Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Koncepce ochrany obyvatelstva

IOO logo 2013.png

Koncepce ochrany obyvatelstva pro Českou republiku je dána rozhodnutími na vládní úrovni. Vychází z mezinárodních dohod, zahraničních zkušeností a smluv a z činnosti českých odborníků z oboru.

Hlavními dokumenty koncepce jsou:

Odborné vymezení

Institut ochrany obyvatelstva je odborným orgánem MV-GŘ HZS ČR pro vědeckovýzkumnou, vzdělávací, výcvikovou a informační činnost ve věcech ochrany obyvatelstva. Poskytuje informační, expertizní, konzultační a poradenskou činnost orgánům a organizacím HZS ČR, ministerstvům, orgánům státní správy a samosprávy a právnickým a vybraným fyzickým osobám, jejichž činnost je důležitá pro zabezpečení plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Vzdělávání a výcvik, věda a výzkum, informační a specializovaná činnost

V oblasti vzdělávací a výcvikové činnosti:

 • organizuje a provádí základní, specializační zdokonalovací a rekvalifikační kurzy pro pracovníky orgánů státní správy;
 • jazykové kurzy pro příslušníky a zaměstnance HZS ČR;
 • metodicky řídí a podílí se na zabezpečení externí přednáškové činnosti;
 • zpracovává učební metodické pomůcky, podklady pro vzdělávání, propagaci a přípravu obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné pomoci;
 • organizuje a zabezpečuje odborné workshopy, semináře, konference i s mezinárodní účastí. 

V oblasti vědecké a výzkumné činnosti:

 • vědecká podpora strategických a koncepčních rozhodnutí HZS ČR
  • efektivní profilace jednotlivých opatření
  • objektivizace rozhodování (metody a prvky umělé inteligence a využití výpočetní techniky)
  • využití ve vzdělávacím procesu řídících pracovníků pro ochranu obyvatelstva
 • organizuje a provádí výzkum problémů pro zdokonalování HZS ČR v oblastech koncepcí, metod, technologií a technických prostředků zabezpečení ochrany obyvatelstva,
  • prevenci a minimalizaci následků provozních havárií, živelních pohrom a soudobých prostředků ničení;
 • spolupráce s univerzitami, VŠ, vědeckými institucemi a dalšími subjekty pro rozšíření kapacit, rozvoj bezpečnostního výzkumu, vědních oborů, projektů, které souvisí s problematikou HZS ČR;
 • metodicky řídí a usměrňuje odbornou činnost chemických laboratoří HZS krajů;

 V oblasti informační činnosti:

 • shromažďuje a vyhodnocuje informace pro potřeby HZS ČR;
 • zpracovává adresné informace pro řídící a výkonné složky HZS ČR, orgány státní správy, právnické a fyzické osoby, jejichž činnost je důležitá pro ochranu obyvatelstva;
 • zpracovává analýzy ochrany obyvatelstva ve světě a trendy jejich vývoje;
 • vede speciální báze dat a organizuje jejich využití v HZS ČR;
 • periodicky vydává:
  • 1x ročně - Výroční zpráva IOO

V oblasti specializované činnosti:

 • poskytování expertizní, poradenské, konzultační činnosti pro potřeby HZS ČR, na vyžádání správních úřadů, obcí, složek IZS a pro mezinárodní, vnitrostátní a rezortní spolupráci;
 • mobilní chemická laboratoř pro HZS krajů Královehradeckého a Pardubického;
 • dohlíží a metodicky usměrňuje správnou laboratorní praxi chemických laboratoří HZS ČR;
 • zabezpečuje chemickou konzultační činnost pro jednotky HZS ČR;
 • popularizuje ochranu obyvatelstva, poskytuje informace veřejnosti;
 • dokumentuje život HZS a vyrábí filmy s odbornou problematikou;
 • plní funkci Centrálního datového skladu geodat IZS ČR a administrátora GIS systému NIS IZS;
 • další odborné, sportovní a společenské činnosti spojené s předmětem činnosti institutu. 

Organizační struktura

V současné době má Institut ochrany obyvatelstva tři oddělení, která plní svěřené úkoly a odborné činnosti.

 • Oddělení podpory ochrany obyvatelstva
  • Certifikace a řízení projektů
  • Protichemická opatření
  • Protibiologická opatření
  • Protiradiační opatření
  • Specializovaná ochrana
  • Zjišťování příčin požárů
  • Varování
 • Oddělení studijní a informační
  • Komunikační a informační systémy a databáze
  • Edukační a strategická podpora
  • Videostudio
 • Oddělení provozně-ekonomické
  • Provozní činnost
  • Ekonomická činnost
  • Stálá informační služba

Kontakty


Vloženo: 4. 7. 2013 | Aktualizace: 7. 11. 2018 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

vytisknout  e-mailem