HZS Kraje Vysočina  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stavební prevence

Státní požární dozor v oblasti stavební prevence

V souladu s § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů je Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany a v tomto oboru také vykonává státní požární dozor.

V oblasti stavební prevence se státní požární dozor vykonává:

   - posuzováním:
  1. regulačního plánu, nahrazuje-li územní rozhodnutí vztahující se k umístění stavby nebo  zařízení uvedených v bodech 3 až 8,

  2. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,  vztahujících se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v bodech 4 až 8,

  3. podkladů k územnímu souhlasu nebo dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vztahujících se k umístění stavby nebo zařízení uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 5 až 7 stavebního zákona, jedná-li se o nadzemní vedení,

  4. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, jedná-li se o stavbu rodinného domu a stavbu pro rodinnou rekreaci s celkovou zastavěnou plochou nad 200 m2,

  5. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. b) a c) stavebního zákona,                  

  6. projektové dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, pokud budou sloužit pro výrobu, skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a hořlavými nebo hoření podporujícími plyny,

  7. dokumentace stavby, u které postačí ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona, mající charakter budovy pro bydlení a ubytování nebo administrativní budovy určené souborně pro více než 50 osob,

  8. projektové dokumentace stavby, která primárně vyžaduje stavební povolení, včetně projektové dokumentace staveb uvedených v bodech 4 až 7, pokud budou schvalovány v režimu stavebního povolení,

  9. dokumentace ke změně v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změně činnosti u staveb uvedených v bodech 3 až 8,

10. dokumentace staveb uvedených v bodech 3 až 8, pokud se jedná o  dokumentaci k povolení změny stavby před jejím dokončením, nebo dokumentace k nařízení nezbytných  úprav,

11. dokumentace staveb uvedených v bodech 3 až 8, pokud se jedná o udržovací práce dle § 104 odst. 1 písm. j) nebo stavební úpravy dle § 104 odst. 1 písm. k) stavebního zákona.

 - ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající  z posouzených podkladů a dokumentace, včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek.

Posuzování se provádí v rozsahu požárně bezpečnostního řešení nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení   požární bezpečnosti stavby, a to pouze u staveb a zařízení, u kterých je vykonáván státní požární dozor.

Podklady, dokumentaci a projektovou dokumentaci předkládá orgánu vykonávajícímu státní požární dozor stavebník v listinném vyhotovení.

Stanovisko HZS Kraje

Výsledkem posuzování podkladů, dokumentace a ověřování splnění stanovených požadavků je závazné stanovisko podle stavebního zákona.

Vzory žádostí o stanovisko k projektové dokumentaci a k užívání stavby je možné ke stažení zde.

vytisknout  e-mailem