně informací o pokusech taková porušení utajit. Důvody, které vedou oznamovatele k podání oznámení, nejsou podstatné pro rozhodnutí o poskytnutí ochrany oznamovatele, je však zakázáno podávat informace úmyslně či vědomě nepravdivé, nesprávné či zavádějící.

Oznámení se musí týkat některé z oblastí

 1. Jednání osoby povinné, které má znaky trestného činu,
 2. Jednání osoby povinné, které má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. Jednání osoby povinné, které porušuje tento zákon,
 4. Jednání osoby povinné, které porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Informace, které nelze oznamovat

Z oznámení jsou vyňaty informace

 • které by mohly ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky
 • informace o činnosti zpravodajských služeb
 • utajované informace
 • informace, jejichž vyzrazení by mohlo ohrozit probíhající trestní řízení
 • informace, na které se vztahuje zákonem stanovená povinnost mlčenlivosti.

V režimu směrnice nelze oznamovat informace vztahující se např. k nedodržování pracovní doby, šikany na pracovišti či diskriminaci na základě věku, pohlaví, národnosti apod. K přijetí oznámení o těchto informacích je oprávněn ombudsman Hasičského záchranného sboru ČR, a to pouze v případech spojených se zaměstnáním u HZS, výkonem služby nebo funkce. 

Ochrana osobních údajů obsažených v oznámení

Osobní údaje oznamovatele i osobní údaje obsažené v oznámení, jsou zpracovány v souladu s pravidly GDPR a důvěrnost všech údajů a informací je zajištěna zpracováním oznámení pouze jednou osobou (pověřená osoba). Elektronická komunikace i listinné dokumenty, jsou zajištěny proti porušení důvěrnosti (přístup k nim má pouze pověřená osoba). Osobní údaje, které jsou pro vyřízení oznámení zjevně nepodstatné, se neshromažďují, a jsou-li získány náhodou, jsou bez zbytečného odkladu vymazány. 

Ochrana oznamovatele

Ochrana oznamovatelů (ale i jejich rodinných příslušníků a osob, které jsou ve vztahu k oznamovatelům osobami blízkými, osob, které oznámení umožnily či usnadnily podání oznámení a osob, které jsou vůči oznamovateli v pracovněprávním vztahu či vztahu obdobném) je poskytována přímo na základě zákona.

Ochrana oznamovatelů je poskytována ve formě zajištění ochrany identity oznamovatele (do ohlašovacího systému je umožněn přístup pouze pověřené osobě), když totožnost oznamovatele nesmí být sdělena bez jeho souhlasu jinému subjektu (jiný příslušný správní orgán apod.). Ochrana se vztahuje i na všechny informace, podle kterých by bylo možné oznamovatele ztotožnit.

Součástí ochrany oznamovatelů je rovněž ochrana před odvetnými opatřeními.  Na ochranu před odvetnými opatřeními mají nárok i oznamovatelé, kteří podali oznámení anonymně a následně byli identifikováni (náhodou či vlastním sdělením oznamovatele apod.).

Za odvetná opatření lze považovat

 • skončení služebního nebo pracovního poměru (případně jeho neprodloužení)
 • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti
 • odvolání z místa vedoucího zaměstnance, uložení kázeňského trestu
 • snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku
 • diskriminace
 • přeložení nebo převedení na jinou práci nebo služební místo
 • služební hodnocení nebo pracovní posudek
 • neumožnění odborného rozvoje
 • změna pracovní nebo služební doby
 • vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky
 • zásah do práva na ochranu osobnosti 

Komu a jak se oznámení podává

Oznámení lze učinit osobně, ústně, písemně nebo elektronicky.

Oznámení lze podat:

 • osobně u pověřené osoby: plk. Mgr. Natálie Mrhálková (kpt. Mgr. Bc. Patrick Landa, zástupce v době nepřítomnosti pověřené osoby),
 •  po předchozí telefonické nebo písemné domluvě. O osobním oznámení se sepisuje protokol. Z takto činěného oznámení může být se souhlasem osoby, která oznámení podává, činěn zvukový nebo obrazový záznam,
 • písemně v obálce označené „k rukám plk. Mgr. Natálie Mrhálkové – Oznámení - NEOTVÍRAT“ prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb,
 • písemně v obálce označené „k rukám plk. Mgr. Natálie Mrhálkové – Oznámení - NEOTVÍRAT“ vložením do schránky pro příjem zásilek, umístěné na budově Krajského ředitelství HZS Zlínského kraje,
 • elektronicky na emailovou adresu zlk.oznameniViewImage2.gif
 • Oznamovatel má také možnost své oznámení podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
 • Není vyloučena možnost podat oznámení zcela anonymně, takováto forma podání má ovšem i své nevýhody v podobě omezené ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními.

Adresa:

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Přílucká 213, 760 01 Zlín

Telefonní číslo: +420 950 670 120

Email: zlk.oznameniViewImage2.gif

Prošetření oznámení

Oznamovateli bude do 7 kalendářních dnů od doručení/předání oznámení potvrzeno převzetí oznámení a nejpozději do 3 měsíců od odeslání potvrzení o přijetí oznámení, obdrží vyrozumění o vyřízení oznámení a přijatých nápravných opatřeních. Každé oznámení bude posuzováno z hlediska osobní a věcné působnosti podle zákona.

Oznamovatel nebude vyrozumíván o přijetí oznámení a o vyřízení oznámení, pokud o to výslovně v oznámení požádá nebo pokud je zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení jeho totožnosti. Orgánům činným v trestním řízení je možné totožnost oznamovatele sdělit, pokud o to dožádáním požádají. V případě, že by totožnost oznamovatele bylo nutno sdělit orgánům činným v trestním řízení, bude tato skutečnost oznamovateli předem sdělena. Postoupit oznámení jinému příslušnému orgánu lze pouze na základě výslovného souhlasu oznamovatele. 

vytisknout  e-mailem