HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyžádané informace

Podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má HZS Jihomoravského kraje povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací, postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah. (Zákon č. 61/2006 Sb. nabyl účinnosti dne 8. března 2006.) 

Přehled vyžádaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Dotaz (HZS JmK doručen 18. 4. 2007) na informace o:

- požadavcích na únikový východ resp. otevírací mechanismus únikových dveří ze společného parkovacího prostoru v 1. nadzemním podlaží bytového domu Mozolky 54, Brno;

- zda v uvedeném prostoru vyhovuje otočný špunt, umožňující otevřít i zamčené dveře - s otočením o 360 stupňů.

Udržování volných únikových cest je jednou z povinností stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláškou č. 246/1001 Sb., o požární prevenci a příslušnými technickými předpisy, zejména ČSN řady 7308…

Konkrétní technické provedení kování na únikových dveřích je dáno v tzv. požárně bezpečnostním řešení (PBŘ), které je nedílnou součástí projektové dokumentace. Pokud PBŘ neexistuje nebo nemá konkrétní řešení, lze postupovat dle obecného požadavku, tj. dveře na únikových cestách musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní jejich otevření ručně či samočinně, ať již jsou dveře běžně zamčené, zablokované či jinak zajištěné proti vloupání.

V tomto konkrétním případě, není-li to v PBŘ řešeno jinak a nejedná se o novostavbu, lze z prostorů hromadné garáže (cca 30 stání), kde je předpoklad výskytu pouze osob znalých místních poměrů (nikoliv veřejnosti), považovat za vyhovující i otočný mechanismus instalovaný napevno místo zámku pro klíč s doplňující bezpečnostní tabulkou upozorňující a upřesňující směr otáčení.

2. Žádost o vydání kopií rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, souhlasů, posouzení popř. jiných opatření vydaných v souvislosti s nemovitostí Anenská 3, Brno - od ledna 2000 do května 2007 (žádost doručena HZS JmK 16. 5. 2007).

Zaslány kopie stanovisek:

Ev.č.: HSBM/73-1-1561/1-OPST-2006 ze dne 27.6.2006

Ev.č.: HSBM/73-1-2250/1-OPST-2006 ze dne 2.9.2006

3. Žádost o poskytnutí informací o způsobu zabezpečení stavby stanu na parcele společnosti společnosti Neochem Plus s.r.o. se sídlem Důl Obránců Míru 788, Šardice z hlediska požárních předpisů (žádost doručena HZS JmK 21. 5. 2007).

Jedná se o stavbu jednopodlažního objektu stanové konstrukce s vnitřními podporami, nosná konstrukce hliníková bez nároku na požární odolnost, opláštění plachtovinou, klasifikovanou dle protokolu o klasifikaci č. PK-07-025 zpracovaný autorizovanou osobou AO 212 Centrum stavebního inženýrství a.s., pro Neochem Plus, spol. s r.o. - B-s1, d1, což odpovídá normovým hodnotám dle 9.1.10 ČSN 73 0804. Rovněž další požadavky na únikové možnosti, odstupové vzdálenosti, zásobování požární vodou, vybavení PHP jsou v PD řešeny. Požadavky na vyhrazená požárně bezpečnostní řešení z vyhodnocení požární bezpečnosti nevyplynuly.

Z hlediska norem požární bezpečnostni staveb jsou požadavky splněny.

4. Žádost o poskytnutí informace o vítězi výběrového řízení MALÁ ZAKÁZKA "Provádění ostrahy v objektu KŘ HZS JmK Zubatého 1" a o celkové ceně za služby vítězného uchazeče (žádost doručena HZS JmK 13. 8. 2007).

Vítězem výběrového řízení se stala společnost WINGUARD s.r.o., IČ 26909863, se sídlem Masná 7, 602 00 Brno.

Rozsah nabízených služeb se neliší od zadání výběrového řízení. Celková částka, kterou ČR - HZS JmK vydá na ostrahu objektu Zubatého 1, činí 73.042 Kč za měsíc o 31 dnech včetně DPH.

5. Žádost o poskytnutí informací ve věci provedených tematických požárních kontrol u podnikajících fyzických osob na adresách Černozemní 12 a Přemyslovo nám. 19, Brno (žádost doručena 21.5.2008).

Na základě podání žadatele o informaci ze dne 18.6.2007 HZS JmK dne 10.7.2007 uskutečnil místní šetření. Jeho účelem bylo prvotní seznámení se stavem věcí, získání bližších informací od stěžovatele a získání vlastních podkladů pro stanovení dalšího postupu ve věci.

Tematická požární kontrola se v místě provozovny Přemyslovo nám. 19, Brno uskutečnila 26.7.2007. Nebylo zjištěno porušení požárních předpisů.

Tematická požární kontrola se v místě provozovny Černozemní 12, Brno uskutečnila 25.9.2007. HZS JmK konstatoval porušení předpisů na úseku požární ochrany (§ 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb.) a stanovil nápravná opatření a lhůtu k jejich splnění.

Tematické kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně byly provedeny v místech, označených jako provozovna – nebyly prováděny v místech, které dané podnikající fyzické osoby označily jako soukromá obydlí nesloužící k podnikání.

K ověření splnění nápravných opatření v místě provozovny Černozemní 12, Brno HZS JmK realizoval dne 16.1.2008 kontrolní dohlídku a konstatoval, že nápravná opatření byla provedena.

6. Žádost o poskytnutí informací – vyjádření k územnímu plánu VÚC Břeclavsko (žádost doručena 5.8.2008).

Předána kopie dopisu Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 9.3.2006 „Oznámení o projednání návrhu Územního plánu velkého územního celku Břeclavska“ (sp. zn. S-JMK 27398/2006/OÚPSŘ). Předána kopie stanoviska HZS JmK jakožto dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany k územně plánovací dokumentaci ze dne 13.4.2006 (ev.č. HSBM-4-4-9/4-PR-2006).

