HZS Ústeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stavební prevence

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje na základě § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“)  vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany.

Státní požární dozor je vykonáván na základě § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně ve spojení s § 35 písm. b) zákona o požární ochraně:

Posuzováním:

  • Územního a regulačního plánu,
  • podkladů k územnímu souhlasu a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, vztahujících se ke stavbám nebo zařízením v bodech 3, 4 a 5,
  • dokumentace stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 9 stavebního zákona,
  • projektové dokumentace stavby, která vyžaduje ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. b), c), d), g), j) a k) stavebního zákona, kromě staveb uvedených v § 31 odst. 3,
  • projektové dokumentace stavby, která vyžaduje stavební povolení, kromě staveb uvedených v § 31 odst. 3, pokud byly převedeny z režimu ohlášení do režimu stavebního povolení,
  • dokumentace ke změně v užívání stavby,
  • dokumentace staveb uvedených v bodech 3, 4 a 5, pokud se jedná o dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k povolení výjimky.

Posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení   požární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb, u kterých je vykonáván státní požární dozor.

Stavby, u kterých se státní požární dozor nevykonává:

  • U staveb nebo zařízení nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle § 103 stavebního zákona, s výjimkou staveb nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 9 stavebního zákona,
  • u staveb vyžadujících ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a), d) až i) stavebního zákona, s výjimkou staveb zařízení staveniště podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona, majících charakter budov pro bydlení a ubytování nebo administrativních budov určených souborně pro více než 50 osob, a staveb podle § 104 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, pokud budou sloužit pro výrobu, skladování a manipulaci s  hořlavými kapalinami a hořlavými nebo hoření podporujícími plyny,
  • u udržovacích prací, stavebních úprav, nezbytných úprav, zabezpečovacích prací a výjimek u staveb uvedených v předchozích bodech.

Ověřováním,

zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace, včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek.

Stanovisko HZS Kraje

Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených požadavků z hlediska požární bezpečnosti staveb je závazné stanovisko nebo stanovisko, které je podkladem k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů (zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).

vytisknout  e-mailem