HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) byl v rámci Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje nastaven vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje coby zaměstnavatele. Tento oznamovací systém je určen příslušníkům Hasičského záchranného sboru České republiky zařazeným u Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, zaměstnancům Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje a dalším osobám vykonávajícím u Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje stáž, odbornou praxi nebo dobrovolnickou činnost.

Informace před podáním oznámení

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká, a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Komplexní informace pro oznamovatele lze nalézt zde: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele/

Kdo může podat oznámení

Oznamovatelem ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených zákonem o ochraně oznamovatelů. Oznámení může podat každý příslušník a zaměstnanec Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (ustanovení § 2 odst. 3 písm. a) a b) zákona o ochraně oznamovatelů) a další osoby vykonávající pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje práci nebo jinou obdobnou činnost v rozsahu ustanovení § 2 odst. 3 písm. h) a i) zákona o ochraně oznamovatelů. Oznamovatelem může být také osoba, která se o práci nebo jinou obdobnou činnost u Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje uchází (ustanovení § 2 odst. 4 zákona o ochraně oznamovatelů).

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona o ochraně oznamovatelů vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje nevykonávají práci nebo obdobnou činnost podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) a i) a odst. 4 zákona o ochraně oznamovatelů. Tito oznamovatelé mohou využít externí oznamovací systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

V případě anonymních oznámení bude s takovým oznámením zacházeno stejně jako s oznámením od identifikovaného oznamovatele s přihlédnutím k odlišnostem vyplývajícím z povahy věci.

Jaké protiprávní jednání lze oznámit

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Komu oznámení podat

V souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje určil osobu příslušnou k přijímání oznámení včetně jeho vyřizování a jejího zástupce pro případ nepřítomnosti příslušné osoby takto:

kpt. Bc. Jaroslava Vörösová (příslušná osoba),

plk. Mgr. Ivana Pelikusová (zastupující příslušná osoba).

Oznámení je možné podat:

 • písemně prostřednictvím zabezpečené e-mailové schránky ulk.oznameni@hzscr.cz,
 • písemně v listinné podobě zasláním na adresu: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, výslovně do rukou příslušné osoby. Obálka musí být označena textem: „NEOTVÍRAT – k rukám příslušné osoby“,
 • ústně prostřednictvím telefonního čísla: +420 950 430 281 (příslušná osoba), +420 950 430 130 (zastupující příslušná osoba); z rozhovoru bude pořízen písemný záznam,
 • osobně, a to po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou, přičemž požadavku oznamovatele na osobní podání oznámení musí být vyhověno v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Z ústního oznámení se pořídí protokol, nebo záznam (zvukový či obrazový), tento však může být pořízen pouze se souhlasem oznamovatele,

Oznamovatel má také možnost oznámení podat prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Další informace

Bližší informace vztahující se k oznamování porušování práv jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti

https://oznamovatel.justice.cz/

vytisknout  e-mailem