7. Žádost o informace ohledně oznámení úniku ropných látek dne 12.5.2008 v Boskovicích, ulice Krátká (žádost doručena HZS JmK 29.5.2009).

12.5.2008 v 17:29 přijal KOPIS telefonické oznámení MP Boskovice o "stečení nátěru IPA" na místní komunikaci před domem Krátká 31, Boskovice. K místu nebyla vyslána jednotka HZS JmK, operační důstojník událost neprodleně oznámil Správě a údržbě silnic Blansko, jejíž zaměstnanec sdělil, že na místo ihned vyšle službu.

8. Žádost o poskytnutí informací o všech úkonech státního požárního dozoru, týkajících se plnírny zkapalněných uhlovodíkových plynů v k.ú. Hajany včetně kopií správních rozhodnutí (žádost ze dne 19.10.2009). 

Sděleno, že 4.8.1999 bylo schváleno posouzení požárního nebezpečí činností se zvýšeným požárním nebezpečím ke stacionární plnírně přenosných LPG lahví v Hajanech u Brna. Dne 15.3.2000 byla v objektu plnírny provedena tematická požární kontrola. Vytýkané nedostatky byly provozovatelem odstraněny. Dne 24.5.2007 byla v objektu provedena další tematická požární kontrola; nový provozovatel plnírny dne 27.6.2007 předložil požadované písemnosti a uvedl, že veškeré závady zjištěné kontrolou, byly odstraněny.

9. Žádost o sdělení, zda byla ve II. pololetí 2009 provedena tematická požární kontrola v souladu na stavbách umístěných na pozemku p.č. 1827/2 v k.ú. Boskovice; a následně žádost o fotokopie všech listin, které se vztahují k předmětné kontrole (žádost ze dne 11.2.2010)

Poskytnutí informací bylo částečně odmítnuto z důvodů podle § 11 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Žadateli proto byly poskytnuty pouze ty informace, které vznikly výlučně činností HZS JmK, a to:

Dne 16.9.2009 byla vykonána uvedená kontrola v provozovně sklenářské dílny na ulici Krátká 31, Boskovice. HZS JmK při kontrole konstatoval porušení předpisů na úseku požární ochrany a uložil provozovateli povinnost závady do 1 měsíce odstranit a podat o tom HZS JmK písemnou zprávu ve smyslu § 31 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. Provozovatel dne 29.9.2009 podal HZS JmK zprávu o odstranění závad. K ověření splnění nápravných opatření HZS JmK provedl dne 29.10.2009 kontrolní dohlídku a konstatoval, že zjištěné závady byly odstraněny, přičemž další opatření nebyla stanovena.


10. Žádost o poskytnutí „kopie odborného vyjádření Hasičského záchranného sboru k výbuchu plynu v ulici Tržní v Brně dne 21.6.2004" (žádost ze dne 21.5.2010)

Poskytnutí informací bylo částečně odmítnuto z důvodů podle § 11 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Žadateli proto byly poskytnuty pouze ty informace, které vznikly výlučně činností HZS JmK v rozsahu statistického sledování událostí. Sděleny tak byly základní statistické údaje k zásahu (adresa události, data a časy vzniku, zpozorování, ohlášení, počátku hašení, lokalizace, likvidace), osoba u které požár vznikl, příčina vzniku požáru, předběžné vyčíslení škody a uchráněných hodnot a zjištění, zda byly porušeny předpisy o PO.

11. Žádost o sdělení adres dodavatelů, distributorů nebo zástupců firem, kteří dodávají ochranné pomůcky pro HZS Jihomoravského kraje (pro stanici Brno).

Požadovaná informace je zveřejněna na internetových stránkách HZS Jihomoravského kraje, na adrese http://www.firebrno.cz/verejne-zakazky (veřejné zakázky malého rozsahu - přehledy vybraných dodavatelů 2009 a 2010).

12. Žádost o poskytnutí stanoviska HZS JmK ke konceptu Územního plánu města Brna (žádost ze dne 1.11.2011)

Informace poskytnuta, zasláno Koordinované stanovisko z hlediska ochrany obyvatelstva a požární ochrany č.j. HSBM-45-4/2011 ze dne 7.3.2011.
Stanovisko ke konceptu ÚPMB je souhlasné s podmínkami.

13. Žádost o informace o budovách na pozemcích zapsaných na LV 332 a LV 112 v k.ú. Vranová u Letovic, jež jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodaření HZS JMK:
-
 jaké plány má HZS JMK s těmito budovami,
- jak bude vypořádáno s pronajímateli pozemků po vypovězení smlouvy o pronájmu,
- kdy konkrétně bude budova dána do prodeje,
- z jakého materiálu jsou budovy postaveny (neobsahují nebezpečný materiál)
(žádost doručena 24.1.2012).

HZS JMK výše uvedené nemovitosti ke své činnosti nepotřebuje, proto s nimi začal nakládat v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.
Postup s pronajímateli pozemků HZS JMK vysvětloval v dopisech z 31.3.2011 a 13.5.2011, které žadateli zaslal. Nájemní vztah bude nadále fakticky trvat i po ukončení nájemní smlouvy. Do uzavření nové nájemní smlouvy nebo do rozhodnutí soudu HZS JMK postupuje podle poslední nájemní smlouvy.
Je zadáváno vypracování aktuálního znaleckého posudku. Výchozí minimální kupní cena budov bude vlastníkům pozemků sdělena. Při neprojevení zájmu organizační součásti státu nebo vlastníka pozemku mohou být budovy nabídnuty do veřejného prodeje.
Budovy jsou tzv. likusáky. Není vyloučeno, že stěny obsahují určité množství nebezpečných materiálů, konkrétně azbestu. Potvrzena je přítomnost azbestu v eternitové střešní krytině.

