HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost

  • Preventivně výchovná činnost
  • Informace, materiály
  • Hasík CZ
  • Další vzdělávací projekty

Preventivně výchovná činnost

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje zabezpečuje podle § 26, odst. 2, písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem vnitra a dále dle § 10 odst. 5 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb. o IZS organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek integrovaného záchranného systému zaměření na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje školící střediska.

Pravidelně pořádá preventivně výchovné akce pro veřejnost, spolupracuje na akcích pořádaných dalšími organizacemi a poskytuje veřejnosti důležité preventivní informace z požární ochrany, ochrany obyvatelstva i krizového řízení.

Podmínky účasti HZS LK na preventivně výchovných akcích a akcích pro veřejnost

HZS LK se účastní veřejných akcí, které především souvisejí s činností HZS nebo složek integrovaného záchranného systému.

HZS LK se neúčastní akcí pořádaných politickými stranami a uskupeními a akcí, při kterých je vybíráno vstupné. Dále se neúčastní akcí s předpokládanou malou účastí veřejnosti, které by byly pro HZS LK z hlediska ekonomického i personálního obsazení neefektivní a současně bez jakéhokoli přínosu v oblasti preventivně výchovné činnosti (PVČ).

U žádostí základních škol o spolupráci při podpoře výuky tematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na projektovém vyučování HZS LK upřednostňuje školy, jejichž zástupci se účastní vzdělávacích programů pro pedagogy, které pořádá HZS LK každý rok ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání.

Instruktoři preventivně výchovného programu „Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva" si sami vybírají školy, na kterých budou program přednášet. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela dobrovolnou aktivitu příslušníků a zaměstnanců HZS LK, není možné vyhovět ostatním školám, které mají o program zájem.

Příslušníci HZS LK se stánkem PVČ se účastní akcí na venkovních prostranstvích v období od 15. dubna do 30. září. V ostatním období probíhá PVČ ve vnitřních prostorách hasičských stanic, případně jiných subjektů.

Subjekt, který si vyžádal účast HZS LK při své akci, zajišťuje pro příslušníky:
• sociální zařízení v místě konání akce,
• při akci v délce trvání do 5 hodin pitný režim,
• při akci v délce trvání nad 5 hodin pitný režim a stravu.
V případě, že pořadatel nemůže zajistit stravu, má HZS LK právo přerušit akci na dobu nezbytnou pro její zajištění.

HZS LK si vyhrazuje právo odmítnout účast na akci i při splnění všech podmínek ze strany pořadatele, jestliže se v daném termínu koná více akcí najednou nebo nemůže akci dostatečně personálně zajistit.

K žádosti o účast HZS LK na pořádané akci, za výše uvedených podmínek, vyplňte prosím přiložený DOTAZNÍK a zašlete ho na adresu tomas.benes@hzslk.cz

Pořizování fotodokumentace a videozáznamů z akcí pro veřejnost

Vstupem na akci, která se koná v prostorách HZS LK, udělují účastníci souhlas s tím, že mohou být pořizovány videozáznamy a fotografie jejich osoby. V rámci propagace činnosti HZS LK mohou být záznamy využity na webových stránkách či sociálních sitích. Fotografie budou zveřejněny vždy anonymně, bez přiřazení příslušných jmen.

Spolupráce se školami

HZS LK zároveň pravidelně vzdělává pedagogy především základních škol v tematice ochrany člověka za mimořádných událostí. Ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání pořádá pro pedagogy základních škol vzdělávací program akreditovaný MŠMT „Mimořádné události ve škole a jejich řešení". Vzdělávání dětí podporuje i projekty jako je například "Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva", nebo spolupracuje se školami při pořádání "Branných dnů" a "Dnů bezpečí".

Přednášky pro seniory

HZS LK pořádá také pro skupiny seniorů (kluby seniorů, domy s pečovatelskou službou atd.) přednášky "Bezpečná domácnost seniora", které jsou zaměřeny především na oblast požární ochrany a základní pravidla chování při vzniku mimořádné události. Senioři se mohou například dozvědět informace o správném použití přenosných hasicích přístrojů, lhůtách kontrol a čištění komínů, co dělat při požáru, jak správně volat na tísňovou linku, co dělat po zaznění Všeobecné výstrahy aj.

