HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stavební prevence

  1. Oznámení HZS Ústeckého kraje o změně ve výkonu státního požárního dozoru a dalších změnách
  2. Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení

V souvislosti s účinností zákona č. 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jenž nabyl účinnosti dnem 1. 12. 2021 (dále jen „zákon o požární ochraně“) dochází změně výkonu státního požárního dozoru ze strany Hasičského záchranného sboru ČR. Ke změně zákona o požární ochraně byl rovněž vydán nový prováděcí předpis, vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále „vyhláška o kategorizaci“). 

Kategorizace staveb z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva má značné dopady jak do oblasti zpracovávání požárně bezpečnostních řešení, tak i do oblasti výkonu státního požárního dozoru ze strany Hasičského záchranného sboru ČR. Zásadním způsobem se mění rozsah staveb, které podléhají výkonu státního požárního dozoru v oblasti stavební prevence. Stavby jsou členěny do čtyř kategorií – 0, I, II a III – a u každé z těchto kategorií jsou stanoveny požadavky a oprávnění s ohledem na obsah projektové dokumentace, oprávnění ke zpracování požárně bezpečnostního řešení a výkonu státního požárního dozoru.

Dle uvedené právní úpravy jsou stavby nově členěny z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva do čtyř kategorií:

  • stavby kategorie 0, nepředstavující zvláštní nebezpečí,
  • stavby kategorie I, představující mírné nebezpečí,
  • stavby kategorie II, představující vyšší nebezpečí,
  • stavby kategorie III, představující vysoké nebezpečí.

Podle § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor v rozsahu posouzení stavební nebo územně plánovací dokumentace (regulačního plánu, nahrazuje-li územní rozhodnutí vztahující se k umístění stavby, podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vztahující se k umístění stavby, projektové dokumentace stavby nebo dokumentace pro ohlášení stavby, v těch případech, kdy se podle stavebního zákona nevyžaduje pro ohlášení stavby projektová dokumentace, nebo dokumentace ke změně v užívání stavby) nevykonává u stavby kategorie 0 a I. 

To, že se u staveb kategorie 0 a I nevykonává státní požární dozor však neznamená, že na tyto stavby nebudou kladeny žádné požadavky požární bezpečnosti. Požárně bezpečnostní řešení se zpracovává nejen u kategorie stavby II a III, ale i u kategorie stavby I (viz § 40 odst. 2 zákona o požární ochraně). Požárně bezpečnostní řešení se však zpracovává pouze u staveb, u kterých je vedeno řízení nebo jiný postup podle stavebního zákona.

Další změnou ve vztahu k výkonu státního požárního dozoru je určení orgánu příslušného ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska vydaného hasičským záchranným sborem kraje. U stavby kategorie II se jedná o ředitele hasičského záchranného sboru kraje, u stavby kategorie III je příslušným k zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále „GŘ HZS ČR). Uvedené se nedotýká ochrany obyvatelstva, kde příslušným orgánem ve všech případech zůstává GŘ HZS ČR.

Další neméně významná změna se týká zařízení sociálních služeb poskytujících služby sociální péče formou pobytových služeb. Podle § 8 odst. 1 písm. a) a b) zákona o požární ochraně musí být tato zařízení v části stavby, v níž je služba poskytována, vybavena:

a) elektrickou požární signalizací, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení nad 50 osob,
b) zařízením autonomní detekce a signalizace, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení 50  osob nebo nižší, pokud není vybaveno podle písmene a).  

Zařízení sociálních služeb poskytující služby sociální péče formou pobytových služeb přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona musí být v části stavby, v níž je služba poskytována, vybaveno elektrickou požární signalizací, pokud je ve stavbě poskytována obdobná sociální péče dalším provozovatelem a součet ubytovací kapacity je nad 50 osob.

Zařízení sociálních služeb poskytující služby sociální péče formou pobytových služeb přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona musí zajistit splnění povinnosti podle § 8 odst. 1 a 2 do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj do 1. 12. 2024). Další požadavky na požární bezpečnost tímto nejsou dotčeny. 

Rovněž nemovité národní kulturní památky (§ 9 odst. 1 zákona o požární ochraně), které jsou vybaveny elektrickou požární signalizací, lze na žádost provozovatele elektrické požární signalizace připojit prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany umístěný na krajském operačním a informačním středisku hasičského záchranného sboru kraje.

Nemovité kulturní památky se připojují obdobně jako nemovité národní kulturní památky. U těchto musí být splněna další podmínka a to ta, že nemovitá kulturní památka je výslovně uvedena dohodě uzavřené mezi Ministerstvem kultury a GŘ HZS ČR. 

vytisknout  e-mailem