14. Žádost o informace o reálném stavu požárního zabezpečení v objektu Ševčenkova 4, 5, 6 Brno-Bosonohy (žádost ze dne 13.4.2012).

Informace poskytnuty, závady zjištěné při tematické požární kontrole dne 10.1.2012 byly k datu kontrolní dohlídky dne 11.4.2012 odstraněny.

15. Žádost o poskytnutí informací a fotokopií dokumentů souvisejících se zásahem HZS JMK dne 2.3.2012 u úniku kapaliny do vodního toku Semíč v k.ú. Šebetov (žádost doručena 17.4.2012).

Informace byly poskytnuty formou souhrnu odpovědí na otázky žadatele a zasláním elektronické podoby Zprávy o zásahu ev.č. 6212001265, Průvodek vzorků odebraných při zásahu a Protokolu o neakreditované zkoušce z 9.3.2012.

16. Žádost o informace o zajištění hasebního zásahu k nemovitostem nacházejícím se v k.ú. Útěchov u Brna (na pozemcích p.č. 249, 252, 181 a 79/17, 72/155 a 77/7). Žádost o počty veřejných ústních projednání k územnímu řízení za účasti HZS JMK a závazných stanovisek HZS JMK pro účely vydání územního rozhodnutí za období posledních 3 let (žádost doručena 30.5.2012).

Žadateli byly poskytnuty informace z aktuálního poplachového plánu Jihomoravského kraje - výčet jednotek PO předurčených k zásahu ve všech stupních poplachu. HZS JMK se za roky 2009-2011 zúčastnil 215 ústních jednání u územních řízení (informace je též zveřejněna ve výročních zprávách organizace). HZS JMK za roky 2009-2011 vydal 32 313 stanovisek pro účely řízení podle stavebního zákona. Počty stanovisek pro jednotlivé druhy řízení nejsou samostatně sledovány, podle pomocné evidence bylo v rámci územního řízení vydáno přibližně 8300 stanovisek.

17. Žádost o informace k výběrovému řízení na veřejnou zakázku „Nákup výstrojních součástek – uniformy“ vyhlášenému 1.2.2012 – dotaz na vítěze výběrového řízení a předloženou nabídkovou cenu.(žádost doručena 18.6.2012).

Informace byla poskytnuta formou odkazu na profil zadavatele, kde je zveřejněna dokumentace k veřejné zakázce (výzva, zadávací dokumentace, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek) i uzavřená smlouva. Adresa odkazu: https://www.softender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/514702/9083140/HSBM-80/2012

18. Žádost o sdělení trasy hasebního zásahu k nemovitostem nacházejícím se v k.ú. Útěchov u Brna na pozemcích p.č. 249, 252, 181 a 79/17, 72/155 a 77/7 (žádost doručena 28.6.2012).

Sdělena trasa zásahu (cesta jednotky ze stanice Brno-Lidická do Brna-Útěchova) a přiloženy výpisy z katastrální mapy.
- p.č. 249, 252 a objekt na pozemku 77/7 (ulice Kubánky) – v Útěchově Adamovská, přímo a za smyčkou MHD 1. vlevo Chlumy, přímo a dole 1. vlevo Kubánky
- p.č. 181 a 79/17 (rozvětvený konec ulice Kubánky) – v Útěchově Adamovská, přímo a za smyčkou MHD 1. vlevo Chlumy, přímo a dole 1. vlevo Kubánky, 1. vpravo a po levé straně uvedené objekty
- p.č. 72/155 (ulice Chlumy) – v Útěchově Adamovská, přímo a za smyčkou MHD 1. vlevo Chlumy    */ k č. 21: na ul. Chlumy přímo a dole 2. vlevo (polní cesta k chatám)

19. Žádost o sdělení podrobností v oblasti služební kynologie (žádost doručena 23.12.2012).

Počet držitelů kynologického atestu se specializací na sutiny registrovaných u HZS za rok 2010: není k dispozici, v roce 2011: 1 u HZS JMK, 22 u HZS ČR.
Počet případů s účastí kynologů a psů v Jihomoravském kraji v roce 2010: 2, v roce 2011: 3.
Nejčastější počet kynologů, kteří se akce obvykle účastní: K zásahu je nutné povolávat alespoň 2 atestované kynology se psy pro potřebu ověření nálezu nebo překrytí místa vyhledávání druhým psem. Statistiky počtu kynologů u události HZS JMK nevede.

20. Žádost o informace spojené s tematickými požárními kontrolami v bytovém domě Denisova 6, Břeclav - zaslání zápisů z kontrol, vysvětlení, proč jako oznamovatel nebyl obeznámen s výsledky kontrol, proč kontrolovaná osoba dostala odklad k odstranění závad a sdělení, jaké podklady byly předány kontrolovanou osobou k začlenění do kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí (žádost doručena 12.7.2013)

Poskytnutí informací bylo částečně odmítnuto z důvodů podle § 11 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.  Žadateli byly poskytnuty kopie zápisů z tematických kontrol ze dnů 7.3. a 18.4.2013 se znečitelněnými podpisy a se začerněnými údaji, které byly HZS JMK poskytnuty kontrolovanou osobou – Sdružením nájemníků domu Denisova 6, Břeclav, IČ 26552272. Nebyly poskytnuty 2 dokumenty o odstranění závad z 17.6. a 18.7.2013, zaslané HZS JMK kontrolovanou osobou. Byla sdělena doprovodná informace, že dle uvedených zpráv byly závady odstraněny.
Vysvětleno, že žadatel nebyl kontrolovanou osobou. Jako oznamovatel má postavení odpovídající osobě, které dala podnět k požární kontrole. Pokud tato osoba nepožádá o vyrozumění či vyjádření, jak bylo s podnětem naloženo – což v tomto případě doposud nepožádala – nemá HZS JMK zákonnou povinnost ji písemně vyrozumět.
Kontrolovaná osoba nedostala odklad k odstranění závad zjištěných požární kontrolou.
Začlenění činností do kategorie požárního nebezpečí nebylo při tematických požárních kontrolách zkoumáno, kontrolované společné prostory bytového domu Denisova 6, Břeclav nevykazují jakékoliv znaky činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 nebo 3 zákona č. 133/1985 Sb.
21. Žádost o informace o postupu HZS JMK při kontrole v objektu Apartmány Freedom Square Apartments Brno (žádost doručena 9.10.2013)

Předmětný objekt byl podroben výkonu státního požárního dozoru. Ev.č. spisu: HSBM-5-4-3245/1-OPKO-2013.