Příslušníci preventivně výchovné činnosti

Vedoucí skupiny
Jméno a příjmení Pozice Organizační součást telefon e-mail
Tomáš Beneš Krajský koordinátor PVČ oddělení OOB a KŘ 950470237 tomas.benes@hzslk.cz
Členové skupiny
Jméno a příjmení Pozice Organizační součást telefon e-mail
Michaela Stará zástupce vedoucího skupiny, krajský garant oddělení OOB a KŘ 950470057  michaela.stara@hzslk.cz
Jan Hrdlička člen pracovní skupiny, krajský garant oddělení IZS a služeb 950470062 jan.hrdlicka@hzslk.cz
Kateřina Štajncová člen pracovní skupiny, krajský garant oddělení stavební prevence, kontrolní činnost a ZPP 950471219 katerina.stajncova@hzslk.cz
Monika Dostálová člen pracovní skupiny, garant ÚO Jablonec nad Nisou 950481058 monika.dostalova@hzslk.cz
Otakar Rezler člen pracovní skupiny, garant ÚO Semily 950485240 otakar.rezler@hzslk.cz
Iva Michalíčková člen pracovní skupiny, garant ÚO Liberec 950471058 iva.michalickova@hzslk.cz
Aleš Pospíšil člen pracovní skupiny, garant ÚO Česká Lípa 950475055 ales.pospisil@hzslk.cz
Jaroslava Benešová člen pracovní skupiny, tiskový mluvčí HZS LK pracoviště organizační a právní 950470122 tiskovy.mluvci@hzslk.cz

Informace, materiály

Hasík CZ

O programu Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti PO a OOb

Program "Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva" je určen dětem základních škol. Vznikl v Bruntále v roce 1996 a do současnosti je zde realizován ve spolupráci s občanským sdružením Citadela Bruntál. Autory programu jsou příslušníci HZS Moravskoslezského kraje, územního odboru Bruntál, Bohdan a Štěpán Mikulkovi.  Na realizaci celého programu se podílí rovněž dětský psycholog Mgr. Miroslav Piňos, bez jehož odborných zkušeností by nebyl preventivní program úplný.

Hlavními klady tohoto projektu jsou dlouhodobost, cílenost, odbornost a možnost zajistit program pro co největší počet dětí. V počátku byl program zaměřen pouze na požární ochranu a postupným vývojem se rozšířil o základní informace z oblasti ochrany obyvatelstva. Vzdělávací program získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a pro školy je zdarma. 

První část programu je zaměřena na děti ve věku 7 - 10 let (2. třída ZŠ), což je první stupeň školní docházky. Dětem jsou předneseny základní informace a poznatky z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve dvou vyučovacích hodinách, které jsou dále děleny do jednotlivých tématických bloků. Cílem první části je získání důvěry dětí, vytvoření respektu z ohně a postulátu, že oheň dětem opravdu do ruky nepatří. Děti se naučí, jak přivolat pomoc (jde zejména o snížení ostychu při přivolání pomoci), prohlédnou a obléknou si zásahový oblek, čímž dojde ke snížení strachu z vybavení a výstroje hasiče. Dále se v první části děti dozvědí, co znamená zvuk sirény - varovný signál, co dělat při zvuku sirény - varovném signálu, co si vzít s sebou při opuštění bytu. V průběhu výuky jsou dětem rozdány propagační materiály s preventivní tématikou.

Druhá část je určena dětem ve věku 11 - 14 let (6. třída ZŠ), což v praxi znamená druhý stupeň školní docházky. Výuka je doplněna o tématiku náročnější a není již vedena tak hravou formou, jako část první. Otevřená komunikace a vzájemný dialog je však nadále její podstatou. Uvedená část je rozdělena také na dvě samostatné hodiny, z nichž každá je rozšířeným opakováním obou hodin první části. Nově se objevují témata zdravovědy, požární prevence v přírodě a lesní požáry. V druhé části se děti také dozví, co dělat když bude nařízena evakuace z místa bydliště, zásady opuštění bytu v případě evakuace, zásady ochrany při úniku nebezpečných látek, jak se budeme chránit v zamořeném prostředí a co jsou prostředky improvizované ochrany osob. Cílem druhé části výukového programu je zopakovat si a rozšířit znalosti získané v první části, uvědomit si zodpovědnost za své jednání, ale i za své mladší sourozence, naučit se základy první pomoci při popáleninách a intoxikaci kouřem, jak se zachovat při zvuku sirény a jak se chránit při úniku nebezpečných látek.

