HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výkon služby

Výkon služby probíhá buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek PO. Tímto se rozumí činnost související s udržováním a zvyšováním odborné a fyzické způsobilosti hasičů (školení, výcvik), údržbou požární techniky a dalších prostředků požární ochrany, apod. Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události až po návrat sil a prostředků na místo stálé dislokace. Do těchto činností se zahrnuje výjezd jednotky PO, jízda na místo zásahu, provádění záchranných, resp. likvidačních, prací, apod. Výkon služby se odlišuje dle druhu jednotky požární ochrany. 

  • Jednotka hasičského záchranného sboru kraje
  • Jednotka hasičského záchranného sboru podniku
  • Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
  • Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku
  • Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Jednotka hasičského záchranného sboru kraje

Službu v jednotce hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“) vykonávají příslušníci HZS kraje (dále jen „příslušníci“), jejichž pracovně právní vztah se řídí zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů s doplňujícími ustanoveními dle zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky. Příslušníci mohou mít dobu služby rozvrženu rovnoměrně (tzv. „denní směna“, která má týdenní pracovní dobu 37,5 hodin) nebo nerovnoměrně (tzv. „směna“).

Za dvousměnný nebo třísměnný režim služby se považuje režim služby, v němž se příslušníci vzájemně střídají ve dvou nebo ve třech směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Je tedy zabezpečen nepřetržitý režim služby, v němž se příslušníci vzájemně střídají ve směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích k zajištění nepřetržitého provozu vyžadujícího výkon 24 hodin služby denně po 7dnů v týdnu. Příslušníci tedy pracují v cyklu 24 hodin směna - 48 hodin mezisměnové volno. Střídání směn probíhá v 7.00 h. ráno. Směna se dělí na 16 hodin výkonu služby a 8 hodin nařízené pohotovosti v místě výkonu služby, přičemž do nařízené pohotovosti se započítávají přestávky na jídlo a odpočinek.

Ve směně vykonávají službu příslušníci předurčení pro vlastní zásahovou činnost (tzv. „výjezdoví hasiči“), příslušníci předurčení pro obsluhu operačních a informačních středisek a příslušníci zařazení v záloze směny, kteří zabezpečují chod jednotky a činnost podpůrných speciálních služeb. Příslušníci předurčení pro zásahovou činnost a příslušníci zařazení v záloze směny jsou organizováni do družstev, resp. skupin.

Základní počet příslušníků ve směně, bez příslušníků předurčených pro operační a informační střediska, je určen vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Jednotka hasičského záchranného sboru podniku

Službu v jednotce hasičského záchranného sboru podniku (dále jen "HZS podniku") vykonávají zaměstnanci HZS podniku, jejichž pracovně právní vztah se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanci, obdobně jako příslušníci, mohou mít dobu služby rozvrženu rovnoměrně nebo nerovnoměrně.

Nerovnoměrně rozvržená doba služby zaměstnanců je zpravidla organizována na 4 směny, které jsou označovány A, B, C, D. Směna zabezpečuje nepřetržitou připravenost jednotky HZS podniku po dobu 12 hodin. Střídání směn probíhá zpravidla v 6.00 hodin (tzv. ranní směna) a v 18.00 hodin (tzv. noční směna). Směna se dělí na 11 hodin výkonu služby a 1 hodinu nařízené pohotovosti v místě výkonu služby, přičemž nařízenou pohotovostí jsou přestávky na jídlo a oddech. Zaměstnanci pracují v různých pracovních cyklech, např. 1den ranní směna - 1 den noční směna - 2 dny mezisměnového volna; 2 dny ranní směna - 2 dny noční směna - 4 dny mezisměnového volna, apod.

Organizace směny je obdobná jako u jednotky HZS kraje, pouze s tím rozdílem, že početní stavy směny se stanovují s ohledem na míru požárního nebezpečí areálu podniku, resp. technologie.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen "SDH obce") vykonávají členové na základě dobrovolnosti. Tato činnost se při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech považuje za výkon občanské povinnosti. Činnost
v jednotce SDH obce při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu.

Ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku se mohou do těchto jednotek zařadit i osoby vykonávající tuto službu jako svoje zaměstnání. O tomto opatření rozhodne obec, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba po projednání s hasičským záchranným sborem kraje.

Zvláštní význam mají jednotky SDH obcí zařazené do kategorie JPO II. Členové sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí kategorie jednotky požární ochrany JPO II jsou určeni velitelem jednotky k pracovní pohotovosti mimo pracoviště, kterým je hasičská zbrojnice, (dále jen "pohotovost"). Velitel jednotky pro systém pohotovosti zpracovává plán výkonu služby členů jednotky (dále jen "plán"), kterým rovněž určuje členy jednotky k pohotovosti
pro provádění požárního zásahu nebo záchranných prací jednotkou. Odměna za pohotovost u členů jednotky v pracovním poměru činí v pracovní dny 15 %, ve dnech pracovního klidu 25 % průměrného hodinového výdělku podle zvláštního právního předpisu, a to za každou hodinu vykonané doby pohotovosti; u členů jednotky činných na základě dohody o pracovní činnosti se postupuje obdobně.Výkon služby je organizován na směny o minimálním stavu 4 členů na směnu - velitele, strojníka a dvou hasičů. Směny se zpravidla střídají buď pravidelně po dnech nebo v týdenním režimu výkonu služby
na stanici jednotky a v nařízené pohotovosti v místě bydliště.

U členů v pracovním poměru musí být na činnost v jednotce a činnost související se zajišťováním akceschopnosti této jednotky čerpáno minimálně 75 %
z celkové doby výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku

Službu v jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku (dále jen "SDH podniku") vykonávají členové, kteří mají v pracovní smlouvě založenou povinnost vykonávat službu v jednotce vedle jiných pracovních úkolů.

Ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku se můžou do této jednotky zařadit i osoby vykonávající tuto službu jako svoje zaměstnání. O tomto opatření právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba po projednání s hasičským záchranným sborem kraje.

Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

vytisknout  e-mailem