Dne 1.10.2013 byla na místě provedena kontrola dodržování povinností stanovených předpisy  PO. Při kontrole bylo zjištěno porušení § 5 odst. 1 písm. a), c), e), f) zákona č. 133/1985 Sb. K zjištěným nedostatkům byla uložena nápravná opatření ve lhůtě do 15.11.2013.

22. Žádost o informace k provedené tematické požární kontrole a k zásahu HZS JMK v bytovém domě Denisova 6, Břeclav; žádost o sdělení ohledně legislativní úpravy revizí spalinových cest v případě, že se v bytové jednotce spalinová cesta nenachází resp. je nefunkční (žádost doručena 20.11.2013)

Sděleno, že lhůta k odstranění závad zjištěných při tematické požární kontrole dne 18.4.2013 byla standardní; kontrolovaná osoba měla 2,5 měsíce k doložení požadovaných revizních zpráv. Jelikož kontrolované společné prostory bytového domu Denisova 6, Břeclav nevykazovaly znaky činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, nebyl důvod ke zkrácení lhůty.

Režim nefunkčních spalinových cest upravuje § 4 odst. 3 nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Při splnění podmínek tohoto ustanovení není nutno u nepoužívaných komínů provádět kontrolu a čištění.

K žádosti zaslána kopie zprávy o zásahu HZS JMK ev.č. 6213007736 z 25.10.2013 se znečitelněnými osobními údaji třetí osoby.

23. Žádost o další informace k provedené tematické požární kontroly HZS JMK v bytovém domě Denisova 6, Břeclav (doklady ke správě bytového domu, dokumenty předložené při kontrole správou bytového domu, sdělení k údajně havarijnímu stavu komínů, sdělení, zda si HZS JMK vyžádal stavební dokumentaci); žádost o sdělení, jaké má žadatel na úseku požární ochrany povinnosti, a které právní předpisy na tomto úseku nedodržuje; sdělení, jakým způsobem má žadatel provést revizí spalinové cesty, kterou nedisponuje a nepoužívá (žádost doručena 24.11.2013)

Poskytnutí informací bylo částečně odmítnuto z důvodů podle § 11 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. – HZS JMK neposkytl dokumenty předložené při kontrole kontrolovanou osobou, tedy ani požadované doklady ke správě bytového domu.

K upozornění na údajný havarijní stav komínů a sdělení, zda si HZS JMK vyžádal stavební dokumentaci, byly informace poskytnuty. Vysvětleno, že HZS JMK není oprávněn posuzovat stavebně-technický stav komínů. K této činnosti je příslušná odborně způsobilá osoba v oboru kominictví (§ 2 odst. 1, § 6 odst. 3 nařízení vlády č. 91/2010 Sb.). HZS JMK při kontrole nepožadoval stavební dokumentaci. Při požární kontrole lze požadovat jen tzv. požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ), bylo-li zpracováno, nebo obdobnou dokumentaci. Vzhledem ke stáří objektu (100 let) bylo vyžádání PBŘ bezpředmětné – tehdejší předpisy takovou dokumentaci neznaly.

Žádost o sdělení, jaké má žadatel (fyzická osoba) na úseku PO povinnosti a které předpisy nedodržuje, byla s ohledem na fakt, že nebyla přímo směřována k HZS JMK a na věcnou nepříslušnost odložena. HZS JMK poskytl doprovodné obecnější informace o legislativě na úseku požární ochrany.

K žádosti ohledně nefunkční spalinové cesty HZS JMK odkázal na již dříve poskytnutou informaci (viz bod 22).

24. Žádost o sdělení počtu výjezdů HZS k mimořádným událostem za kalendářní rok 2013 na území města Brna včetně jejich rozčlenění podle typu události (žádost doručena 8.5.2014).

Informace byla poskytnuta formou odkazu na zveřejněnou informaci - webové stránky HZS JMK - Statistická ročenka HZS JMK za rok 2013

25. Žádost o sdělení stavu jednání o prodeji bytového domu na ul. Drobného v Brně (žádost doručena 3.10.2014)

Sděleno, že jednání není ukončeno; bytové družstvo předložilo návrh na odkoupení nemovitosti.

26. Žádost o zaslání hovorů tísňového volání na linku 112, který ve dnech 9. a 16. února 2015 vedli žadatelé (žádost doručena 16.6.2015)

Zaslána nahrávka jednoho hovoru, druhou nemá HZS JmK k dispozici.

27. Žádost o poskytnutí informací k hospodaření HZS JmK s investičními prostředky v letech 2009 – 2014 (žádost doručena 4.10.2015)

Informace částečně poskytnuty formou vyplněného dotazníku.

28. Žádost o informaci, zda HZS JmK používá právní informační systém CODEXIS (žádost doručena 12.12.2015)

Sděleno, že HZS JmK výše uvedený právní informační systém nepoužívá.