Instruktoři programu Hasík CZ v Libereckém kraji

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje se do preventivně výchovného programu Hasík CZ zapojil v roce 2008, kdy byla ve spolupráci s neziskovou organizací Citadela Bruntál vyškolena první dvojice instruktorů. 
 

Instruktoři působící na školách - HZS Libereckého kraje:
kpt. Mgr. Aleš ČERMÍN - krajské ředitelství Liberec 
kpt. Ing. Monika DOSTÁLOVÁ - územní odbor Jablonec nad Nisou
nstržm.Martin GÖTZ - územní odbor Liberec, stanice Raspenava
nprap. Bc. Jiří HAVLIŠTA - územní odbor Semily, stanice Turnov
pprap.Karel HRUBÝ - územní odbor Česká Lípa, stanice Česká Lípa
nprap.Tomáš JAVŮREK - územní odbor Česká Lípa, stanice Česká Lípa
pprap. Ing. Jakub JENIŠTA - územní odbor Jablonec nad Nisou
mjr. Mgr. Vladimír KECEK - územní odbor Česká Lípa 
nstržm. Jan KOLSTRUNK - územní odbor Česká Lípa, stanice Česká Lípa
nprap.Robert KOPECKÝ - krajské ředitelství Liberec
nstržm. Jan KNÍŽEK - územní odbor Česká Lípa, stanice Jablonné v Podještědí
nstržm. Vojtěch KRÁL - územní odbor Liberec, stanice Raspenava
nstržm.Lukáš MAREK - územní odbor Liberec, stanice Liberec
por. Mgr. Iva MICHALÍČKOVÁ - krajské ředitelství Liberec
por. Ing. Miloslav MIKSÁNEK - územní odbor Semily
nstržm. Tomáš MRÁZEK - územní odbor Česká Lípa, stanice Česká Lípa
pprap.Tomáš POLÁK - územní odbor Česká Lípa
npor. Ing. Pavel ŠTĚPÁNEK - územní odbor Semily
plk. Mgr. Ladislav VAKULA - územní odbor Česká Lípa
nstržm. Jan VANĚK - územní odbor Česká Lípa, stanice Jablonné v Podještědí 
pprap. Aleš VIČAN - územní odbor Česká Lípa, stanice Česká Lípa
nstržm. Miroslav VEČERNÍK - územní odbor Semily, stanice Semily
nstržm. Ing. et Ing.Adam VONDRA - územní odbor Semily, stanice Semily
nstržm. Milan ZAVŘEL - územní odbor Jablonec nad Nisou, stanice Jablonec nad Nisou

Instruktoři působící na školách - SDH: 
Vojtěch BARANEC - Lomnice nad Popelkou
Roman BLUSK - Hrádek nad Nisou 
Jiří BOJANOV
Václav BROŽEK - Lomnice nad Popelkou
Lukáš CIGLA - Turnov  
Pavlína DLASKOVÁ HOŘENÍ - Turnov
Milan GÖTZ - Kunratice
Tomáš KNOBLOCH - Zákupy
Pavla KOŠŤÁKOVÁ - Hrádek nad Nisou
Jiří SVOBODA - Nové Město pod Smrkem - Ludvíkov pod Smrkem
Stanislav ŠVEŇHA - Zákupy

Výcvik nových instruktorů

Dobrovolní zájemci z řad příslušníků hasičských záchranných sborů  krajů a členů sborů dobrovolných hasičů jsou odborně vyškolováni pro práci instruktorů preventivně výchovného programu Hasík CZ formou pětidenních vzdělávacích kurzů (celkem 40 vyučovacích hodin), po jejichž absolvování obdrží certifikát a jsou připraveni na práci na školách.

Náročný výcvik je realizován formou třídenního víkendového úvodního metodického kurzu. Po 4 - 6 týdnech, kdy si účastníci ověří metodiku prací s konkrétním kolektivem dětí na škole, pokračuje dvoudenním víkendovým kontrolním seminářem. Výcvik je podle potřeby doplňován přednáškami a pracovními semináři s výměnou názorů a zkušeností.