29. Žádost o sdělení informací k závaznému stanovisku HZS JmK, ÚO Blansko ev.č. HSBM-2-10-20/2-POKŘ-2012 ze dne 15.1.2016 (žádost doručena 23.3.2016)

Zaslána fotokopie závazného stanoviska, sděleny doprovodné informace.

30. Žádost o poskytnutí informace o softwaru, který HZS JmK používá pro vedení spisové služby včetně sdělení firmy, která jej poskytuje (žádost ze dne 16.4.2016)

GINIS od společnosti GORDIC spol. s r.o., IČ 47903783, se sídlem Erbenova 4, 586 01  Jihlava.

31. Žádost o sdělení, jaká pravidla a povinnosti z hlediska bezpečnosti musí splňovat živnostník, hodlající založit kavárnu / soukromý klub. Jaké dokumenty musí při kontrole poskytnout? K jakým chybám z hlediska bezpečnosti nejčastěji dochází? Jaké nároky musí splňovat prostor, ve kterém chce podnik provozovat? (žádost ze dne 24.4.2016)

V odpovědi na otázky č. 1, 2 a 4 odkaz na zveřejněné informace HZS JmK na adrese http://www.firebrno.cz/stavebni-prevence (podrobný postup při stavebním záměru včetně odkazů na právní předpisy). Pravidla a povinnosti na úseku požární ochrany stanovuje zákon č. 133/1985 Sb. – dle žádosti pak § 5 a § 17.

V odpovědi na otázku č. 3 odkaz na zveřejněnou Zprávu o stavu PO za rok 2015 na adrese http://www.firebrno.cz/uploads/informace/Zprava_o_stavu_PO_HZS_JmK_2015.pdf (str. 19 - výčet nejčastěji postihovaných deliktů právnických a podnikajících fyzických osob na úseku PO v roce 2015)

32. Žádost o sdělení finální částky výstavby nové tartanové dráhy a úpravy cvičné věže u požární stanice Blansko (žádost ze dne 26.4.2016)

Ve věci částky za výstavbu dráhy odkázáno na zveřejněnou informaci na elektronickém tržišti GEMIN: http://www.gemin.cz, rozkliknout „Veřejné zakázky“, do vyhledávacího formuláře zadat název zakázky: „PS Blansko – vybudování hřiště“, poté rozkliknout „Akce se zakázkou“, „Výsledky“ – zobrazí se celková cena, dole na stránce je sken smlouvy o dílo s položkovým rozpočtem stavby.

Cena za úpravu dvou cvičných věží v areálu požární stanice Blansko činí celkem 112 000 Kč bez DPH, tedy 135 520 Kč včetně DPH.

33. Žádost o poskytnutí informací o hodnostních označeních příslušníků HZS ČR a vzorech jejich nárameníků (žádost doručena 14.7.2016)

Hodnostní označení příslušníků bezpečnostních sborů upravuje § 8 zákona č. 361/2003 Sb. Konkrétní vzory pak lze nalézt v nařízení vlády č. 508/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 403/2008 Sb. Žadateli byly zaslány odkazy na text předpisů v elektronické Sbírce zákonů - http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

34. Žádost o poskytnutí informací k výběrovému řízení na prodej nepotřebného majetku č.j. HSBM-13-19/2016 – sdělení ceny, za níž byl odkoupen níže uvedený nepotřebný majetek (žádost doručena 22.8.2016)

Osobní automobil Škoda Felicia kombi, HOK 78-48 (inv.č. 10800010)                 6740 Kč

Osobní automobil Škoda Felicia kombi, BZO 52-94 (inv.č. 10800026)                 7720 Kč

Osobní automobil Škoda Felicia kombi LX 1,6, BOL 37-99 (inv.č. 10800029)     2000 Kč

Osobní automobil Škoda Felicia kombi LX 1,6, 6B6 9513 (inv.č. 10800006)        2500 Kč

Osobní automobil Škoda Felicia kombi Lxi 1,3, BZP 06-75 (inv.č. 10800009)      6680 Kč

35. Žádost o „předložení smlouvy uzavřené mezi HZS JmK a společností PATROL group s.r.o., na základě které je zajišťován přístup dat přenášených PATROL group s.r.o. a jeho napojení na pult centralizované ochrany HZS“ (žádost doručena 10.10.2016)

Zaslán sken Smlouvy o spolupráci ev.č. 2/7-2203/2003 uzavřené dne 13. listopadu 2003.

36. Žádost o poskytnutí informací k zásahu při požáru výrobní a skladovací haly PUR pěny v Brně-Černovicích dne 14.9.2016 (žádost doručena 24.10.2016)

Poskytnutí informací bylo částečně odmítnuto z důvodů podle § 11 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. – HZS JMK neposkytl dokumentaci zdolávání požáru předmětné budovy a zprávu o zásahu ev.č. 6216007197 poskytl se znečitelněnými údaji třetích osob. Žadateli byl sdělen seznam jednotek PO zařazených do požárního poplachového plánu na území městské části Brno-Černovice v 1. - 3. stupni požárního poplachu.

37. Žádost o poskytnutí informací – rozpočtu požární stanice Brno-Přehrada za rok 2015 (žádost doručena 22.11.2016)

 HZS JmK nerozpočtuje na jednotlivé požární stanice, nicméně náklady na tyto stanice sleduje. V r. 2015 tak náklady činily celkem 12 389 458,43 Kč, z toho: materiálové náklady 786 588,16 Kč, energie 89 414 Kč, služby (revize, odpadky, servis vozidel) 28 460,60 Kč, opravy a udržování 287 796,17 Kč, mzdové náklady 10 996 019,50 Kč, odchodné a dávky nemocenské péče 201 180 Kč.

38. Žádost o poskytnutí informací – podrobnosti k systému vzdělávání dospělých osob (žádost doručena 2.3.2017)

HZS JmK zabezpečuje dle § 26 odst. 2 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného Ministerstvem vnitra a dále dle § 10 odst. 5 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb. organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek IZS zaměření na jejich vzájemnou součinnost.

Z projektů:

-       „Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí“ www.chytre-blondynky.cz

-       Web HZS JmK – Často kladené dotazy – FAQ  http://www.firebrno.cz/faq

-       Portál krizového řízení pro JmK s názvem KRIZPORT  http://krizport.firebrno.cz/

-       Účast na projektu Senior akademie v Brně

V podrobnostech odkázáno na zveřejněnou Zprávu o stavu PO v JmK za r. 2015, str. 20-22 http://www.firebrno.cz/uploads/informace/Zprava_o_stavu_PO_HZS_JmK_2015.pdf

39. Žádost o poskytnutí statistických informací o zásahové činnosti jednotek PO v k.ú. Zbýšov u Brna v letech 2015 a 2016, konkrétně jednotek PS Rosice a SDH Zbýšov (žádost doručena 3.3.2017)

Informace poskytnuty formou tabulky.

V roce 2015 40 mimořádných událostí (u 33 účast jednotky PS Rosice, u 21 účast jednotky SDH Zbýšov, u 1 účast jednotky PS Ivančice).

V roce 2016 29 mimořádných událostí (u 22 účast jednotky PS Rosice, u 14 účast jednotky SDH Zbýšov).

40.-42. Tři žádosti o poskytnutí úplné fotodokumentace k zásahu HZS JmK u dopravní nehody policejního vozidla dne 29.5.2017 v Brně-Chrlicích (žádosti doručeny 1., 2. a 7.6.2017)

Poskytnutí informací bylo částečně odmítnuto, neboť ve věci probíhá trestní řízení (§ 11 odst. 4 písm. a), § 11 odst. 6 a § 8a zákona č. 106/1999 Sb.). Fotografie, které nejsou způsobilé ohrozit účel trestního řízení, byly žadatelům poskytnuty.

43. Žádost o sdělení počtu a částek odměn a osobních příplatků vyplacených za roky 2016 a 2017 – včetně rozdělení do jednotlivých tarifních/platových tříd (žádost doručena 26.9.2017)

Informace poskytnuty formou vyplněných tabulek, které byly HZS JmK doručeny s žádostí.

44. Žádost o zaslání zprávy o zásahu a fotodokumentace k zásahu ve III. nebo zvláštním stupni poplachu (žádost doručena 10.10.2017)

Poskytnuta zpráva o zásahu k události ev.č. 6217007079 (požár 3.7.2017 – zvláštní stupeň poplachu) se znečitelněnými osobními údaji. Fotodokumentace poskytnuta odkazem na již zveřejněné informace: http://www.firebrno.cz/pozar-pole-si-vyzadal-zvlastni-stupen-poplachu

45. Žádost o zaslání zprávy o zásahu a fotodokumentace k zásahu ze dne 29.10.2017 na ul. Svatopluka Čecha, Brno (žádost doručena 8.12.2017)

Poskytnuta zpráva o zásahu k události ev.č. 6217013373 se znečitelněnými osobními údaji. Poskytnuty fotografie.

46. Žádost o sdělení objemu příjmů, které HZS JmK ročně získá z uzavřených smluv o připojení EPS na PCO pomocí ZDP, jak je s těmito prostředky nakládáno, kolik těchto smluv bylo uzavřeno od roku 2014 (žádost doručena 28. 12. 2017)

V roce 2016 bylo tímto způsobem získáno 19 320 293 Kč.

HZS JmK s těmito prostředky nakládá podle ustanovení § 45 odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb. - jsou z nich hrazeny provozní výdaje HZS JmK; konkrétně jsou použity na pokrytí ostatních běžných výdajů.

Od roku 2014 (včetně) do 29. 12. 2017 bylo uzavřeno celkem 135 těchto smluv.

47. Žádost o zaslání zprávy o zásahu a fotodokumentace k zásahu HZS JmK ze dne 4.11.2017 v k.ú. obce Čejkovice (žádost doručena 16.3.2018)

Poskytnuta zpráva o zásahu k události ev.č. 6217014445 se znečitelněnými osobními údaji. Poskytnuty fotografie.

48. Žádost o sdělení, zda HZS JmK – jakožto orgán státní správy na úseku požární ochrany – rozhodl o doplnění hasicích přístrojů a jejich umístění v mezipatrech na adrese Palánek 160/6, Vyškov (žádost doručena 6. 5. 2018)

Sděleno, že HZS JmK, územní odbor Vyškov, nevydal žádné rozhodnutí, písemné stanovisko ani jiný dokument k umístění nebo určení počtu přenosných hasicích přístrojů v obytném domě na uvedené adrese.

49. Žádost o informace o zásahu HZS JmK při požáru bývalé restaurace U Stromu na Sokolském koupališti v k.ú. Kníničky a zaslání všech dostupných podkladů – včetně fotodokumentace (žádost doručena 16. 5. 2018)

Poskytnuta zpráva o zásahu ev.č. 6212005043 k události ze dne 23. července 2012 se znečitelněnými osobními údaji. Fotodokumentace pořizována nebyla.

50. Žádost o informace k pozemkům p.č. 1144 a 1145 v k.ú. Veveří (Lidická 77, Brno) – poskytnutí kopií veškerých stanovisek HZS JmK včetně podkladových materiálů. (Žádost doručena dne 2. 11. 2018.)

Poskytnuta kopie Závazného stanoviska HZS JmK (ev. č. HSBM-73-1-1788/OPST-2018 ze dne 18. 9. 2018) jakožto dotčeného orgánu na úseku požární ochrany – se znečitelněnými osobními údaji fyzických osob. Informace získané od třetí osoby (stavebníka) se neposkytují.