Kromě základních teoretických vědomostí je při koncipování výcviku položen důraz na rozvoj komunikačních schopností, ale i na využití interaktivních technik při práci s dětmi.

V Libereckém kraji výcvik nových instruktorů organizuje krajská koordinátorka PVČ HZS Libereckého kraje por. Mgr. Iva Michalíčková ve spolupráci s neziskovou organizací Citadela Bruntál z. s. a samotnými tvůrci programu.

 

Školy zapojené do programu Hasík CZ v Libereckém kraji

V Libereckém kraji jsou do preventivně výchovného programu Hasík CZ zapojeny 2. a 6. třídy těchto základních škol:

Území okresu Česká Lípa:
Cvikov: ZŠ a MŠ Bohumila Hynka
Česká Lípa: ZŠ Sever, ZŠ Pátova, ZŠ Partyzánská, ZŠ Špičák, ZŠ Jižní 
Dubá: MŠ a ZŠ Dubá
Horní Police: ZŠ Horní Police  
Jezvé: ZŠ Jezvé
Kamenický Šenov: ZŠ Kamenický Šenov 
Kravaře: ZŠ Kravaře 
Kamenický Šenov: ZŠ Kamenický Šenov
Skalice u České Lípy: ZŠ a MŠ Skalice u České Lípy  
Volfartice: ZŠ Volfartice  
Zákupy: ZŠ a MŠ Zákupy  

Území okresu Jablonec nad Nisou: 
Desná: ZŠ a MŠ Desná
Jablonec nad Nisou: ZŠ Pasířská, ZŠ Mozartova, ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín 
Koberovy: ZŠ Koberovy
Lučany nad Nisou: ZŠ Lučany nad Nisou
Pěnčín: ZŠ Pěnčín
Velké Hamry: ZŠ Velké Hamry

Území okresu Liberec:
Hrádek nad Nisou: ZŠ Lidická
Chrastava: ZŠ 1. máje 
Jablonné v Podještědí: ZŠ Jablonné v Podještědí
Liberec: ZŠ Švermova, ZŠ Doctrina
Nové Město pod Smrkem: ZŠ Nové Město pod Smrkem
Raspenava: ZŠ Raspenava   

Území okresu Semily: 
Háje nad Jizerou: Krakonošova ZŠ a MŠ
Lomnice nad Popelkou: ZŠ T. G. Masaryka
Příšovice: ZŠ Příšovice
Rokytnice nad Nizerou: ZŠ Rokytnice n. J.
Turnov: ZŠ Skálova
Vysoké nad Jizerou: ZŠ Vysoké n. J.

Program "Hasík CZ - Vaše cesty k bezpečí" probíhá na těchto středních školách:

Česká Lípa: Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o.

Další vzdělávací projekty

Záchranný kruh

HZS Libereckého kraje se stal v roce 2013 partnerem Asociace Záchranný kruh, která vznikla v roce 2005 jako nositel a hlavní realizátor Integrovaného projektu Záchranný kruh. Na základě partnerských dohod sdružuje Asociace záchranářské, vzdělávací a další subjekty a instituce, které se aktivně zabývají problematikami vzdělávání, prevence a přípravy  v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí, bezpečnosti a ochrany životů, zdraví, životního prostředí a majetku.
Všichni společně realizují projekty a v současné době zejména vyvíjejí nové vzdělávací materiály a pomůcky, které pomáhají v každodenním životě všem cílovým skupinám, zejména dětem a mládeži, ale i jejich rodičům a pedagogům rozpoznávat rizika a nebezpečí, předcházet jim, připravit se na či správně reagovat v krizových situacích.

Vaše cesty k bezpečí

HZS Libereckého kraje je od roku 2010 partnerem projektu Vaše cesty k bezpečí, aneb chytré blondýnky radí, který Vám poskytne rady, jak správně postupovat při běžných druzích ohrožení, včetně ohrožení bezpečnosti či Vašeho majetku v důsledku kriminality. Projekt vznikl v roce 2008 z iniciativy Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (JMK) ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie JMK a s Diecézní charitou Brno.

vytisknout  e-mailem