51. Žádost o sdělení právní skutečnosti, na jejímž základě jsou subjekty, které požádají o připojení EPS na PCO, povinny uzavřít smlouvu o technickém zabezpečení pouze se společností PATROL group s.r.o.; je-li touto skutečností smlouva, žádost o kopii smlouvy. (Žádost doručena dne 6. 2. 2019.)

Na území celého Jihomoravského kraje provozuje datovou radiovou síť uvedená firma, která jako jediná je schopna pokrýt výše uvedené území. Připojení na PCO pomocí výše uvedené datové radiové sítě je tedy jediným možným technickým řešením.

Z hlediska zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je uvedená firma držitelem licence na provoz této datové radiové sítě a je tedy zodpovědná ČTÚ za provoz v této síti.

Poskytnuta kopie smlouvy o spolupráci, uzavřené mezi HZS JmK a PATROL  group s.r.o. dne 13. 11. 2003.

52. Žádost o sdělení, zda HZS JmK provedl v letech 2012 – 2016 kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně u žadatelky (OSVČ, IČO 74389475) a sdělení výsledků kontroly. (Žádost doručena dne 19. 3. 2019.)

HZS JmK neeviduje v předmětné době u uvedeného subjektu provedení takové kontroly.

53. Žádost o informace o řízeních, týkajících se přestupku vědomého bezdůvodného přivolání jednotky požární ochrany nebo zneužití linky tísňového volání ve smyslu ustanovení § 78 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, které byly u HZS JmK zahájeny v období od 1. 1. 2017 do současnosti. (Žádost doručena dne 6. 4. 2019.)

V předmětném období evidováno jedno řízení o přestupku (listopad 2018), uložena pokuta 1000 Kč.

54. Žádost o zaslání písemných dokumentů týkajících se požáru ze dne 9. 10. 2018 na adrese Brno, Zábrdovice, Přadlácká 629/14a (Žádost doručena dne 3. 5. 2019.)

Poskytnuta Zpráva o zásahu k události ev.č. 6218014286 se znečitelněnými osobními údaji a Záznam k požáru se základní evidencí ECUD: 6218014286.

55. Žádost o informace ke stavební činnosti společnosti REAL COMPANY v lokalitě Havlov (k.ú. Ždírec) - na základě čeho získal stavebník souhlasné stanovisko k provedení stavby a co je obsahem vyjádření HZS JmK ev.č. HSBM-3-222-29/1-OPST-2012 z 9. 1. 2013 (Žádost doručena dne 16. 7. 2019.)

Sděleno, že závazné stanovisko HZS JmK ze dne 9. 1. 2013 bylo vydáno na základě žádosti, doručené dne 14. 12. 2012. Název stavby: Rekreační a školicí středisko spol. REAL COMPANY – objekty SO 03, SO 04. Doručeno bylo dále požárně bezpečnostní řešení ke každému objektu.

Byl poskytnut obsah předmětného stanoviska, které bylo vydáno jako souhlasné s podmínkami. HZS JmK souhlasil s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby dle § 116 odst. 1 stavebního zákona.

56. Žádost o informace k provedené tematické požární kontrole na adrese Olomoucká 257/6-8, Brno – poskytnutí kopie celého spisu a závěrečného výsledku kontroly (žádost doručena 18. 10. 2019)

Poskytnutí informací bylo částečně odmítnuto z důvodů podle § 11 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. HZS JmK neposkytl dokumenty předložené při kontrole kontrolovanou osobou, pouze dokumenty jím vytvořené nebo doručené samotným žadatelem o informaci. Protokol o kontrole – vzhledem k tomu, že kontrola nebyla ukončena – nebyl poskytnut.

57. Žádost o poskytnutí kopie závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku PO ke stavbě Společenské centrum za Dělnickým domem - Otnice (žádost doručena 12. 11. 2019)

Poskytnuto žádané stanovisko HZS JmK ev.č. HSBM-8-58-1/6-POKŘ-2019 ze dne 30. 5. 2019 se znečitelněnými osobními údaji třetích fyzických osob.

58. Žádost o poskytnutí podrobných informací o krizovém plánu Jihomoravského kraje s důrazem na kritickou informační infrastrukturu (žádost doručena 27. 1. 2020)

Poskytnutí informací bylo částečně odmítnuto z důvodů podle § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. – ohrožení kybernetické bezpečnosti České republiky. Krizový plán Jihomoravského kraje obsahuje seznam provozovaných prvků kritické informační infrastruktury, žadateli byl sdělen toliko jejich počet.

59. Žádost o informace k provedené tematické požární kontrole na adrese Foltýnova 17, Brno – poskytnutí kopie protokolu o kontrole a příkazového bloku (žádost doručena 2. 3. 2020)

HZS JmK poskytl žádané informace (Protokol o kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně č.j. HSBM-325-1/2020 a Blok na pokutu na místě zaplacenou č. E0106062) – s vyloučením informací předložených při kontrole kontrolovanou osobou a osobních údajů fyzických osob (§ 8a, § 11 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.).

60. Žádost o informace k provozu bezpilotních letadel HZS JmK (žádost doručena 8. 7. 2020)

HZS JmK poskytl žádané informace: ve výbavě povinné osoby je jeden bezpilotní letoun, který dosud není nasazován u zásahů, probíhá zaškolování obsluhy, pro jeho přepravu bude k dispozici vlastní pohotovostní vozidlo se speciální výbavou, interní předpisy řízení prozatím nejsou vytvořeny.

61. Žádost o informace ke zdroji zápachu v Brně-Líšni dne 21. 10. 2020 (žádost doručena 22. 10. 2020)

HZS JmK měl ohlášeno technologické čištění, nešlo o mimořádnou událost, která by si vyžádala výjezd jednotky PO. Přesto byla věc předána Městské policii Brno k prověření. Jednotky HZS JmK měření chemických látek v ovzduší neprováděly.

62. Žádost o zpřístupnění Krizového plánu kraje a Havarijního plánu kraje (žádost doručena 25. 11. 2020)

Poskytnutí informací bylo částečně odmítnuto z důvodů zejména podle § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. – ohrožení bezpečnosti České republiky. Poskytnuty dílčí údaje ze základní části Krizového plánu a z Havarijního plánu – v rozsahu obecně známých nebo statistických informací a obecných postupů Hasičského záchranného sboru.

63. Žádost o informace o veřejných zakázkách v roce 2020 (žádost doručena 2. 3. 2021)

HZS JmK není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace nebo jiné právnické osoby. V roce 2020 nebyly uzavřeny žádné zakázky na základě vertikální nebo horizontální spolupráce. HZS JmK nepoptává právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm. k) zákona č. 134/2016 Sb. Profil zadavatele HZS JmK dle § 214 zákona č. 134/2016 Sb.: https://nen.nipez.cz/profil/HZSJmK

Nejvýznamnější veřejné zakázky v roce 2020:

-       „FZŠ – Kontejner kombinovaný hasící“, KOBIT, spol. s r.o., 5 494 610 Kč vč. DPH,

-       „FZŠ – Technický automobil hm. k. M“, WISS CZECH, s.r.o., 4 830 925 Kč vč. DPH,

-       „FZŠ 2020 – Kontejner hasící kombinovaný“, KOBIT, spol. s r.o., 5 904 800 Kč vč. DPH.

64. Žádost o informace k zařazování vozidel do integrovaného záchranného systému (žádost doručena 18. 3. 2021)

Byl poskytnut žádaný seznam vozidel zařazených do IZS v letech 2020 a 2021. Poskytnuty kopie materiálů k 6 vozidlům zařazeným do IZS v Jihomoravském kraji, které má povinný subjekt k dispozici – se znečitelněnými podpisy, které by bylo možné spojit s konkrétní osobou.

65. Žádost o informace k cestě mezi domy Stavěšice č.p. 40 a 52 (žádost doručena 21. 6. 2021)

Uvedená cesta je vedena v mapových podkladech HZS JmK jako přístupová cesta pro případ požáru nebo jiné mimořádné události.

66. Žádost o poskytnutí plánu požárních kontrol pro rok 2021 (žádost doručena 21. 7. 2021)

Poskytnutí informací bylo podle § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. částečně odmítnuto. Poskytnuty byly celkové počty plánovaných kontrol dodržování povinností na úseku požární ochrany v rámci Jihomoravského kraje na rok 2021 – 136 komplexních a 1224 tematických.

67. Žádost o sdělení, jaké zásahy/výjezdy HZS ČR vykonal dne 21. 6. 2021 v okresech Vyškov a Hodonín z důvodu škody/újmy vzniklé extrémně nepříznivým počasím s upřesněním, o jakou škodu/újmu a meteorologický jev se při zásazích jednalo (žádost doručena 10. 10. 2021)

Byl poskytnut žádaný přehled zásahů HZS JmK k událostem souvisejícím s přírodními vlivy. Ač HZS JmK není orgánem popisujícím meteorologické jevy, zásahy s vysokou mírou pravděpodobnosti směřovaly k následkům silných bouřek, doprovázených větrem a přívalovými dešti.

68. Žadost o informaci, zda bylo HZS JmK vydáno kladné vyjádření ke stavbě Libušino údolí 60a v Brně-Kouhoutovicích stojící na p.č. 1846/5 a 1846/7 v k.ú. Pisárky.(žádost doručena 14. 12. 2021)

HZS JmK v období od roku 2006 až dosud k výše uvedeným stavbám nevydal žádné stanovisko.

69. Žádost o poskytnutí:

- informace o veškerých probíhajících správních řízeních, která se týkají pozemků parc. č. 1391 a 1392, jakož i stavby Brno, Fügnerova 428/2, Merhautova 428/205, domu č. pop.428, ktera je součástí pozemku parc. č. 1391 vše k.ú. Černá Pole, obec Brno, zapsáno na LV 1063

- veškerých rozhodnutí, souhlasů, opatření a jiných úkonů povinného subjektu dle stavebního zákona, které se týkají pozemků parc. č. 1391 a 1392, jakož i stavby domu Brno, Fügnerova 428/2, Merhautova 428/205,č. pop. 428, která je součástí pozemku parc. č. 1391 vše k.ú. Černá Pole, obec Brno, zapsáno na LV 1063 . (žádost doručena 20. 12. 2021)

HZS JmK nevede žádné správní řízení týkající se pozemků parc. č. 1391 a 1392, jakož i stavby Brno, Fügnerova 428/2, Merhautova 428/205, domu č. pop.428, která je součástí pozemku parc. č. 1391 vše k.ú. Černá Pole, obec Brno, zapsáno na LV 1063.

HZS JmK v období od roku 2006 až dosud k výše uvedeným pozemkům a stavbám nevydal žádné stanovisko.

70. Žádost o informaci, kolik těl HZS JmK vyprošťoval v letech 2012 – 2021 z Macochy.

Statistika HZS JmK:

Přehled usmrcených a osob v propasti Macocha v období       2012-2021

Rok

Počet usmrcených osob

2012

1

2013

4

2014

1

2015

0

2016

3

2017

4

2018

2

2019

1

2020

4

2021

7

Celkem

27

71. Žádost o zaslání kopie Souhlasného závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru JMK ev. č. HSBM-73-1-2798/1-OPST-2017/Št-2/2020 ze dne 14. 1. 2020.

Zaslána kopie Souhlasného závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru JMK ev. č. HSBM-73-1-2798/1-OPST-2017/Št-2/2020 ze dne 14. 1. 2020.

vytisknout  e-mailem